จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่3,179.25848.0073.3 %5.0500.01136.1472.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่180,716.064,538.4097.5 %5.080.965.3893.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,595.0812,370.91-6.7 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,371.631,863.0044.7 %5.0431.8899.8376.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,648.612,151.0041.0 %5.0709.1824.8496.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,499.9214,210.0023.2 %5.01,983.26390.3580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่5,191.121,704.0067.2 %5.0288.0358.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,252.05853.0079.9 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,324.23638.0085.2 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,590.49986.0082.4 %5.0361.9554.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,314.67737.0082.9 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,164.97718.0082.8 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,173.13644.0084.6 %5.0323.4328.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,766.87380.0092.0 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่13,521.578,082.7940.2 %5.0994.431,990.25-100.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,419.474,306.002.6 %1.0994.42293.9370.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,630.121,165.0067.9 %5.0709.17306.1956.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,832.666,357.94-124.5 %0.0461.96499.63-8.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่9,190.644,508.0051.0 %5.01,317.681,498.85-13.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,423.074,524.00-86.7 %0.0503.01356.0229.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่131,118.032,422.5098.2 %5.04,616.78948.4379.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,655.1610,900.9720.2 %5.01,355.711,516.90-11.9 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่58,584.1433,175.6043.4 %5.0490.69555.75-13.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)13,380.1226,446.36-97.7 %0.04,194.805,103.40-21.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,837.053,071.2220.0 %5.0766.23569.7225.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)13,448.8318,939.00-40.8 %0.04,132.06767.3381.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,574.37342.0090.4 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,415.801,431.0058.1 %5.0660.3099.5384.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,100.99591.0080.9 %5.0557.06266.9552.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,904.102,997.8723.2 %5.0842.3044.6494.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่14,791.3922,464.31-51.9 %0.01,450.811,567.44-8.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่5,384.966,013.00-11.7 %0.01,279.65203.8784.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,699.732,010.0076.9 %5.0861.31167.3880.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่9,053.819,468.99-4.6 %0.02,489.0472.2497.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,877.211,931.0085.0 %5.0861.31881.90-2.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,797.893,975.0017.2 %5.0880.311,041.58-18.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่7,425.962,868.0061.4 %5.0809.35513.0036.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,538.595,034.00-10.9 %0.01,032.46260.5374.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,391.203,804.00-12.2 %0.0344.9355.3484.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่12,390.933,234.0073.9 %5.0823.29347.4057.8 %5.0
รจจ.แพร่ 37,781.4232,215.9514.7 %5.0841.71449.8146.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,796.94884.0068.4 %5.0294.53176.3840.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,752.721,878.0050.0 %5.0785.25232.1270.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,914.151,485.0062.1 %5.0576.07154.1673.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,766.028,147.76-41.3 %0.01,203.60551.9554.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,668.953,711.47-1.2 %0.0727.23317.2156.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่10,635.8828,149.95-164.7 %0.03,181.22469.7685.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 102,755.7917,396.3083.1 %5.01,459.14599.9958.9 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 251,567.1713,499.5673.8 %5.01,574.20795.4549.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)13,711.7413,967.63-1.9 %0.03,263.87515.2584.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,628.015,018.37-91.0 %0.0300.41221.8126.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่117,472.6482,066.0030.1 %5.01,580.99451.0071.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่105,785.6818,973.0182.1 %5.0881.96444.1149.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่30,507.364,572.0085.0 %5.0891.87633.9428.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่32,331.7312,747.0060.6 %5.0790.37507.9435.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง32,168.8710,736.9966.6 %5.0706.41469.9333.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง33,427.9410,710.0068.0 %5.0740.19548.0526.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่16,589.425,549.0066.6 %5.01,865.331,427.9223.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,937.494,577.76-16.3 %0.0842.31339.6259.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,840.811,185.0086.6 %5.0576.07144.7174.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่57,923.3126,641.3454.0 %5.04,203.763,463.1217.6 %5.0
รวม 1,303,140 536,817 58.81 % 66,752 33,645 49.60 %