จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,661.74525.0080.3 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,911.2013,819.007.3 %3.5187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,936.861,948.0050.5 %5.0499.85470.615.8 %2.5
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,257.902,059.0036.8 %5.0613.9593.3984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�8,220.2512,296.11-49.6 %0.01,840.99531.2471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,030.57723.0082.1 %5.0260.4349.5381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,934.96521.0086.8 %5.0277.1673.0773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง4,030.18590.0085.4 %5.0280.4872.8374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,965.40464.0088.3 %5.0268.4981.6069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,812.61252.0093.4 %5.0237.2421.5190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,683.11581.0084.2 %5.0344.60116.0766.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,189.512,733.0034.8 %5.0956.24662.0130.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,836.972,549.0033.6 %5.0842.14384.7854.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,144.641,606.0048.9 %5.0575.92471.2018.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,307.27890.2073.1 %5.0594.93289.5051.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,585.932,945.0017.9 %5.0747.061,110.48-48.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,503.063,840.00-9.6 %0.0772.59673.4212.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,727.493,124.0033.9 %5.01,184.43752.7536.4 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,610.061,527.8766.9 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,849.1211,597.869.7 %4.52,154.25379.8082.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,279.781,948.0040.6 %5.0632.97634.71-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,698.10296.0082.6 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,601.491,418.0060.6 %5.0671.000.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,835.04838.0070.4 %5.0461.82390.4615.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,511.313,601.00-2.6 %0.0709.03196.6572.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,152.4468,771.94-1,234.7 %0.01,355.572,322.64-71.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,074.372,518.0050.4 %5.01,317.54991.4124.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู12,211.112,447.0080.0 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู9,096.0210,777.12-18.5 %0.02,534.5750.2398.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,480.882,030.0082.3 %5.0575.92465.9219.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,805.854,329.00-13.7 %0.0709.03483.5831.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,993.664,411.00-10.5 %0.0861.16370.4657.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,884.702,985.0038.9 %5.0591.68199.7666.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,843.863,144.00-10.6 %0.0480.8462.7087.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู33,327.682,185.0093.4 %5.0626.36127.4979.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,192.5433,942.2326.5 %5.0777.23753.433.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,651.261,293.0051.2 %5.0385.76107.8372.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,374.6621,819.00-546.6 %0.0476.38287.6339.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,164.761,100.0065.2 %5.0499.85200.4959.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,412.704,315.002.2 %1.0728.05333.8354.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,352.212,465.0026.5 %5.0651.9868.8389.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,564.643,043.0514.6 %5.0709.03674.004.9 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ19,136.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 250,400.3913,499.9073.2 %5.01,077.45547.0149.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,753.674,485.80-62.9 %0.0260.01285.00-9.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู41,355.0225,993.1237.1 %5.0896.83389.5056.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง82,938.8413,072.0084.2 %5.0639.67446.5030.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,736.5313,499.00-74.5 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,797.872,608.0031.3 %5.0651.98460.9829.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,857.21874.0069.4 %5.0404.77199.1350.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู18,467.079,743.0047.2 %5.04,062.315,249.86-29.2 %0.0
รวม 484,015 328,042 32.22 % 40,397 22,867 43.39 %