จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,673.75797.0078.3 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,412.825,739.64-6.0 %0.0922.21247.2973.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,542.951,732.0051.1 %5.0503.9171.7285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 120,084.5115,696.3921.8 %5.02,538.41688.7572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 242,139.3636,614.6013.1 %5.06,014.651,320.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,322.984,307.6041.2 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,150.102,272.0055.9 %5.0276.8690.2567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,366.263,366.6037.3 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,254.052,183.0065.1 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,145.82740.0085.6 %5.0354.3676.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,916.262,797.0052.7 %5.0465.6765.8385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,167.251,831.0070.3 %5.0351.6559.0483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,748.941,526.0067.9 %5.0304.69116.2861.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,338.537,250.88-35.8 %0.0998.11550.4544.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,405.349,231.86-70.8 %0.01,276.08581.8354.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,445.302,818.0048.2 %5.0922.05754.5318.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,128.783,080.0539.9 %5.0911.03584.0535.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,678.131,506.0059.1 %5.0484.79411.3715.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,783.981,031.0072.8 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี5,183.474,969.444.1 %2.0979.10823.8915.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,822.677,932.0052.8 %5.01,910.181,183.1738.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,436.9511,078.56-72.1 %0.01,723.111,716.980.4 %0.5
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 21,349.38175,524.00-722.2 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 16,460.6710,870.99-68.3 %0.06,441.302,600.7459.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,346.913,510.00-49.6 %0.0380.40690.33-81.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,445.826,395.81-17.4 %0.0975.41807.8017.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,302.442,835.0034.1 %5.0789.15323.7259.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,659.3921,537.34-123.0 %0.01,188.27262.9277.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,560.395,262.5030.4 %5.02,229.87172.9292.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,157.754,551.00-9.5 %0.0807.96421.6247.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,501.431,763.0049.6 %5.0541.6838.9592.8 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,233.331,893.0055.3 %5.0500.01388.8422.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,381.446,395.40-46.0 %0.0769.92292.0862.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,422.5524,279.00-278.0 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,164.1513,818.53-231.8 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,102.771,989.0051.5 %5.0446.65212.7452.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,552.6918,335.53-142.8 %0.01,644.6668.3995.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี14,368.5114,950.00-4.0 %0.01,437.541,360.905.3 %2.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,947.07610.0094.9 %5.0503.70223.3055.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี5,362.984,125.0023.1 %5.0712.87408.6942.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,902.032,145.0063.7 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,554.392,761.6550.3 %5.0750.91448.0640.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,644.026,445.00-14.2 %0.0579.7668.1288.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,398.758,680.0039.7 %5.0566.02343.9039.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 55,626.1765,151.42-17.1 %0.0754.14864.48-14.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 141,766.5992,372.5334.8 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี30,885.5325,172.8318.5 %5.0488.07371.4023.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง48,495.9128,829.2240.6 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 28,822.29303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,656.2222,740.00-95.1 %0.02,414.162,227.697.7 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,313.971,257.0070.9 %5.0351.78247.9429.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,735.318,717.94-12.7 %0.01,283.36435.4366.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,607.014,369.6822.1 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี22,694.9020,255.0010.8 %5.02,500.38798.0068.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,909.464,794.5130.6 %5.0865.01520.0839.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต39,092.93110,340.00-182.3 %0.02,052.81728.5264.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,193.7513,991.82-338.1 %0.0617.79164.2373.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)31,154.8015,606.8749.9 %5.01,766.18817.0353.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 137,716.8816,276.0056.8 %5.01,006.63312.4069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 223,972.4813,934.7341.9 %5.01,072.49632.4241.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี3,019.445,899.00-95.4 %0.0439.47422.773.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี158,162.0321,204.0086.6 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 86,130.2374,292.0013.7 %5.01,419.38489.2565.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี21,081.5931,774.36-50.7 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,464.7725,960.00-481.4 %0.01,185.221,022.0013.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี399,832.09216,960.0045.7 %5.09,277.201,380.1085.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0609.06129.2978.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,353.553,877.3010.9 %5.0674.84697.98-3.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,831.61943.0066.7 %5.0294.52256.2713.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี23,723.598,576.1663.8 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,540,210 1,300,776 15.55 % 93,957 62,405 33.58 %