จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,676.28837.0068.7 %5.0454.5482.6881.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม348,761.4418,477.0094.7 %5.02,261.93272.0488.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,324.652,178.0034.5 %5.0360.61109.6369.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม4,422.082,101.0052.5 %5.0625.25145.2576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม24,944.2013,640.0045.3 %5.02,279.64905.9160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,745.66440.0094.3 %5.0542.6378.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,383.02524.0090.3 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,975.62380.0092.4 %5.0514.87106.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,372.64233.0094.7 %5.0313.7020.2593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก5,003.81437.0091.3 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,817.87690.0088.1 %5.0399.18123.8869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,773.42678.0085.8 %5.0270.47117.7756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,923.77723.0085.3 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,322.41258.0094.0 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม19,168.1134,404.50-79.5 %0.02,013.82475.9576.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,250.355,467.20-28.6 %0.0720.33686.854.6 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,787.891.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,810.731,001.5064.4 %5.0382.62132.5065.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,952.221,131.0061.7 %5.0544.22161.5070.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,673.201,353.0071.0 %5.01,005.56995.581.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,629.891,514.0077.2 %5.0644.2666.1089.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,017.701,217.0075.7 %5.0542.46329.4539.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,209.846,052.0016.1 %5.01,842.27924.1249.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,851.484,097.00-6.4 %0.0718.61563.0221.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,688.844,018.6014.3 %5.01,233.731,421.28-15.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม6,554.692,232.0065.9 %5.0786.91121.2784.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม8,648.9420,921.87-141.9 %0.01,005.54184.2981.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม111,551.2097,182.5512.9 %5.0591.44612.46-3.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,540.181,440.0059.3 %5.0739.34732.880.9 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,090.131.0099.9 %5.024.9133.96-36.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,679.811,021.0039.2 %5.054.28110.37-103.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,407.25940.0072.4 %5.0682.2979.5288.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,214.081,636.0049.1 %5.0606.23299.9150.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,494.433,598.0019.9 %5.0815.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครพนม55,726.584,606.0191.7 %5.019,698.291,419.1392.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,070.544,529.00-11.3 %0.0986.54221.3577.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,029.47597.0088.1 %5.01,024.58241.7076.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,106.8412,744.90-14.7 %0.01,975.3867.0396.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,715.201,313.0088.8 %5.01,278.19327.4374.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,617.144,100.0011.2 %5.0853.44510.1540.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,061.593,394.0032.9 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,277.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5948.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,816.993,786.080.8 %0.5549.1851.3890.6 %5.0
สพ.นครพนม54,320.419,133.0083.2 %5.0794.53584.0126.5 %5.0
รจก.นครพนม 97,923.4875,415.0023.0 %5.01,452.071,204.9917.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,678.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0815.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม6,290.104,842.0023.0 %5.01,652.11771.8253.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,356.052,099.0037.5 %5.0568.17263.4453.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,352.885,134.684.1 %2.0796.39775.502.6 %1.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,540.883,136.00-103.5 %0.0758.36112.0085.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,954.006,697.36-69.4 %0.0661.06592.3110.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 125,612.9612,275.1452.1 %5.01,322.14744.1243.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 259,697.8911,488.2680.8 %5.01,522.23650.7557.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)9,888.2010,339.14-4.6 %0.0443.43392.8011.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม28,412.887,021.0075.3 %5.0313.1488.1371.9 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม56,941.0045,700.0119.7 %5.01,147.68265.5776.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,183.2616,504.0039.3 %5.0890.971,390.37-56.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม84,523.0119,244.6077.2 %5.0721.13101.9485.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,541.2620,312.00-112.9 %0.01,756.361,954.49-11.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,473.603,041.0012.5 %5.0663.25332.1349.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,837.891,784.0053.5 %5.0549.18226.4658.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,222,662 520,061 57.46 % 66,978 24,337 63.66 %