จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,027.631,086.0073.0 %5.0592.85151.5374.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ20,514.4010,219.0650.2 %5.0128.45148.52-15.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,261.075,944.05-82.3 %0.0783.01104.8486.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,831.532,670.0030.3 %5.0840.242.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ16,417.6510,116.3238.4 %5.03,064.92659.6478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,723.402,179.5053.9 %5.0375.1367.2082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,297.80652.0084.8 %5.0346.9333.7390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,053.13809.0080.0 %5.0338.7326.7492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,994.43552.0086.2 %5.0463.2169.4485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว5,062.49808.0084.0 %5.0422.3764.2684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,103.77729.0082.2 %5.0307.5488.9571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,601.47647.0085.9 %5.0223.0038.6182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,998.40542.0086.4 %5.0381.2939.1689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,429.60742.0083.2 %5.0480.9566.2786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,453.01683.0087.5 %5.0334.7683.9574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,997.95426.0091.5 %5.0488.4269.3585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,922.07433.0091.2 %5.0260.6139.8084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,044.13528.0089.5 %5.0392.0082.9378.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,799.803,577.3425.5 %5.0878.09745.8415.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,652.271.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,920.361,276.0056.3 %5.0509.77250.8050.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,024.771,418.0053.1 %5.0695.70218.5068.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,268.106,238.08-46.2 %0.01,087.261,009.387.2 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,471.502,000.0042.4 %5.0859.07195.9477.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,411.582,467.0027.7 %5.0630.88460.7527.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,178.816,735.0026.6 %5.02,950.831,446.8551.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,460.879,870.98-301.1 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,496.455,317.003.3 %1.51,355.32971.1928.3 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,087.237,013.52-71.6 %0.0935.14398.9757.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ10,248.3018,749.00-82.9 %0.01,503.04259.7582.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,012.302,426.4559.6 %5.01,049.23125.1588.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,740.50857.0050.8 %5.032.8952.82-60.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,572.802,385.0033.2 %5.0878.0865.5492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,286.80917.0072.1 %5.0764.17479.0137.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,110.503,734.0069.2 %5.0622.34480.0622.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,486.8042,536.00-468.1 %0.01,981.022,457.48-24.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,901.002,267.0041.9 %5.01,030.22558.5945.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,994.8815,590.70-290.3 %0.0992.19172.1582.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,768.133,064.0018.7 %5.0992.19801.0019.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,238.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,562.671,229.0081.3 %5.01,524.63572.8462.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,477.174,370.902.4 %1.01,049.20416.9060.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,484.383,655.1718.5 %5.0725.9678.1689.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,488.673,475.000.4 %0.5916.12698.5023.8 %0.5
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ47,668.562,343.0095.1 %5.01,123.38669.4140.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,415.701,125.0053.4 %5.0592.8566.5288.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,165.332,665.1736.0 %5.01,068.24406.6461.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,377.531,995.1340.9 %5.0725.9690.3987.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,720.835,408.245.5 %2.51,239.39476.8361.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,935.004,312.0012.6 %5.01,372.50657.8452.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,255.707,322.00-0.9 %0.01,315.45358.1572.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 131,751.8222,224.0030.0 %5.01,861.78425.1377.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,786.4714,513.58-48.3 %0.01,770.081,027.9441.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 335,230.9216,506.0553.1 %5.01,557.66405.6774.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,671.433,589.24-34.4 %0.0242.68332.49-37.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ81,417.7568,499.0015.9 %5.01,690.241,004.1340.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ45,536.0914,726.0067.7 %5.01,029.84750.0027.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,405.4716,940.0035.8 %5.0973.96328.4666.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ83,734.171,792.4497.9 %5.0948.22499.7047.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์35,076.070.00100.0 %5.0996.90188.2181.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ7,055.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,533.192,208.0037.5 %5.0859.07202.1176.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,298.93859.0074.0 %0.0451.18101.0177.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ50,217.7036,234.9927.8 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 675,464 413,340 38.81 % 58,935 23,839 59.55 %