จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,528.92178.0095.0 %5.0356.87107.2669.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,651.1026,211.20-6.3 %0.077.92112.58-44.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,387.812,167.0036.0 %5.0629.66243.4061.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,356.631,854.0044.8 %5.0572.6133.5394.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,992.329,196.3254.0 %5.02,600.76663.1074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,235.38567.0089.2 %5.0306.4466.3278.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,678.67707.0084.9 %5.0343.4565.8180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,536.25579.0087.2 %5.0430.6865.9984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,963.60743.0085.0 %5.0303.6266.6378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,518.92483.0089.3 %5.0355.0868.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,973.93403.0091.9 %5.0632.3666.6289.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,139.555,914.073.7 %1.51,391.91158.7388.6 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย60,499.5366,466.76-9.9 %0.02,610.08603.0176.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,894.003,489.6440.8 %5.01,219.161,120.058.1 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,104.343,728.949.1 %4.5435.49469.61-7.8 %0.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,098.904,434.00-8.2 %0.0889.32835.786.0 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,328.251,491.0055.2 %5.0812.23477.3741.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,442.461,587.0075.4 %5.0610.38407.5533.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,742.393,302.0057.4 %5.01,668.991,578.815.4 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,549.711,245.0072.6 %5.0997.161,377.50-38.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,588.785,262.70-14.7 %0.0990.9643.3595.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,986.565,642.64-13.2 %0.0815.20108.7286.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย8,469.159,156.00-8.1 %0.01,231.61387.7068.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,900.771,483.0062.0 %5.0775.22163.8278.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,679.54744.0055.7 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,499.682,015.0042.4 %5.0623.06118.3081.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,645.02842.0068.2 %5.0451.95262.5241.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,361.785,446.40-24.9 %0.0889.32288.7767.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,873.6736,453.00-269.2 %0.03,075.901,393.7554.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,247.3613,760.77-224.0 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,252.384,678.0025.2 %5.01,480.40278.7181.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,655.573,115.8444.9 %5.01,079.4839.6696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,363.463,230.004.0 %2.0489.98399.0018.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,872.423,094.0020.1 %5.0718.17331.6053.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,539.513,541.1745.8 %5.0971.94334.3065.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,838.492,989.1756.3 %5.0927.35483.7047.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,894.102,341.2019.1 %5.0451.9551.3788.6 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,957.704,285.0064.2 %5.0667.69338.3649.3 %5.0
รจจ.หนองคาย 307,138.0935,669.2488.4 %5.0751.37378.1049.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,784.571,586.0043.0 %5.0394.8993.6876.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,909.953,466.5029.4 %5.0994.56516.1248.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,051.621,958.0035.8 %5.0489.98235.3452.0 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,298.515,143.852.9 %1.0813.25580.0028.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,052.244,226.62-4.3 %0.0699.16133.3580.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,234.2062,418.70-4,957.4 %0.0604.08283.1453.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)16,704.0710,559.9436.8 %5.01,424.03507.2664.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 137,597.2118,355.1051.2 %5.01,437.16570.6260.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2154,525.2819,400.0087.4 %5.01,497.361,476.011.4 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,283.124,466.7815.5 %5.0227.2048.5078.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,865.1343,918.0047.0 %5.01,273.59847.5633.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย21,828.6215,726.0028.0 %5.0628.43475.0024.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย74,715.0826,082.0065.1 %5.0601.22627.58-4.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,515.0519,606.83-70.3 %0.01,635.961,551.645.2 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,357.422,294.0031.7 %5.0604.08428.7829.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,067.151,735.0043.4 %5.0451.95329.7227.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย10,102.3617,707.00-75.3 %0.03,001.0514,555.90-385.0 %0.0
รวม 1,032,278 537,146 47.96 % 51,421 37,768 26.55 %