จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,985.541,170.0060.8 %5.0588.43195.9666.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง22,393.8219,856.0011.3 %5.071.75188.77-163.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,556.764,479.4031.7 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,163.272,456.0022.4 %5.0740.56195.0473.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,623.982,170.0040.1 %5.0854.6633.4796.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง17,095.0716,222.005.1 %2.53,402.801,471.5556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,762.673,712.0035.6 %5.0495.3587.4082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,120.471,035.0079.8 %5.0335.0033.8789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,092.89516.0089.9 %5.0273.0650.2081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,288.62747.0082.6 %5.0223.1489.7959.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,234.77550.0087.0 %5.0260.4660.1376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,214.41674.0084.0 %5.0484.4582.4983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,280.42413.0090.4 %5.0239.553.0898.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,213.00774.0081.6 %5.0440.5034.8892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,192.29728.0082.6 %5.0240.73121.9949.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,176.65466.0088.8 %5.0449.9910.7297.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,231.14503.0088.1 %5.0478.7549.6689.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง8,168.958,847.72-8.3 %0.01,634.311,994.05-22.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,126.283,807.0025.7 %5.01,292.03943.3227.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,686.431,870.0049.3 %5.0835.64258.6769.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 214,796.2926,312.19-77.8 %0.05,207.363,417.5534.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,238.82984.0069.6 %5.0683.51813.13-19.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,703.322,470.0063.2 %5.01,577.25441.7572.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,840.854,744.00-67.0 %0.0569.671,520.95-167.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,944.981,385.0076.7 %5.01,691.361,050.6137.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,299.332,614.7739.2 %5.01,082.85277.4074.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบ14,822.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ328.09ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปาง84,635.65143,243.00-69.2 %0.0452.1893.4579.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,964.043,854.0022.4 %5.01,273.01700.1545.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,782.236,993.22-46.2 %0.01,484.6395.0093.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,555.7516,191.002.2 %1.06,013.064,229.0529.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง5,101.414,376.8914.2 %5.02,161.5516.6199.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบ2,290.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,520.00879.0080.6 %5.01,139.9068.4094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,243.26312.2490.4 %5.0721.55271.7362.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,865.345,433.00-40.6 %0.0930.72580.9237.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,901.6542,570.23-516.8 %0.01,672.352,062.97-23.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,831.677,909.00-15.8 %0.02,004.24692.2665.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,534.164,459.00-26.2 %0.0911.71184.3079.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,434.4311,436.46-77.7 %0.01,313.11196.5285.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง24,204.0716,363.9132.4 %5.02,283.11261.0088.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,669.246,211.00-33.0 %0.01,177.93487.2658.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,543.462,830.0037.7 %5.01,215.96465.7761.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,470.903,885.0013.1 %5.01,101.8778.4392.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,808.674,752.1830.2 %5.01,482.19689.7053.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,477.734,630.00-3.4 %0.01,006.7975.4492.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง39,452.117,184.0081.8 %5.0689.14266.0061.4 %5.0
รจก.ลำปาง 66,723.5549,085.8226.4 %5.01,248.47688.6744.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 34,512.5531,733.838.1 %4.0953.98361.8762.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง9,721.198,604.0011.5 %5.0530.27473.9510.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,101.031,244.0059.9 %5.0328.44233.2529.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง4,079.712,817.0031.0 %5.0529.23254.3151.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง31,115.3221,681.0030.3 %5.01,825.72674.5063.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง4,071.831,978.0051.4 %5.0797.59274.2965.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,442.407,741.00-42.2 %0.01,444.14691.0152.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,950.414,616.006.8 %3.01,215.96253.1279.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,048.475,194.00-28.3 %0.01,063.83442.4458.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,756.839,823.00-106.5 %0.0777.76106.0086.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง23,846.475,035.6278.9 %5.01,527.03108.6292.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 141,165.5520,148.0051.1 %5.01,703.801,005.4541.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 281,375.5211,016.0086.5 %5.0676.73766.94-13.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 317,664.9716,550.316.3 %3.01,545.18457.9670.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง307.874,450.63-1,345.6 %0.0346.24475.00-37.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง95,154.1589,749.005.7 %0.01,938.151,714.1011.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง62,002.0937,262.0039.9 %5.01,050.04495.9052.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง22,955.7211,624.0049.4 %5.0911.99330.7163.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา72,187.5111,989.0083.4 %5.0907.95473.8747.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,685.5421,326.10-3.1 %0.01,040.89634.8439.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,712.9618,397.00-138.5 %0.02,554.991,992.5522.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,530.745,685.00-25.5 %0.01,082.85683.8036.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,330.862,879.0013.6 %5.0702.53243.6865.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง29,327.018,377.7371.4 %5.07,123.026,457.149.3 %4.5
รวม 875,407 579,034 33.86 % 84,625 43,428 48.68 %