จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,850.341,132.0060.3 %5.0420.0566.8684.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,737.9412,077.8560.7 %5.081.05243.36-200.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,988.381,832.0038.7 %5.0515.1385.4783.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร4,182.032,600.0037.8 %5.0686.27100.5485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร22,275.3316,712.4025.0 %5.02,892.13294.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,702.911.00100.0 %5.0394.9479.0980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,353.35525.0087.9 %5.0207.1865.7268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,402.72509.0088.4 %5.0232.8366.5171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,484.67530.0088.2 %5.0333.7667.0179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,216.8744.0099.0 %5.0266.5052.3280.4 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร34,940.8147,043.73-34.6 %0.04,333.08228.3394.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,454.243,533.0020.7 %5.01,066.601,096.30-2.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร3,079.801,632.0047.0 %5.0458.0829.4593.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,435.472,820.0036.4 %5.01,009.55218.5078.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,295.843,720.0013.4 %5.0610.19221.3263.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,432.991,451.0057.7 %5.0591.20209.8364.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,966.253,324.0016.2 %5.0838.401,405.65-67.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,313.803,300.00-42.6 %0.0489.64380.0022.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,982.562,837.0043.1 %5.01,256.73261.2579.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,252.363,112.0026.8 %5.0876.43132.5084.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร13,440.0010,634.7020.9 %5.01,142.66418.7463.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,420.611,508.0055.9 %5.0629.20451.2528.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,670.621,718.00-2.8 %0.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,565.27538.0084.9 %5.0648.2263.8190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,204.00792.6075.3 %5.0553.16267.1951.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,074.145,376.00-32.0 %0.0857.42360.0558.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร15,010.6238,047.00-153.5 %0.01,503.962,305.82-53.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,869.843,976.0032.3 %5.01,275.77319.3875.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,653.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,472.5511,971.00-60.2 %0.01,732.16167.1690.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,377.832,056.0039.1 %5.0667.23617.507.5 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,300.113,444.0019.9 %5.0971.49439.0154.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,665.472,112.3042.4 %5.0762.34188.1075.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,215.012,194.0047.9 %5.0933.46406.1456.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,050.963,497.27-14.6 %0.0477.0764.1486.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,934.722,453.0092.8 %5.0664.15270.7559.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร46,935.0031,259.3233.4 %5.0824.52624.1524.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,179.201,773.0044.2 %5.0496.12158.2168.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,908.854,973.00-1.3 %0.01,161.65508.5956.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,273.561,314.0059.9 %5.0534.15313.5241.3 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร5,210.042,604.5750.0 %5.0838.41514.4038.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,885.321,084.0072.1 %5.0686.250.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร11,229.6310,651.325.1 %2.53,310.48282.7291.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,185.022,623.5078.5 %5.01,347.79817.1439.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร75,703.9515,432.4579.6 %5.01,734.39619.8364.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร34,317.177,768.2477.4 %5.0390.13111.1571.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,719.596,152.73-257.8 %0.0302.84207.4831.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร139,517.3031,232.4777.6 %5.0760.31314.4558.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย25,144.4817,120.0031.9 %5.0605.611,035.70-71.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,737.3520,636.70-206.3 %0.01,623.582,226.02-37.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,456.272,565.0025.8 %5.0648.22100.3484.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,373.791,072.0068.2 %5.0439.07170.8961.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,056.2613,572.0032.3 %5.03,981.474,428.90-11.2 %0.0
รวม 668,453 370,888 44.52 % 50,113 24,081 51.95 %