จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,213.181,094.5774.0 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,582.6711,169.5539.9 %5.080.50304.80-278.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,101.862,290.0026.2 %5.0736.49155.8178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,396.0611,576.0052.5 %5.02,638.09616.5576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,013.32858.0078.6 %5.0308.0850.3583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,048.80785.0080.6 %5.0350.6849.8185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,821.44463.0087.9 %5.0268.7756.9978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,832.99485.0087.3 %5.0325.2749.1984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,796.17559.0085.3 %5.0264.939.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,867.08414.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,227.79304.0092.8 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,789.79131.0096.5 %5.0295.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,694.57442.0088.0 %5.0376.9032.9891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,868.67878.0077.3 %5.0308.437.0297.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09103.3070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,892.60776.0080.1 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,430.42770.0082.6 %5.0237.1816.9092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,557.911,136.0075.1 %5.0423.7450.4088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,169.06681.0083.7 %5.0403.4616.8995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,920.18562.0085.7 %5.0437.8850.3488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,221.02892.0078.9 %5.0367.38105.9171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,909.66360.0090.8 %5.0342.0565.8680.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,909.92675.0082.7 %5.0293.5546.4284.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,810.822,637.8030.8 %5.0945.66839.8011.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,484.841,758.5349.5 %5.0580.82167.2071.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,176.90788.0075.2 %5.0581.00247.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,033.561,035.0065.9 %5.0539.88275.5049.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,109.80816.0073.8 %5.0482.14270.7543.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,436.612,871.0135.3 %5.01,135.821,111.452.1 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,216.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ343.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,020.311,241.0058.9 %5.0679.42749.23-10.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,408.714,487.9017.0 %5.01,325.982,778.27-109.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,493.173,860.46-54.8 %0.0616.02407.0933.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,801.404,398.008.4 %4.01,364.02673.0750.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ15,718.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,150,202.9078,446.4093.2 %5.08,052.61526.3093.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,230.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ466.09ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบ420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,252.191,036.0054.0 %0.583.31134.82-61.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,194.22440.0086.2 %5.0831.5761.7592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,079.011,355.0056.0 %5.0660.42387.0441.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,787.903,856.00-1.8 %0.0945.64369.6360.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,500.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,177.56ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์3,417.912,794.3418.2 %0.01,274.07502.7160.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์10,670.8611,167.75-4.7 %0.01,222.30285.7576.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,035.042,416.5479.9 %5.0926.65617.4533.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์6,135.424,545.1225.9 %5.01,554.18221.3685.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,996.064,317.2938.3 %5.01,554.17879.2343.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,112.613,408.0017.1 %5.01,059.76626.5840.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,765.735,621.00-49.3 %0.0774.52133.5782.8 %5.0
สพ.บุรีรัมย์69,960.9011,561.0083.5 %5.0891.19978.25-9.8 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ38,326.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,750.001,384.3449.7 %5.0584.36352.5439.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,945.532,517.0014.5 %5.0660.4229,914.40-4,429.6 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,450.5330,276.72-306.4 %0.51,211.87367.3169.7 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,218.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ690.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,675.0910,037.19-275.2 %0.01,059.76597.8343.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)26,098.8911,385.0956.4 %5.02,491.82482.8580.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1122,759.6618,655.0084.8 %5.01,106.10503.0554.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 226,753.3414,992.0044.0 %5.01,404.65526.9562.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 318,692.1811,826.4036.7 %5.01,620.56411.7274.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,420.398,459.6856.4 %5.02,647.981,225.0053.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบ20,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ520.72ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ53,272.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,179.54ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบ56,880.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,965.93ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบ16,520.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก94,998.4927,056.0071.5 %5.0966.42457.6452.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,222.9916,998.0011.6 %0.02,310.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,814.213,577.006.2 %3.0907.65580.7336.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,959.50628.6178.8 %5.0603.38456.9224.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,756,849 298,847 0.00 % 50,677 50,326 0.00 %