จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,879.53875.0069.6 %5.0551.56125.4077.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0604.79132.2278.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์5,061.174,446.0012.2 %5.0833.37299.2364.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,668.6783.5097.7 %5.0719.3049.7793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์27,307.7311,338.9158.5 %5.08,896.25795.6891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,349.601,359.0074.6 %5.0312.8545.2785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,577.37879.0080.8 %5.0323.2966.4879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด5,029.731,292.0074.3 %5.0256.0254.0978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,784.27832.0082.6 %5.0200.6953.4373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,487.97619.0086.2 %5.0387.3865.8783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,208.67595.0085.9 %5.0401.5354.3886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,244.13253.0094.0 %5.0402.0965.9583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,116.87448.0089.1 %5.0248.3949.1580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,427.60791.0082.1 %5.0377.008.3497.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,508.20846.0081.2 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,204.87585.0086.1 %5.0293.7049.3183.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์13,669.035,192.8062.0 %5.01,303.101,019.4321.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,500.574,590.00-2.0 %0.01,080.60780.4427.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,733.003,590.643.8 %1.5795.44683.0014.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,163.831,097.0065.3 %5.0548.13710.49-29.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,333.872,557.0052.1 %5.01,289.852,281.99-76.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,789.237,373.07-312.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,616.832,876.0548.8 %5.01,574.99588.7862.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,703.234,073.0013.4 %5.01,183.5236.0697.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,964.8714,338.45-105.9 %0.01,403.95217.8584.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,895.402,144.8444.9 %5.0909.43522.5542.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,696.50352.0079.3 %5.061.3616.3673.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,428.031,331.5061.2 %5.0738.2989.4087.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,167.171,045.8067.0 %5.0586.2647.6291.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,882.683,765.503.0 %1.5890.52323.1863.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,647.0172,334.00-1,180.9 %0.01,565.121,995.00-27.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์7,925.836,490.0018.1 %5.01,194.69472.8060.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,018.902,530.0037.0 %5.0736.19429.4041.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,840.0012,971.34-89.6 %0.01,403.95166.4488.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,298.272,933.8031.7 %5.0871.40487.3544.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,401.403,622.0017.7 %5.0890.52794.6010.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,604.330.00100.0 %5.01,441.91326.6477.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,193.232,888.0053.4 %5.01,219.58468.0761.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,557.304,045.0011.2 %5.0700.9881.1088.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์37,376.573,467.0090.7 %5.0843.97667.1321.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 112,132.4450,739.4354.8 %5.01,268.381,128.5911.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,399.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5491.08107.9478.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,234.103,413.0045.3 %5.0814.45496.8539.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,179.87850.5073.3 %5.0546.88442.4219.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,309.535,114.7918.9 %5.01,274.17841.5334.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,263.273,681.0013.7 %5.0947.49324.5965.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,588.936,481.6514.6 %5.0985.52363.1663.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)146,861.3410,866.3092.6 %5.02,059.79612.1170.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 149,753.6918,224.8563.4 %5.02,071.91799.3261.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 242,482.6711,351.0773.3 %5.01,007.51524.0248.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,745.3412,661.7776.9 %5.01,304.60226.1082.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,005.179,513.3826.8 %5.0369.16169.6454.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง28,351.165,112.0082.0 %5.01,048.96982.306.4 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,236.9718,433.0044.5 %5.0888.80842.335.2 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง37,467.4513,544.0063.9 %5.0865.80957.50-10.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี55,411.8312,827.0076.9 %5.0823.16874.95-6.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง43,764.4210,087.0077.0 %5.0795.01625.9421.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์19,190.1727,709.53-44.4 %0.01,992.852,987.36-49.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,046.833,394.2216.1 %5.0795.36483.5539.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,105.472,187.0029.6 %5.0567.15505.4310.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์52,336.9318,184.8965.3 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 967,359 439,294 54.59 % 67,214 34,755 48.29 %