จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,852.773,338.0013.4 %5.02,100.690.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 365,054.4649,549.7923.8 %5.0217.97429.55-97.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,070.8832.0099.0 %5.0825.22138.0583.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่69,858.7049,549.7929.1 %5.0271.37241.9110.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่66,957.2611,230.7183.2 %5.0152.53253.47-66.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่13,074.448,058.0038.4 %5.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่3,023.3517,397.12-475.4 %0.044.3160.51-36.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่22,161.5519,080.5313.9 %5.02,023.23263.4887.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,638.871.00100.0 %5.01,535.070.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,809.961,779.0053.3 %5.01,129.47169.7485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 843,723.8731,568.0127.8 %5.03,627.01354.3590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 122,520.5617,224.2423.5 %5.05,628.991,301.5076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 210,524.004,652.3955.8 %5.02,777.61432.2584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,685.784,908.0049.3 %5.0374.7958.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,793.902,676.0065.7 %5.0317.6885.5073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,744.27729.0084.6 %5.0276.9677.3772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,671.431,140.0075.6 %5.0229.0987.9161.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง946.371,310.00-38.4 %0.0300.3565.6678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,500.48605.0086.6 %5.0350.9889.1774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,082.88595.0085.4 %5.0479.82123.7674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,166.16773.0081.4 %5.0384.0197.9574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,888.57150.0096.1 %5.0678.93175.7574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,845.27454.0088.2 %5.0330.8288.5173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,129.80514.0087.6 %5.0708.25107.1484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,845.27521.0086.5 %5.0240.8457.0576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง19,021.421,423.2092.5 %5.0266.1198.2363.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,277.561,331.0068.9 %5.0213.2599.2953.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,834.281,530.0060.1 %5.0246.1986.1465.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,452.551,230.0072.4 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,384.031,179.0073.1 %5.0403.90119.7070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,729.651,559.0067.0 %5.0645.6340.8593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว8,771.65592.0093.3 %5.0520.6683.1384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,714.93590.0084.1 %5.0438.2694.5778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง4,256.86381.0091.0 %5.0546.49161.5070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,212.98580.0086.2 %5.0453.4943.1990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,408.18667.0084.9 %5.04,008.96104.9197.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 37,772.686,444.3617.1 %5.01,079.42231.8078.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,701.693,950.46-6.7 %0.01,082.2363.2494.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,269.471,330.0059.3 %5.0689.0564.7890.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,526.518,012.106.0 %3.01,479.26716.3051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,369.1914,240.50-52.0 %0.02,650.752,390.519.8 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,350.925,138.35-18.1 %0.01,260.13247.2280.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,554.532,070.0062.7 %5.01,195.93850.3528.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1013,389.243,839.0071.3 %5.01,934.59296.7784.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่4,283.061,846.0056.9 %5.0954.95490.2548.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 146,328.1558,471.91-26.2 %0.013,128.103,249.6575.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.491,292.8129.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,099.52743.0032.4 %5.0920.30823.6610.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,423.774,633.0014.6 %5.01,624.794,000.00-146.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,841.694,497.5923.0 %5.02,429.00810.2266.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 69,937.4917,310.09-74.2 %0.02,449.45490.0080.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 45,773.6037,039.6219.1 %5.02,334.48689.3070.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,568.655,316.754.5 %2.02,702.16294.7889.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,299.706,769.74-57.4 %0.0795.521,362.84-71.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,247.048,774.3922.0 %5.03,392.382,434.4128.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,571.891,377.0069.9 %5.01,357.67537.2960.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 15,384.173,392.3237.0 %5.02,292.032,591.52-13.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่20,731.0272,570.96-250.1 %0.03,620.57487.6686.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 17,675.4728,768.00-62.8 %0.05,682.136,547.00-15.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,920.159,119.00-31.8 %0.02,523.741,201.7552.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,976.781,277.0067.9 %5.01,015.38155.8184.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 13,489.694,699.0065.2 %5.01,700.0068.4096.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)14,548.2530,684.00-110.9 %0.04,301.54326.9792.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ25,673.5716,821.0434.5 %5.0414.38249.8639.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,255.132,468.0024.2 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,325.803,073.0029.0 %5.0641.0160.3190.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,161.912,688.0047.9 %5.01,072.43405.9262.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,915.14530.0086.5 %5.0882.27577.7734.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่19,945.5795,131.00-377.0 %0.02,251.421,820.3319.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ19,284.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ728.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,430.073,200.0056.9 %5.01,243.57344.1872.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่19,751.7118,028.008.7 %4.04,120.9464.6098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่18,041.563,841.0078.7 %5.01,528.81360.5376.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่6,159.9414,836.40-140.9 %0.01,471.76722.7550.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,785.673,368.0050.4 %5.02,126.75399.4681.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,390.715,853.2720.8 %5.02,195.27909.8258.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,497.927,911.00-75.9 %0.01,376.68193.1186.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่45,925.2321,045.5854.2 %5.01,219.18768.8336.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่19,974.6612,436.9937.7 %5.0847.11621.3026.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 169,987.94166,974.001.8 %0.52,696.063,214.35-19.2 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 59,368.9580,330.81-35.3 %0.01,599.23685.6057.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 517,422.5018,096.90-3.9 %0.03,298.671,517.3654.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,065.151,160.0062.2 %5.0825.22205.1775.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่6,467.971,970.0069.5 %5.01,357.67743.2045.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,875.51709.0081.7 %5.01,110.46543.4051.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,148.727,920.0013.4 %5.02,764.851,385.1049.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,399.991,800.0059.1 %5.01,225.46209.8182.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,501.8023,313.08-323.7 %0.01,699.95832.1051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่13,554.2412,385.248.6 %4.0953.98832.4812.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 122,613.506,620.0070.7 %5.02,545.65353.2086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 244,291.51353.1399.2 %5.04,819.31946.9680.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,357.9310,624.3120.5 %5.02,147.351,166.4145.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 492,710.9120,404.0878.0 %5.01,026.41429.1558.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 570,545.5120,923.3170.3 %5.02,933.651,168.5060.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)8,245.795,101.0038.1 %5.04,340.00287.6093.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6102,189.8510,492.9589.7 %5.01,724.36747.1656.7 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่36,880.9612,972.0064.8 %5.0474.95300.2036.8 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,962.3613,184.45-1.7 %0.0437.89345.2921.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,456.7111,858.11-166.1 %0.0496.27259.7547.7 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,328.1113,437.0030.5 %5.0484.37266.2045.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่99,835.457,192.0092.8 %5.02,077.22577.7372.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง27,765.617,192.0074.1 %5.01,032.31458.1955.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่151,250.7757,968.0061.7 %5.01,396.45477.9265.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่69,288.4238,418.0044.6 %5.01,463.991,514.40-3.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่31,763.6761.0099.8 %0.51,213.62296.4075.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง54,059.5115,593.0071.2 %5.01,133.96458.2359.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,330.501,907.0042.7 %5.0845.14313.5562.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง96,673.8415,249.1684.2 %5.01,536.39685.1855.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่39,581.1835,219.9911.0 %5.02,779.371,525.7045.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่44,673.4224,641.7144.8 %5.012,577.112,223.8882.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่31,715.7036,248.00-14.3 %0.01,827.65284.0584.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,640.151,750.0051.9 %5.01,630.3032.1198.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่107,293.7775,856.7429.3 %5.04,147.213,207.2722.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,886.196,200.00-5.3 %0.01,357.67526.1961.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)8,389.9529,454.00-251.1 %0.02,695.23460.7682.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่5,155.076,633.00-28.7 %0.02,016.99265.0086.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)3,077.52600.0080.5 %5.01,756.3265.1396.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,696.551,800.0051.3 %5.0939.31745.8920.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 574,576.0751,933.0030.4 %5.021,826.318,258.4062.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่99,085.9528,700.9371.0 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,584,567 1,755,893 32.06 % 241,305 105,911 56.11 %