จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,659.871,216.0054.3 %5.0467.00196.5957.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม37,653.4115,435.2059.0 %5.0211.98100.1152.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,144.261,599.0049.1 %5.0580.25258.8155.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,327.012,611.0021.5 %5.0638.1498.4284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม20,306.0517,157.0015.5 %5.03,148.23785.3475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,974.321,638.0067.1 %5.0362.1253.4385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,081.88764.0081.3 %5.0267.3336.7886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,134.20953.0076.9 %5.0316.3874.4076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,114.91930.0081.8 %5.0277.8275.3272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,984.55762.0080.9 %5.0278.869.2796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,255.20536.0087.4 %5.0226.479.7795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,368.52704.0083.9 %5.0267.2174.4072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,281.931,044.0075.6 %5.0388.7592.5276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,712.46994.0078.9 %5.0321.1576.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,961.76482.0087.8 %5.0158.829.0394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,768.11358.0090.5 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,159.21541.0087.0 %5.0184.6210.4194.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,642.604,722.09-1.7 %0.0809.28516.9936.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,720.771,377.9049.4 %5.0485.30417.3314.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,810.662,011.0047.2 %5.0866.33134.2884.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,302.132,389.0027.7 %5.0638.12193.8569.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม4,245.231,325.0068.8 %5.0600.11430.1328.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม9,268.484,598.8050.4 %5.02,899.461,281.0355.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,564.796,570.35-156.2 %0.0490.85686.11-39.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,536.323,200.0042.2 %5.01,379.761,048.2024.0 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,292.362,828.0034.1 %5.0934.49319.9565.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,892.6516,665.85-111.2 %0.01,525.90321.2079.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,070.872,784.9145.1 %5.0809.28233.2371.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,713.471,174.0031.5 %5.058.1788.27-51.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,304.751,172.0064.5 %5.0444.9533.4992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,319.26796.0076.0 %5.0562.07423.7024.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,161.744,398.16-5.7 %0.0904.36337.5762.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,105.1133,705.00-374.4 %0.01,817.13883.8951.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,750.2410,461.00-19.6 %0.01,914.80287.7185.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,814.401,929.0031.5 %5.0409.95228.0844.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,441.6812,460.40-47.6 %0.02,005.37119.0494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,461.04750.0088.4 %5.0714.20617.5013.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,304.793,478.0019.2 %5.0775.14328.8357.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,089.696,810.00-33.8 %0.0942.39134.2985.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,931.663,334.0043.8 %5.01,094.5093.5191.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,804.344,125.1947.1 %5.01,189.83112.1090.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,167.072,659.0078.1 %5.0714.20428.2040.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 47,712.6256,214.00-17.8 %0.0893.451,042.09-16.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,317.934,609.00-6.7 %0.0600.11263.8256.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,312.264,052.006.0 %3.0559.38342.6538.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,114.642,075.0033.4 %5.0562.08271.1451.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,588.336,561.000.4 %0.5999.42563.9443.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,004.622,141.0057.2 %5.01,284.68918.3328.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,776.397,390.84-95.7 %0.0866.31345.3260.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 149,712.7616,179.7567.5 %5.01,353.74333.0775.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2400,905.8119,515.0095.1 %5.018,708.53770.3595.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 330,322.6213,920.9654.1 %5.01,057.38864.5718.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)25,040.4313,186.6947.3 %5.01,805.38208.3588.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,521.574,612.0060.0 %5.0362.69461.92-27.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม88,161.3181,856.007.2 %3.51,545.651,142.9226.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ58,316.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,363.3726,617.9926.8 %5.0910.652,931.93-222.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม21,356.0256.4699.7 %5.0737.93854.62-15.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย60,864.4716,080.0073.6 %5.0803.99731.759.0 %4.5
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ16,786.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,802.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม9,944.9326,646.00-167.9 %0.01,773.152,059.76-16.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,768.883,751.000.5 %0.5771.26298.8861.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,323.171,496.0055.0 %5.0600.11325.5745.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม44,760.4417,272.7361.4 %5.05,940.423,053.7548.6 %5.0
รวม 1,114,476 507,084 54.50 % 75,667 29,709 60.74 %