จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.5199.6551.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน66,045.7938,900.0141.1 %5.0103.60122.12-17.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,249.884,013.195.6 %2.5525.26100.6180.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,376.292,198.0034.9 %5.0658.4059.6990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน16,362.7811,349.1230.6 %5.03,073.44569.0581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,286.522,168.0059.0 %5.0303.3458.3380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา4,060.55556.0086.3 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ15,709.37521.0096.7 %5.0223.4733.7784.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,891.13786.0083.9 %5.0193.4633.4382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,250.681,213.0071.5 %5.0276.9938.1586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,531.27666.0088.0 %5.0548.6951.8790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง5,047.22396.0092.2 %5.0180.9643.1276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,999.15395.0092.1 %5.0394.5165.8783.3 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 26,076.705,496.809.5 %4.5493.5121.0395.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,466.106,471.89-18.4 %0.01,019.71699.8931.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,005.753,213.0019.8 %5.0924.60398.7256.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน5,022.241,770.0064.8 %5.0658.3883.5587.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,805.40974.0074.4 %5.0366.85526.42-43.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,531.413,474.0023.3 %5.0544.311,503.76-176.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,569.034,026.00-56.7 %0.0446.30508.78-14.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน5,176.422,849.4245.0 %5.01,228.86709.8542.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,918.472,348.0052.3 %5.0943.65305.9167.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,020.8913,469.0910.3 %0.01,647.24132.6491.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,867.703,356.0013.2 %5.0791.52133.0083.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,149.744,874.00-126.7 %0.050.6650.74-0.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,723.081,190.0068.0 %5.0712.1697.8586.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,396.571,629.0052.0 %5.0525.41301.1242.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,914.844,410.0010.3 %5.0615.10311.8149.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน6,320.663,377.5146.6 %5.01,323.961,909.80-44.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน6,263.062,325.0062.9 %5.01,228.89292.1376.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,932.605,373.00-8.9 %0.0696.44223.3167.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน6,488.0813,923.50-114.6 %0.01,342.9832.8797.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,795.692,485.0048.2 %5.0696.41179.5574.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,742.124,639.79-166.3 %0.0848.57361.0057.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน6,188.694,656.0024.8 %5.01,152.82365.7168.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,189.522,538.7839.4 %5.0810.35318.0660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน5,019.924,069.5018.9 %5.0677.42131.5380.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน12,423.174,244.0065.8 %5.0458.37183.3560.0 %5.0
รจจ.ลำพูน 67,073.2161,587.008.2 %4.01,071.38673.6037.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,204.9690.0097.2 %5.0468.24209.1555.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,624.753,941.0029.9 %5.0753.48123.5083.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน11,579.842,163.0081.3 %5.0601.36214.2564.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,809.596,915.00-1.5 %0.01,152.82354.7869.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,738.533,031.9518.9 %5.0696.43243.5665.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน12,731.374,250.0066.6 %5.0772.50390.4149.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 156,862.5817,462.0069.3 %5.01,070.86311.8670.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 261,753.4817,314.5072.0 %5.01,439.49807.8143.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,914.435,319.00-8.2 %0.0463.95284.7538.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน70,668.1654,312.5423.1 %5.01,319.15457.7065.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน67,500.818,296.7787.7 %5.0750.40834.57-11.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 34,361.711,045.0097.0 %5.0612.41745.18-21.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง18,774.3512,332.0034.3 %5.0583.74682.10-16.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน12,044.4817,796.00-47.8 %0.01,419.6075.5994.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 10,761.915,228.7051.4 %5.0734.47513.0830.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ1,038.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ179.31ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน44,525.5615,904.9964.3 %5.04,293.022,969.6330.8 %5.0
รวม 750,727 387,111 48.44 % 43,660 20,818 52.32 %