จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,825.79791.0072.0 %5.0445.43233.3247.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,546.477,083.0017.1 %5.042.81117.77-175.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,455.582,229.0035.5 %5.0375.02183.4351.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,652.651,977.9045.9 %5.0692.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา16,495.4812,589.0023.7 %5.01,909.66233.4387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,775.662,067.0056.7 %5.0404.7549.1987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,299.551,362.0068.3 %5.0440.1059.4586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,221.001,034.0075.5 %5.0249.8716.8693.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,974.42643.0083.8 %5.0295.2266.6177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,961.51688.0082.6 %5.0448.5367.1385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,353.98551.0087.3 %5.0207.6166.4368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,305.79319.0092.6 %5.0486.3659.3587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,057.45468.0088.5 %5.0479.0576.1984.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,947.933,854.3251.5 %5.01,263.111,573.20-24.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,550.872,057.0054.8 %5.01,054.45745.9329.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,270.502,069.0036.7 %5.0654.60148.4377.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา3,119.541,558.0050.1 %5.0559.52503.0310.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,940.462,480.0037.1 %5.0901.811,151.92-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,665.704,891.89-83.5 %0.0593.47705.71-18.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา10,232.078,085.9521.0 %5.01,472.291,161.2121.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,751.263,884.0018.3 %5.0920.83282.6769.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา16,845.156,827.1859.5 %5.01,434.26281.9980.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา5,026.714,250.7115.4 %5.01,107.24637.9242.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,758.331,416.0019.5 %5.057.7654.655.4 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,677.661,252.0066.0 %5.0768.7032.9195.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,337.411,347.0059.6 %5.0616.57257.6158.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,720.561,947.7147.7 %5.0768.70223.7370.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,996.3034,031.91-467.5 %0.01,624.4210,836.44-567.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,509.976,714.00-48.9 %0.01,110.99324.9770.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบ437.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,449.6310,756.82-66.8 %0.01,187.0569.1694.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,505.432,606.0025.7 %5.0385.31770.98-100.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา4,270.173,925.108.1 %4.0958.86525.9445.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา4,209.543,833.008.9 %4.0787.71254.3567.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,242.252,721.0035.9 %5.0882.79212.1776.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,413.932,273.0033.4 %5.0647.3472.9988.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา12,178.752,814.0076.9 %5.0696.07738.13-6.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา32,931.6437,576.33-14.1 %0.0838.38444.3147.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา3,120.831,035.0066.8 %5.0436.0998.0877.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,544.073,743.36-5.6 %0.0692.63377.2545.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,130.451,276.0059.2 %5.0597.55124.8079.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,144.504,687.928.9 %4.01,187.05905.1423.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ3,151.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,823.994,835.00-26.4 %0.0768.70440.8242.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 132,194.9513,018.0059.6 %5.01,193.82661.7144.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 228,047.5614,077.0449.8 %5.02,084.57628.6869.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,973.475,624.00-41.5 %0.0270.679.1396.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา168,615.228,675.8394.9 %5.01,263.59522.6858.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา53,192.2328,820.0045.8 %5.0907.99375.0058.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ13,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ617.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้30,646.869,597.9668.7 %5.0642.05540.0415.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,746.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,046.74906.0413.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,677.762,639.0028.2 %5.0711.65578.3818.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,848.291,266.0055.6 %5.0483.46224.4053.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา17,929.3611,308.4236.9 %5.04,569.853,939.3513.8 %5.0
รวม 585,367 295,577 49.51 % 42,886 32,665 23.83 %