จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,648.95935.0064.7 %5.0570.36235.4258.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย25,212.4716,992.2032.6 %5.079.64217.46-173.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,743.6310,996.50-2.4 %0.048.1670.25-45.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,986.184,532.009.1 %4.5105.8536.1565.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,809.722,625.0031.1 %5.0741.50234.5968.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,542.961,950.0045.0 %5.0396.35128.6367.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย23,587.419,687.9158.9 %5.02,766.88819.7370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,471.11850.0081.0 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,923.31819.0083.4 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม4,087.74647.0084.2 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,941.78673.0082.9 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,989.33513.0087.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,778.2756.0098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,125.291,221.0076.2 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,885.96549.0085.9 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,067.6682.0092.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,701.83578.0084.4 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่17,397.3718,139.59-4.3 %0.01,479.18705.6552.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,335.545,503.2013.1 %5.0816.00288.7064.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย11,695.264,970.4057.5 %5.01,426.091,508.17-5.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,943.221,761.0040.2 %5.01,567.36626.7760.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,050.992,746.0032.2 %5.01,102.81472.5257.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,394.63615.0081.9 %5.0817.57119.2585.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย4,088.13384.7090.6 %5.01,681.46738.1656.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,299.162,156.0049.9 %5.0931.88798.5714.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,339.312,000.1014.5 %5.0703.35708.33-0.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,652.463,286.2541.9 %5.01,711.32909.3746.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,373.563,797.0013.2 %5.01,235.92480.2861.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,680.0110,016.046.2 %3.01,330.99161.5087.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย57,501.6741,935.2927.1 %5.0588.02468.2920.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย12,176.461,460.8488.0 %5.0988.7070.1592.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,796.581,044.0041.9 %5.072.5868.505.6 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,508.121,308.0062.7 %5.0817.1069.9891.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,044.50608.0080.0 %5.0684.45319.8453.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,817.243,036.8120.4 %5.0568.33422.8025.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,106.454,200.0031.2 %5.01,806.403,246.54-79.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,146.503,895.006.1 %3.01,102.79749.3232.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,908.552,303.0041.1 %5.01,007.73184.3781.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย5,175.288,694.63-68.0 %0.01,350.01129.0390.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,902.732,875.0075.8 %5.0912.46453.5750.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,759.573,418.859.1 %4.5931.66332.4164.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,456.544,110.0024.7 %5.01,026.74273.7473.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,957.762,443.9250.7 %5.01,273.98337.4973.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,002.182,087.0047.9 %5.0684.460.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,990.963,237.0073.0 %5.0912.65601.6534.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย41,708.7829,237.9029.9 %5.01,030.47407.4560.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,090.08575.0081.4 %5.0570.36118.8479.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,520.691,065.0069.8 %5.0817.57390.5152.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย851.20852.00-0.1 %0.0703.47142.2879.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,912.745,209.6511.9 %5.0931.67509.4145.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย46.363,718.50-7,920.9 %0.0437.25176.7859.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,869.262,205.7972.0 %5.01,958.531,608.0017.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 320,363.1610,459.5948.6 %5.01,629.931,108.8532.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 139,703.6519,497.9050.9 %5.01,705.90524.2369.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 219,995.8214,630.8826.8 %5.01,563.08683.8356.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)14,381.918,940.1037.8 %5.01,567.23506.3267.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย33,219.121,024.1696.9 %5.0336.81194.4742.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย78,806.2957,467.0027.1 %5.01,657.29450.7572.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย87,091.6542,083.0651.7 %5.0970.59800.2817.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย21,869.61111,423.01-409.5 %0.01,016.17625.7638.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,999.6411,248.0040.8 %5.0848.720.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย11,656.9718,682.52-60.3 %0.02,190.912,016.967.9 %3.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ512,360.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,587.883,740.0018.5 %5.01,026.74259.2774.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,915.871,536.0047.3 %5.0665.43399.0040.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 18,321.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,326.694,154.434.0 %2.0
รวม 750,549 535,617 28.64 % 60,965 32,410 46.84 %