จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0503.61306.5839.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,919.47110.0099.3 %5.0145.92118.7518.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด48,817.931,200.0097.5 %5.0118.03104.5011.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,329.404,609.0013.5 %5.0678.95156.3777.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,855.032,100.0045.5 %5.0471.2648.6289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,702.978,042.5866.1 %5.03,222.91954.7670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,967.131,650.0066.8 %5.0231.4757.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,452.70559.0087.4 %5.0331.3066.3580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,208.20446.0089.4 %5.0235.0551.0278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,685.00200.0094.6 %5.0184.4022.5087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,129.53203.0095.1 %5.0123.8145.4963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,550.93572.0087.4 %5.0346.0167.2980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,364.90465.0091.3 %5.0349.7326.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,848.20537.0086.0 %5.0239.2150.3678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,040.33169.0091.7 %5.0287.1349.5082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,157.37917.0077.9 %5.0254.3665.8274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,887.97238.0093.9 %5.0180.0515.0391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,735.93350.0092.6 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,100.271,044.0074.5 %5.0212.2667.3668.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,041.47390.0090.4 %5.0290.8771.2575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,136.20280.0093.2 %5.0265.6257.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,717.73150.0096.8 %5.0230.1466.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,506.57550.0087.8 %5.0998.031,472.50-47.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด668.00550.0017.7 %5.0250.4852.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,087.43750.0075.7 %5.0320.5952.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,775.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,850.331,121.0060.7 %5.0517.16263.0549.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,655.071,300.0072.1 %5.0841.98660.0021.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ2,039.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ492.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,645.001,055.0077.3 %5.0750.82562.0725.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,881.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.261,425.0042.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,605.936,578.73-152.5 %0.0628.31510.7718.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,312.005,066.0019.7 %5.01,100.141,438.44-30.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,666.374,712.96-1.0 %0.01,058.0154.4994.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,980.8021,534.58-13.5 %0.01,781.35633.6664.4 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด44,544.701,300.0097.1 %5.0116.3357.0051.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,690.002,100.0043.1 %5.0857.38220.2574.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,692.831,516.0010.4 %5.063.6468.49-7.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,857.83938.0049.5 %5.043.4039.279.5 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,524.431,101.0068.8 %5.0769.8466.3791.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,454.70791.0077.1 %5.0662.38332.5049.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,861.573,100.0019.7 %5.0845.90319.2062.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,734.0038,200.00-393.9 %0.02,852.4047.5098.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,651.503,991.0029.4 %5.01,226.2352.2595.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,013.233,050.0069.5 %5.03,127.821,039.8666.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,401.504,200.0034.4 %5.01,128.2368.4993.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,362.442,600.0079.0 %5.01,055.08529.3949.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,765.274,019.0015.7 %5.01,169.18704.0839.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,212.874,970.00-18.0 %0.0704.06573.8518.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,320.724,762.7810.5 %5.01,340.291,018.4224.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,861.532,900.0024.9 %5.0541.9845.0091.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,599.4013,265.0015.0 %5.0509.52413.2518.9 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 54,937.4453,200.203.2 %1.5997.61153.0984.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,939.884,550.00-54.8 %0.0386.5852.2586.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด657.60695.00-5.7 %0.0238.96503.50-110.7 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,504.871,829.0047.8 %5.0788.86643.8318.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,532.973,110.0031.4 %5.0693.78289.4958.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,203.806,888.06-32.4 %0.01,169.18305.7673.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,476.972,411.0046.1 %5.01,074.10446.5058.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,911.9312,000.00-10.0 %0.0919.60199.5078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 188,980.6317,700.0080.1 %5.01,194.02444.6162.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 217,870.49121,000.00-577.1 %0.01,170.73817.1930.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 326,607.4311,282.8957.6 %5.01,445.89240.3283.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)59,070.9010,800.1081.7 %5.02,272.66617.6972.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด10,106.2013,500.00-33.6 %0.0346.43236.0731.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,596.755,359.00-106.4 %0.0291.74439.33-50.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด152,257.7064,391.0057.7 %5.01,567.26627.8959.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด147,830.1735,500.0076.0 %5.0876.94536.7538.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,799.10350,000.00-699.1 %0.01,133.80570.0049.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,762.387,550.0069.5 %5.0905.302,797.10-209.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร31,236.156,900.0077.9 %5.0808.561,235.00-52.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง203,564.521,800.0099.1 %5.0916.67468.0048.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด78,289.1022,464.8871.3 %5.0760.18605.0420.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,824.001,800.0081.7 %5.02,007.202,688.25-33.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,494.832,319.0033.6 %5.0731.80347.3152.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,471.701,000.0071.2 %5.0655.75266.0059.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด59,134.9320,300.0065.7 %5.08,917.317,129.2020.1 %5.0
รวม 1,405,237 938,604 33.21 % 69,081 37,896 45.14 %