จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,691.66707.0073.7 %5.0380.79145.9061.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ27,210.5915,748.6042.1 %5.0159.85151.065.5 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,325.421,465.0055.9 %5.0494.88128.2974.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,855.242,483.0013.0 %5.0628.0045.1592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,142.1513,905.128.2 %4.01,902.07588.2269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,750.981.00100.0 %5.0212.8077.3463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,382.79760.0082.7 %5.0258.8967.1874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,319.00611.0085.9 %5.0356.1450.0685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,041.70755.0081.3 %5.0231.1065.9071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,220.35552.0086.9 %5.0215.9967.6468.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,258.331,479.6565.3 %5.0913.24759.1216.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ4,029.851,872.0053.5 %5.0837.181,162.57-38.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,415.961,609.0052.9 %5.0608.99610.72-0.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,577.121,175.0067.2 %5.0589.97565.254.2 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,037.563,159.0037.3 %5.01,179.47637.8045.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ3,743.195,185.20-38.5 %0.0740.91774.46-4.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,653.70962.0073.7 %5.0666.03545.6918.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,467.653,265.9326.9 %5.0837.18281.3666.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,638.1010,837.20-12.4 %0.01,673.8882.8795.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,629.912,371.5034.7 %5.0608.99190.0068.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,586.521,964.0045.2 %5.0628.0033.1094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,145.70709.0077.5 %5.0475.87164.9465.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,400.122,497.0026.6 %5.0608.99203.7166.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,895.012,210.3562.5 %5.01,502.742,141.62-42.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,252.081,332.0083.9 %5.01,236.51576.2353.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ5,241.612,483.0052.6 %5.0666.03333.8249.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ18,458.3114,684.4320.4 %5.01,940.1149.4897.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,539.572,027.0042.7 %5.0494.89348.1129.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,910.843,863.001.2 %0.5799.15413.7648.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,637.392,418.0033.5 %5.0742.10209.8071.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,071.062,922.3328.2 %5.0818.16108.2186.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,181.223,049.2927.1 %5.0723.0863.5491.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,341.432,082.0083.1 %5.0662.59606.828.4 %4.0
รจจ.อำนาจเจริญ 44,675.3140,626.699.1 %4.5776.85894.66-15.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,774.98837.0069.8 %5.0380.7977.9279.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,599.912,033.4043.5 %5.0570.95391.8531.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,940.71594.0079.8 %5.0437.84313.1928.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,176.035,071.4417.9 %5.0834.63549.1434.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ6,343.681,368.0078.4 %5.0608.99174.5571.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,631.914,218.008.9 %4.0856.19208.0575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ96,924.4619,360.0080.0 %5.01,445.921,306.259.7 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ10,291.162,562.7575.1 %5.0310.73163.5047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ122,663.4153,407.0156.5 %5.0745.37153.9079.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน51,122.636,840.0086.6 %5.0575.351,050.41-82.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,842.8521,581.49-68.0 %0.01,444.142,564.05-77.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,465.652,641.0023.8 %5.0589.96517.4612.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,056.041,113.0063.6 %5.0437.87320.9126.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,478.5414,184.5523.2 %5.04,521.172,018.3755.4 %5.0
รวม 590,039 287,584 51.26 % 39,331 22,954 41.64 %