จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,888.781,540.0060.4 %5.0291.5986.1970.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,905.792,691.0031.1 %5.0437.3793.2378.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,769.322,767.0026.6 %5.0519.7834.7493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 424,623.7122,823.407.3 %3.54,832.61874.4581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 148,281.7140,702.2815.7 %5.03,513.31855.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 238,514.8636,080.006.3 %3.02,651.57598.5077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,372.51970.0077.8 %5.0259.76109.2557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 17,624.332,459.0067.7 %5.0333.3677.8476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,485.533,293.0056.0 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,970.583,415.0051.0 %5.0347.25133.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,224.354,454.0056.4 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,596.201,027.0077.7 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,044.933,764.0046.6 %5.0357.7576.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่6,323.432,738.0056.7 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,591.5015,000.00-97.6 %0.01,432.551,327.007.4 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,972.633,426.00-15.3 %0.01,072.92862.6019.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,740.592,078.0056.2 %5.0881.11380.0056.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,304.511,590.0051.9 %5.0367.65218.3540.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,029.111,587.0047.6 %5.0336.72137.7659.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,428.362,748.0037.9 %5.0713.80729.45-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,433.823,844.0013.3 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,931.182,173.0055.9 %5.0957.15697.8927.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,191.5929,140.00-91.8 %0.01,736.830.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,301.879,310.00-75.6 %0.01,278.60296.0676.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,889.442,324.0040.2 %5.0576.83313.5045.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,797.182,020.0046.8 %5.0591.380.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,322.391,035.0068.8 %5.0329.62162.3650.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี5,135.025,598.00-9.0 %0.0715.87199.9972.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,456.2931,912.00-137.2 %0.02,231.252,016.949.6 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,593.135,271.005.8 %2.5862.10580.2332.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี6,015.862,712.0054.9 %5.01,318.45389.9470.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,523.9315,283.00-103.1 %0.01,337.47137.0989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,969.331,449.0088.8 %5.0609.06114.1881.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,644.542,657.0027.1 %5.0482.44274.0843.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,229.883,299.0036.9 %5.0595.85166.2572.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี7,566.436,073.0019.7 %5.01,173.05364.2868.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,329.9313,512.00-113.5 %0.01,204.36187.2684.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี13,098.998,000.0038.9 %5.01,040.59795.6123.5 %5.0
รจก.บางขวาง 190,869.28192,237.00-0.7 %0.01,968.25456.6076.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี62,891.7257,128.009.2 %4.5849.52490.5642.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,921.651,024.0065.0 %5.0222.5950.6377.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,221.612,410.0053.8 %5.0976.17408.3058.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,900.192,098.0046.2 %5.0519.78307.7940.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,565.9814,979.00-29.5 %0.01,622.71598.5063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,740.841,859.0050.3 %5.0481.7834.6292.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี5,042.155,691.00-12.9 %0.0582.11188.1067.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 145,740.1915,925.0065.2 %5.0355.45368.35-3.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,470.6219,923.0038.6 %5.0615.99430.2330.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)27,120.5211,226.0058.6 %5.0661.35249.2462.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,596.244,101.0010.8 %5.0300.37279.007.1 %3.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,385.9419,090.00-158.5 %0.0296.44557.84-88.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,769.0826,418.0054.3 %5.0436.12470.81-8.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,659.3621,812.00-30.9 %0.02,375.851,082.5054.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ262,747.09157,000.0040.2 %5.0373.50512.37-37.2 %0.0
สถาบันทันตกรรม105,658.5890,000.0014.8 %5.0202.77242.86-19.8 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก797,541.13633,012.0020.6 %5.011,783.261,254.5389.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 4,198.243,220.0023.3 %5.0656.77546.4516.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,935.15765.0073.9 %5.0272.57104.4361.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี123,554.8742,138.8065.9 %5.051,171.014,049.8292.1 %5.0
รวม 2,105,654 1,613,084 23.39 % 112,361 26,609 76.32 %