จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,055.311,325.0056.6 %5.0493.17176.0664.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,089.128,470.6023.6 %5.063.1381.06-28.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,083.924,828.005.0 %2.5740.43256.1565.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,763.552,509.0033.3 %5.0721.37227.8868.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์29,813.7521,023.8229.5 %5.04,030.15815.0379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,607.42760.0083.5 %5.0286.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,358.92783.0085.4 %5.0230.7945.6080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,339.08901.0079.2 %5.0182.4733.6381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,291.92647.0084.9 %5.0293.8383.2771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,206.35537.0087.2 %5.0245.3952.0478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,289.22754.0082.4 %5.0325.46100.0869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า5,596.31648.0088.4 %5.0451.51100.0477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,329.72526.0087.9 %5.0595.7699.4483.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,715.806,879.6756.2 %5.01,634.161,718.55-5.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,902.432,429.0016.3 %5.0617.40165.3073.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,605.423,324.0027.8 %5.01,025.64637.0337.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 4,151.052,933.1629.3 %5.0876.84419.8552.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,656.952,213.0039.5 %5.0702.35380.1545.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,707.241,662.0038.6 %5.0417.12576.34-38.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,964.203,215.0053.8 %5.0798.761,158.98-45.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,112.213,166.0023.0 %5.0529.00381.8927.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,386.856,405.0023.6 %5.02,413.80891.0263.1 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,654.184,605.9239.8 %5.01,145.82421.8063.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์15,308.8617,150.01-12.0 %0.01,559.40110.2092.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)15,063.079,230.3238.7 %5.02,249.122,006.4010.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,934.333,129.0020.5 %5.0797.43384.7551.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,990.62419.0079.0 %5.062.2248.4422.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,421.122,143.0037.4 %5.0805.9893.0988.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,468.771,297.6062.6 %5.0626.31186.2370.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์13,407.233,810.8171.6 %5.0873.52530.5839.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์17,282.526,134.0064.5 %5.02,014.801,148.2443.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,102.238,166.00-0.8 %0.01,120.72358.6068.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,837.495,118.0060.1 %5.0835.48229.6972.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์15,336.5410,730.0030.0 %5.01,558.0937.9397.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,512.172,215.0050.9 %5.01,006.61340.9066.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,211.263,997.005.1 %2.5930.56529.7943.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,877.374,053.0041.1 %5.01,367.92174.3787.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,983.941,840.0053.8 %5.0835.46228.6572.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์6,389.861,700.0073.4 %5.0270.4135.4086.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์13,007.812,560.0080.3 %5.0778.44574.3226.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 48,171.7835,436.4826.4 %5.0902.97281.3068.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,927.411,416.0051.6 %5.0493.17ไม่ครบประเมินไม่ได้5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,900.093,478.0010.8 %5.0721.39296.0259.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,165.271,996.0036.9 %5.0607.29265.3656.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,769.325,899.17-2.3 %0.01,007.92491.1751.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,397.482,081.0061.4 %5.0969.83111.4688.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,376.196,347.0824.2 %5.0987.61503.9249.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,533.895,453.0064.9 %5.0358.69276.9522.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,358.0222,178.3426.9 %5.01,397.20324.8576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 219,934.528,877.6255.5 %5.01,878.71412.7778.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,791.607,626.50-12.3 %0.0421.52125.1470.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์77,325.2468,807.0011.0 %5.01,425.88573.7559.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์114,180.2539,355.0065.5 %5.0900.05533.6840.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์633,585.5622,232.5396.5 %5.0733.67571.8022.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย44,099.8012,672.0071.3 %5.0773.40481.5137.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์221,103.3626,288.2588.1 %5.02,397.783,332.60-39.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,505.373,505.0036.3 %5.0797.45330.4358.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์4,110.771,438.0065.0 %5.0637.45261.7158.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์48,244.0316,266.0066.3 %5.05,464.623,200.0141.4 %5.0
รวม 1,598,296 455,591 71.50 % 59,390 28,313 52.33 %