จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3,103.22897.0071.1 %5.0587.7494.3084.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,554.922,691.0040.9 %5.0834.94242.9870.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,578.811,784.0050.2 %5.0796.9143.5994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,128.6615,209.0116.1 %5.01,919.79494.8674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,812.841,231.0074.4 %5.0299.9786.0271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา18,608.621,105.0094.1 %5.0411.7166.3083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ450.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ82.71ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ787.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ99.07ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,769.58615.0083.7 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,558.11492.0089.2 %5.0195.8061.9668.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,351.74894.0079.5 %5.0329.4949.2085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,523.38422.0090.7 %5.0394.1569.6382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,176.32544.0087.0 %5.0330.4748.2285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง7,124.55798.0088.8 %5.0451.5198.6078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,745.56203.0094.6 %5.0398.9998.4775.3 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง6,526.296,529.50-0.0 %0.01,160.01744.4535.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ7,393.33ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,536.53ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน2,169.792,288.00-5.4 %0.0756.631,044.67-38.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,802.692,124.0044.1 %5.0834.94637.5223.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,182.401,507.0052.6 %5.0700.69328.7053.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ2,962.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,945.37ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน35,187.914,240.5087.9 %5.06,833.101,428.2479.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน4,047.582,974.0026.5 %5.01,698.991,223.8828.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานน่านนคร91,348.57106,544.99-16.6 %0.0962.74484.4549.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,719.762,381.0058.4 %5.01,291.33673.7947.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,798.68803.0055.4 %5.072.5475.05-3.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,149.851,744.0044.6 %5.0682.82456.6433.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน4,078.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน12,312.072,005.3883.7 %5.0777.89392.8649.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน5,532.253,645.6034.1 %5.01,163.30493.6257.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านไม่ครบ3,310.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ446.21ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,688.703,343.0028.7 %5.01,063.13246.4676.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,153.561,967.0037.6 %5.0663.8144.4193.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน12,532.212,367.0081.1 %5.01,081.07450.5258.3 %5.0
รจจ.น่าน 38,223.0023,151.9539.4 %5.0941.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,676.851,238.0066.3 %5.0606.75315.4948.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,739.562,732.0026.9 %5.0461.66275.8240.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,151.301,145.0063.7 %5.0644.78174.5172.9 %5.0
สปส.จ.น่าน6,473.225,942.848.2 %4.01,291.31283.4278.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน5,263.723,659.0030.5 %5.01,462.4718.6198.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน3,027.341,263.0058.3 %5.01,180.05315.2073.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,161.838,364.64-62.0 %0.01,101.17328.3570.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 145,973.3323,514.6748.9 %5.02,656.10900.1566.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ15,761.31ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,121.41ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน89,535.2476,668.0014.4 %5.01,712.861,200.8529.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน28,141.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ20,489.97ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,581.05ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,268.342,294.0029.8 %5.0763.96276.1763.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ3,048.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 24,223.7113,268.0045.2 %5.04,712.681,670.7664.5 %5.0
รวม 511,906 334,590 0.00 % 43,577 16,007 0.00 %