จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์653.020.00100.0 %5.0203.02181.4510.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์34,222.1818,347.0046.4 %5.099.14285.91-188.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,179.338,566.116.7 %3.076.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,850.394,404.87-14.4 %0.0863.01379.8756.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,082.621,669.0045.9 %5.0746.8947.8493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์22,813.507,991.3065.0 %5.02,325.63879.3062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,793.372,103.0056.1 %5.0255.6661.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,754.63830.0082.5 %5.0307.8033.3489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,628.79768.0083.4 %5.0253.7033.2086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,551.31469.0089.7 %5.0246.3810.0495.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,590.051,440.0068.6 %5.0301.5076.2974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,590.05797.0082.6 %5.0191.1312.6993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,659.88890.0080.9 %5.0329.7652.1984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,562.41638.0086.0 %5.0302.0312.6495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,590.05678.0085.2 %5.0242.0416.4093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,558.95461.0089.9 %5.0195.186.4696.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,590.05648.0085.9 %5.0292.3149.8183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,551.31775.0083.0 %5.0364.5512.0196.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม12,033.4510,984.708.7 %4.0864.99310.9964.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,146.766,005.73-44.8 %0.0918.04959.54-4.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18278.2451.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,470.46604.0082.6 %5.0602.94430.4028.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,122.99968.0069.0 %5.0584.72501.1514.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,559.654,541.040.4 %5.0754.481,621.61-114.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,591.521,431.6060.1 %5.0784.92634.1219.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,771.451,186.0068.6 %5.0746.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,993.087,266.009.1 %5.02,302.741,350.7041.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,152.264,378.00-38.9 %0.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,457.573,483.3046.1 %5.01,868.841,321.4529.3 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,090.573,911.1123.2 %5.01,355.40464.6065.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,968.2315,268.00-119.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,960.452,101.2046.9 %5.0956.07225.6376.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8953.2525.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4548.4128.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1011.8781.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,658.461,411.0061.4 %5.0857.81133.0084.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,096.54532.0082.8 %5.0651.81298.2454.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,903.624,025.12-3.1 %0.0899.02622.4130.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,276.9522,463.17-171.4 %0.01,673.812,581.29-54.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,102.754,750.00-15.8 %0.0570.48616.50-8.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,034.612,882.0028.6 %5.0956.07279.9570.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์13,813.3313,390.983.1 %1.53,751.42366.1890.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์12,033.723,117.0074.1 %5.01,596.57570.0064.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,544.622,102.4362.1 %5.0956.07373.3061.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,960.705,347.00-80.6 %0.0203.02315.68-55.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,525.747,500.00-14.9 %0.01,735.72701.2659.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,782.013,800.00-0.5 %0.0626.8459.7690.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,109.303,343.0072.4 %5.0822.96638.7622.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์55,920.421.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์631.091,216.00-92.7 %0.0211.66173.2618.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,415.402,939.1333.4 %5.0918.04306.4266.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,523.951,092.0069.0 %5.0272.74208.1823.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,760.776,131.68-6.4 %5.0708.98514.6827.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,155.273,060.3026.4 %5.0956.0716.0598.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,103.245,338.7524.8 %5.0975.08228.9576.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์13,213.943,720.0071.8 %5.01,373.221,121.6518.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,210.2012,603.954.6 %2.02,216.701,379.7337.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 139,124.0017,831.0054.4 %5.01,286.14406.5468.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 220,449.3113,000.6736.4 %5.01,256.31341.8372.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,288.716,236.0039.4 %5.01,597.44354.4777.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,832.111.00100.0 %5.0400.892.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์7,007.245,667.0019.1 %5.0381.83531.88-39.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์108,953.8751,651.0052.6 %5.01,729.48412.3876.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์155,889.8126,879.0082.8 %5.01,250.811,113.0311.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,993.7216,014.0070.9 %5.0699.12324.4153.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม75,405.1116,279.0078.4 %5.0675.53347.2248.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท68,958.1323,001.0066.6 %5.0807.13443.4845.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ103,596.521.00100.0 %0.5854.670.9599.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ104,728.291.00100.0 %5.0907.11992.32-9.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,044.1635,877.63-155.5 %0.02,558.653,503.58-36.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,255.852,100.0050.7 %5.0765.91448.4041.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,350.061,916.0042.8 %5.0632.80220.4165.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์36,337.8014,616.0059.8 %5.09,393.535,993.2936.2 %5.0
รวม 1,105,282 437,505 60.42 % 68,238 32,833 51.88 %