จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56133.7175.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี12,392.578,417.0032.1 %5.081.15110.98-36.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,147.981,197.0083.3 %5.064.660.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี118,752.606,663.5394.4 %5.04,594.89365.4392.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 486,559.933,390.0096.1 %5.04,569.8852.7798.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,554.771,339.0062.3 %5.0839.82149.8482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1034,750.4713,425.8461.4 %5.06,511.12294.2895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี25,386.8726,790.97-5.5 %0.04,871.21964.2780.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,837.874,887.0328.5 %5.0609.9690.5185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,209.10663.0084.2 %5.0251.0079.3268.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี5,105.501,349.0073.6 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,097.13362.0091.2 %5.0288.0466.2177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,998.60456.0092.4 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,185.40212.0094.9 %5.0481.2751.9189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,909.00506.0087.1 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,067.93758.0081.4 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,324.53505.0088.3 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,221.87560.0086.7 %5.0326.8938.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ4,060.93684.0083.2 %5.0442.0195.7478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,267.70607.0085.8 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,414.33428.0090.3 %5.0298.762.5999.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,901.67478.0090.2 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,183.20399.0090.5 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,929.901,012.0079.5 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,868.659,258.00-57.8 %0.02,363.371,522.6735.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,530.235,334.60-51.1 %0.0877.84542.7938.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,726.77626.7077.0 %5.0447.06199.6455.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,343.372,082.0011.2 %5.0449.48218.5051.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,879.40837.0070.9 %5.0471.40178.1762.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,703.90792.0070.7 %5.0477.56149.3468.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,404.902,190.0035.7 %5.0725.72377.2848.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,492.333,183.9829.1 %5.01,125.05942.6216.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,715.001,787.0051.9 %5.0820.801,213.85-47.9 %0.0
สำนักชลประทานที่ 546,159.8342,184.008.6 %4.07,244.375,740.3520.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,965.071,864.0053.0 %5.01,609.12886.0244.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,915.031,572.0059.8 %5.0687.68717.96-4.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,157.874,859.0052.2 %5.03,330.911,510.9454.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,396.734,831.92-101.6 %0.0584.77888.33-51.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,862.375,864.0025.4 %5.01,790.611,188.7733.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,169.036,125.000.7 %0.51,410.29116.2791.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,422.033,094.6830.0 %5.01,722.172,265.56-31.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,648.1724,482.01-31.3 %0.02,247.002.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี306,200.28605,120.50-97.6 %0.01,349.201,000.3525.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,777.532,795.0026.0 %5.0934.90100.0289.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)13,670.134,761.0065.2 %5.01,159.09726.1737.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,159.7311,211.00-0.5 %0.03,761.591,578.9058.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,263.059,232.9224.7 %5.03,974.393,194.2519.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,936.682,162.0045.1 %5.090.5888.652.1 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,809.831,197.0068.6 %5.0858.8366.5592.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,203.23883.0072.4 %5.0763.75137.4382.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,066.735,965.47-17.7 %0.0937.96606.4335.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี9,107.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,876.6010,025.94-70.6 %0.01,695.54669.0260.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี12,065.6318,074.14-49.8 %0.02,478.92330.2986.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี12,284.102,973.0075.8 %5.0877.85590.6232.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,226.875,062.28-19.8 %0.01,125.05357.8768.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี8,951.078,942.000.1 %0.51,885.69466.7175.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,237.204,986.004.8 %2.01,429.31330.8876.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,465.406,947.00-55.6 %0.01,087.0233.0497.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,779.2011,467.0051.8 %5.0517.10221.4957.2 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 104,503.3255,221.2747.2 %5.01,807.78426.5876.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,023.571,334.0055.9 %5.0649.6592.7885.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,488.304,856.2211.5 %5.01,144.07829.8927.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,541.732,972.0084.0 %5.06,038.45302.9995.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,743.6710,844.007.7 %3.52,860.52868.7969.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,020.402,885.0052.1 %5.0937.96165.8282.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,533.6012,045.41-59.9 %0.01,352.68476.3564.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)7,452.5314,815.00-98.8 %0.02,657.03647.6275.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 123,438.1415,690.1533.1 %5.01,398.081,160.6117.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 239,282.3617,153.9556.3 %5.01,482.46584.5060.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 325,344.7517,268.8231.9 %5.01,365.15446.8867.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 449,903.7511,759.0076.4 %5.01,522.51431.7271.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,591.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.16ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,748.989,755.2429.0 %5.0468.99568.92-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี93,791.5874,370.0020.7 %5.01,821.18124.2793.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี84,676.5622,553.0073.4 %5.01,099.82332.1869.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี139,257.9242,854.0069.2 %5.01,171.97462.6560.5 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี21,501.754,130.0080.8 %0.0854.75437.2048.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี75,875.4024,804.0067.3 %5.01,054.10658.2837.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี39,644.9718,901.0052.3 %5.01,059.18459.8056.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี175,254.3426,581.7884.8 %5.01,006.54557.8844.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ82,086.5413,936.9783.0 %5.01,017.80442.2256.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน110,208.3836,216.0067.1 %5.01,036.98544.5447.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,230.5732,073.00-22.3 %0.02,790.353,219.47-15.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี12,065.871,900.0084.3 %5.04,555.63152.6796.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี54,593.4333,536.0038.6 %5.01,372.58467.4065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,164.601,148.0063.7 %5.01,285.36252.6980.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,157.003,245.0037.1 %5.01,010.96605.9940.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)6,073.387,384.00-21.6 %0.01,877.64952.6949.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,440.032,458.0028.5 %5.01,146.90454.0660.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,943.606,403.0041.5 %5.02,693.24472.5082.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,986.43256.0091.4 %0.5763.75370.5051.5 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี36,468.7727,775.0023.8 %5.03,299.943,187.123.4 %1.5
รวม 2,212,552 1,460,601 33.99 % 134,444 52,408 61.02 %