จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,462.032,541.0226.6 %5.02,070.54143.4693.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,565.1011,146.67-47.3 %0.01,279.70422.4667.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น4,009.071,196.0070.2 %5.0576.46152.4473.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,730.6722,632.5123.9 %5.0158.93167.31-5.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 8,660.335,828.6032.7 %5.059.76115.30-92.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 123,849.7546,870.0062.2 %5.01,887.56938.7250.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น6,145.7717,183.00-179.6 %0.01,698.41343.8679.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,546.43447.0087.4 %5.0823.6741.5995.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น29,186.0026,141.0010.4 %5.05,180.511,385.1973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,655.271,769.0068.7 %5.0429.81139.9267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,405.201,563.0071.1 %5.0314.4751.0683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,859.87705.0085.5 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,171.53511.0090.1 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,957.47595.0088.0 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,920.001,333.0072.9 %5.0490.45105.2278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,821.40409.0091.5 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,136.401,456.0071.7 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,852.07712.0085.3 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,520.87620.0086.3 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,192.331,523.0070.7 %5.0371.84111.8069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,214.131,270.0075.6 %5.0460.3253.0588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,824.40444.0090.8 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,891.73728.0085.1 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,875.40756.0084.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,504.27487.0089.2 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,403.20487.0088.9 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,430.40425.0090.4 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,455.47605.0086.4 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,480.93494.0089.0 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,233.534,988.61-17.8 %0.01,070.88995.117.1 %3.5
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,943.70508.0082.7 %5.0428.08158.1563.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,802.37769.0072.6 %5.0467.61137.1470.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,534.93533.0079.0 %5.0414.38183.5855.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,893.07779.0073.1 %5.0531.58150.3871.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,508.833,259.007.1 %3.5671.54253.5362.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,074.136,098.00-20.2 %0.01,451.201,131.1622.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 64,036.779,341.55-131.4 %0.01,759.56249.8685.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,147.772,665.0035.7 %5.01,189.12720.7039.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 629,474.4367,077.08-127.6 %0.09,963.726,954.5530.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,349.831,329.0060.3 %5.0747.61310.6558.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,765.634,126.0061.7 %5.03,485.912,411.6830.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,568.905,622.08-1.0 %0.01,622.343,201.19-97.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 522,584.1320,601.298.8 %4.02,784.962,267.9418.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,137.8312,259.4056.4 %5.0972.54306.7468.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,148.837,934.02-54.1 %0.02,602.99656.9474.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,096.405,035.6029.0 %5.02,287.90704.4269.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,880.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,318.09257.0780.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,640.702,187.0039.9 %5.01,242.612,607.04-109.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น354,044.59315,189.0011.0 %5.01,929.92758.6060.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)13,037.4016,526.31-26.8 %0.03,809.183,842.25-0.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,966.6310,645.6340.7 %5.02,501.05104.5095.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,634.332,748.0078.2 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,691.058,244.32-75.7 %0.01,552.60805.3348.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,398.4012,782.994.6 %2.04,644.87985.8078.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 49,765.3016,406.63-68.0 %0.03,613.692,513.5730.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,648.002,991.0465.4 %5.03,115.963,004.303.6 %1.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,962.1716,323.0028.9 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,718.50945.0045.0 %5.071.0050.8328.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,659.732,103.0042.5 %5.0918.75211.8476.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,403.002,072.0039.1 %5.0766.62480.3537.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,387.676,167.43-40.6 %0.01,184.97905.2323.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น9,304.4353,657.00-476.7 %0.02,192.822,404.05-9.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,446.2313,843.00-114.7 %0.01,850.53828.9855.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,729.8024,401.99-91.7 %0.02,516.1553.0697.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น8,161.402,381.0070.8 %5.02,516.097,459.50-196.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,161.704,188.00-0.6 %0.01,051.86469.5855.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น5,140.733,331.3035.2 %5.01,299.07338.7773.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,521.174,500.6618.5 %5.01,396.10626.5255.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,919.906,568.00-67.6 %0.012,074.52201.3198.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,755.244,236.0074.7 %5.0814.87554.9131.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,402.5114,976.0018.6 %5.0537.03340.2736.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 45,485.408,515.0081.3 %5.0959.73391.2759.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 412,849.1710,554.2417.9 %5.03,279.411,373.9758.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,018.101,542.0048.9 %5.0671.54147.1278.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น29,269.2922,259.0024.0 %5.01,825.72436.0376.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,833.233,421.0010.8 %5.0937.77502.3546.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,368.635,717.0031.7 %5.01,508.25422.7072.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,272.483,584.0016.1 %5.01,146.94264.2477.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,099.534,615.009.5 %4.51,741.83255.7585.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,686.407,872.97-68.0 %0.01,184.97759.3335.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น35,020.208,999.6674.3 %5.0104,742.93403.0099.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 154,421.2322,123.0159.3 %5.01,006.70503.5050.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 212,137.2715,411.79-27.0 %0.0734.99595.0919.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 339,409.5417,180.3756.4 %5.01,369.61502.5563.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 491,629.709,936.9189.2 %5.01,676.98631.6762.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 595,191.7624,112.0074.7 %5.01,632.77574.9164.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,525.2910,149.4064.4 %5.02,570.70640.6975.1 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น43,725.6815,056.0065.6 %5.0365.42917.69-151.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,921.9814,235.00-105.6 %0.0414.30791.35-91.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่54,390.3820,640.0062.1 %5.0942.20546.5742.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล40,297.1020,152.0050.0 %5.01,008.30674.4033.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น95,874.4555,820.0041.8 %5.01,946.24807.2258.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น33,000.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ723.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,695.8035,928.00-270.6 %0.02,542.411,692.3333.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น34,155.4454,242.00-58.8 %0.03,630.112,860.7421.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น45,725.2540,680.0011.0 %5.02,042.49428.5879.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,317.101,176.0064.5 %5.01,064.04240.4577.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น162,221.3382,079.0049.4 %5.02,159.781,936.3210.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,652.873,381.007.4 %3.5994.81625.5037.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,325.6312,589.00-99.0 %0.02,343.60136.8094.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,861.131,201.0058.0 %5.01,378.7315.5598.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,382.452,109.0037.6 %5.0804.26101.7987.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 485,737.4368,341.7120.3 %5.034,646.082,870.0091.7 %5.0
รวม 2,094,030 1,454,841 30.52 % 290,332 78,516 72.96 %