จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,609.391,408.0046.0 %5.0531.7268.4987.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,725.366,135.0065.4 %5.0191.57104.6045.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,885.788,059.01-17.0 %0.0110.0843.3260.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,582.661,926.0046.2 %5.0816.96221.4472.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,282.32420.0087.2 %5.0466.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,786.9916,072.009.6 %4.52,851.651,104.6661.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,549.211,172.0078.9 %5.0320.24107.6366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,075.091,293.0068.3 %5.0473.22124.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,018.27706.0082.4 %5.0317.1273.1976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,320.03792.0081.7 %5.0280.6772.6974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,174.90421.0089.9 %5.0153.1515.2990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,904.48753.0089.1 %5.0414.6071.9882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว789.541.0099.9 %5.0141.9814.8989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,564.10359.0089.9 %5.0348.1615.2895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,798.00588.0084.5 %5.0191.2217.3290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,024.94636.0084.2 %5.0274.4072.5173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,869.16413.0091.5 %5.0394.5085.7878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,708.13351.0090.5 %5.0398.2556.8385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย1,096.20877.0020.0 %5.0319.2766.2379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,707.78364.0093.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,923.17554.0088.7 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,752.60364.0090.3 %5.0251.3966.7973.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,888.963,592.047.6 %3.51,007.10791.6321.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,124.732,679.0035.1 %5.01,102.20725.7734.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,363.361,497.0055.5 %5.0778.92321.8058.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,583.63636.0082.3 %5.0691.17910.87-31.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,474.593,861.00-11.1 %0.0969.071,130.37-16.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,181.931,005.0076.0 %5.0738.43465.5037.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร9,052.094,767.0047.3 %5.01,634.671,339.7018.0 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,584.093,447.0924.8 %5.01,292.3694.9092.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร9,031.829,303.02-3.0 %0.01,100.22400.7063.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร40,978.7779,530.60-94.1 %0.0520.62590.75-13.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,703.6216,329.34-52.6 %0.03,872.986,295.15-62.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,469.321,899.0070.6 %5.0969.08374.3061.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,390.467,558.50-40.2 %0.083.2140.6951.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,121.66743.0033.8 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,488.801,269.0063.6 %5.0632.7076.6987.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,517.181,257.0064.3 %5.0664.83269.9559.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,494.843,758.00-7.5 %0.0874.00400.8654.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,036.846,558.0034.7 %5.01,597.592,235.30-39.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,668.059,714.00-71.4 %0.01,383.86627.5254.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,146.191,705.0058.9 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,992.1912,519.00-150.8 %0.0950.8061.1893.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,067.0218,643.65-16.0 %0.02,863.252,298.7519.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,682.913,260.0072.1 %5.0835.95371.5555.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,125.192,914.7829.3 %5.01,121.21351.2468.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,410.006,711.00-52.2 %0.01,349.28304.9577.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,160.733,372.3845.3 %5.01,444.47233.4183.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,331.072,586.9622.3 %5.0557.8292.0883.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,272.385,100.8258.4 %5.0874.00578.7033.8 %5.0
รจจ.สกลนคร 79,234.6788,635.00-11.9 %0.01,236.67841.2832.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,439.711,532.0037.2 %5.0569.75161.9471.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,138.343,524.5031.4 %5.0988.08507.3448.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,056.831,180.0089.3 %5.0683.84249.2363.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,803.614,336.3325.3 %5.0985.84633.5535.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร6,789.834,221.0037.8 %5.02,004.89186.8090.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,590.1511,390.64-148.2 %0.0899.26223.3575.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2341,048.154,844.4888.2 %5.02,400.60498.5579.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 129,931.7616,465.3045.0 %5.01,528.74706.4053.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 262,581.5325,889.9558.6 %5.02,636.39713.6472.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 334,427.4617,190.0650.1 %5.0340.94806.74-136.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,532.953,537.4022.0 %5.0286.74515.98-79.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร101,114.4565,950.0034.8 %5.01,920.941,075.5044.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร87,620.3118,103.0079.3 %5.0794.271,964.79-147.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,113.2520,160.60-17.8 %0.0853.832,915.17-241.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน352,046.3427,540.0192.2 %5.01,162.09936.6219.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,769.5720,844.00-93.5 %0.02,151.612,788.55-29.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,622.653,391.006.4 %3.0835.97619.6125.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,169.761,504.0052.6 %5.0702.86484.0731.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร47,525.5915,814.2366.7 %5.05,566.304,266.8023.3 %5.0
รวม 1,231,048 615,935 49.97 % 69,253 45,361 34.50 %