จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,775.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5662.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 274,464.3130,184.0059.5 %5.0435.32224.6948.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี35,068.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5126.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี86,360.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5363.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี338,891.5021,261.3393.7 %5.01,372.69309.1377.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,681.952,894.0021.4 %5.0947.69117.2387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี32,693.1428,404.0013.1 %5.03,762.04911.0575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,026.122,730.0045.7 %5.0348.1793.2973.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,349.061,189.0077.8 %5.0275.5979.7671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,309.27643.0085.1 %5.0384.1177.2379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,066.87547.0086.5 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,014.72741.0081.5 %5.0449.4758.7386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,156.43767.0081.5 %5.0266.6050.2881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,040.25886.0082.4 %5.0354.9357.8083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,034.72659.0083.7 %5.0373.5036.0890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,208.97907.0078.5 %5.0286.4160.4978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,079.21849.0079.2 %5.0369.1161.1783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,072.97588.0085.6 %5.0415.1561.1585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,022.24905.0077.5 %5.0498.3384.6083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,981.84592.0085.1 %5.0303.9059.0780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,067.94616.0084.9 %5.0415.0010.2197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,979.76589.0085.2 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,939.521,795.0054.4 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,257.46409.0090.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,011.90976.0075.7 %5.0357.5759.0983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,929.66288.0092.7 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,955.60357.0091.0 %5.0148.4057.4761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,632.55846.0081.7 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบ31,283.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ5,157.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ465.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,421.3016,782.62-209.6 %0.01,461.122,682.19-83.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี3,106.042,456.0020.9 %5.0414.43133.4467.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,032.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5296.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,961.65100.0096.6 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,011.071,691.4043.8 %5.0584.83196.6566.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,569.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5640.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,602.933,009.2016.5 %5.0895.73264.0170.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,536.443,059.9632.5 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,506.763,052.0413.0 %5.0928.67524.5543.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 719,669.1925,789.99-31.1 %0.06,128.314,320.0029.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,479.791,646.0070.0 %5.01,517.47309.7079.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,993.782,282.0042.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,279.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,852.034,990.86-2.9 %0.01,880.04304.2783.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี30,870.9841,021.00-32.9 %0.02,468.47391.0084.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,414.466,239.74-158.4 %0.0560.991,246.77-122.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,615.377,971.04-4.7 %0.02,188.812,325.29-6.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,462.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี14,374.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,316.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,124.3019,728.00-77.3 %0.03,878.925,991.55-54.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,732.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,539.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,440.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,106.601,580.3361.5 %5.01,080.80234.7878.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,514.2713,034.203.6 %1.54,863.811,766.6663.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,797.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี24,977.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,451.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5985.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,518.643,000.0014.7 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,153.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,118.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี21,411.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,215.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,020.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,759.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,051.9154,256.13-796.5 %0.01,556.20171.8089.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,687.491,502.1388.2 %5.0966.71561.0442.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,039.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,510.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,663.419,667.97-11.6 %0.02,354.88432.3481.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,037.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี28,097.3318,071.9035.7 %5.0910.99419.8453.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี76,690.1227,622.9964.0 %5.0664.49604.589.0 %4.5
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 105,825.39105,053.000.7 %0.52,017.321,060.2547.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,519.981,640.1653.4 %5.0890.64178.4680.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,492.593,645.4418.9 %5.01,137.85945.5616.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี38,075.8218,138.0052.4 %5.01,446.87900.9037.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,551.552,530.0028.8 %5.0909.66471.5648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,232.976,681.007.6 %3.51,537.19660.2557.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี5,028.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,621.657,171.72-98.0 %0.01,192.651,000.3016.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,819.9921,131.12-95.3 %0.03,362.72685.9279.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,937.4313,604.31-24.4 %0.03,665.8058.8498.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,306.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5797.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 172,956.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,085.17725.6076.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 242,270.6228,515.0932.5 %5.01,378.40521.0262.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3114,187.6813,257.1988.4 %5.03,186.08920.5571.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบ19,014.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 569,932.8017,672.0074.7 %5.03,151.45572.7281.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม85,171.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,362.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี59,327.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี108,735.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,017.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี57,171.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ80,578.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,130.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล92,967.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,078.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ80,578.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี30,636.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,163.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,673.4933,047.88-209.6 %0.03,778.841,104.6470.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,175.9825,184.99-24.8 %0.01,111.06543.2051.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,575.313,053.0014.6 %5.0644.00111.1582.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,761.8946,553.00-51.3 %0.03,409.44570.5583.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,117.073,707.0010.0 %5.01,156.87876.1524.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,336.619,568.75-79.3 %0.01,461.1242.9697.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,629.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี73,298.7613,492.6981.6 %5.06,449.685,324.2517.4 %5.0
รวม 1,366,771 742,824 0.00 % 94,971 43,215 0.00 %