จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,844.651,085.0061.9 %5.0591.63101.3482.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย22,030.7614,270.0035.2 %5.070.39158.39-125.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย36,530.5313,888.3062.0 %5.0508.540.9599.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,143.424,157.00-0.3 %0.01,009.99249.8475.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,524.763,164.0010.2 %5.0838.8752.3493.8 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย26,385.9215,221.6042.3 %5.03,196.831,087.8566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย5,123.052,664.0048.0 %5.0389.03169.8456.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,762.861,110.0076.7 %5.0335.1145.5886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,391.991,697.0061.4 %5.0399.8968.5382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,459.081,368.0069.3 %5.0418.1162.6585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,584.26696.0084.8 %5.0544.2597.0982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,220.78621.0085.3 %5.0571.0228.1495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย4,340.76630.0085.5 %5.0344.9836.3189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,584.26701.0084.7 %5.0419.3389.2178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,887.361,350.0065.3 %5.0393.2576.3480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,994.85873.0082.5 %5.0263.4396.0263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,584.261,177.0074.3 %5.0267.0645.7682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย4,246.90400.0090.6 %5.0261.2765.5574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,509.10400.0091.1 %5.0484.5165.5586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล4,313.02632.0085.3 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,584.26242.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว5,022.62511.0089.8 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย78,534.7553,443.6031.9 %5.02,361.60544.9376.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน16,597.4910,029.0039.6 %5.01,544.34557.7863.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ5,558.3834,191.40-515.1 %0.01,284.75711.5144.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย10,376.0110,552.50-1.7 %0.02,112.922,417.13-14.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย5,118.792,592.5049.4 %5.0648.68159.3575.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,974.354,160.9016.4 %5.01,238.18421.1566.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,991.082,817.0029.4 %5.0914.90369.7459.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,706.902,458.4033.7 %5.0857.86328.6061.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย11,638.282,994.0074.3 %5.03,805.341,984.8247.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,458.194,773.85-38.0 %0.0723.73464.6435.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย6,627.784,161.2937.2 %5.01,899.241,849.462.6 %1.0
ส.ป.ก. เชียงราย5,550.774,703.2215.3 %5.01,485.38675.2954.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 6,026.8021,455.00-256.0 %0.01,390.31197.7985.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,948.814,648.02-17.7 %0.0971.951,490.37-53.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,997.1318,655.04-55.5 %0.03,949.711,710.0056.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย4,326.528,600.00-98.8 %0.090.4535.6660.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)11,380.85463.0095.9 %5.0496.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,686.51789.0078.6 %5.0857.86114.0686.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,471.621,423.0059.0 %5.0762.78430.3543.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,550.645,278.00-16.0 %0.01,105.07393.0364.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย8,131.9253,773.02-561.3 %0.02,341.113,612.73-54.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,829.018,612.00-47.7 %0.01,599.481,160.4227.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย4,095.353,400.0017.0 %5.01,009.99275.5072.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย21,035.4014,257.7232.2 %5.03,263.41138.1695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย12,280.1468,795.00-460.2 %0.0819.83270.1767.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,931.474,258.4013.6 %5.01,181.12687.1341.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,306.883,971.007.8 %3.51,067.04194.7581.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,459.627,301.2113.7 %5.02,055.87885.2756.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,866.045,673.55-46.8 %0.0876.87151.0582.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย15,738.2410,272.0034.7 %5.0549.15289.7547.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,602,721.80127,355.0096.5 %5.029,044.70837.3997.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,315.5086.9097.4 %5.0591.80292.2650.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,077.49350.9096.1 %5.01,390.31287.8579.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย5,337.432,169.0059.4 %5.0819.83552.4632.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,466.298,897.98-5.1 %0.01,713.581,041.8839.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,612.132,570.8044.3 %5.01,200.15177.6485.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย10,279.8110,066.062.1 %1.01,276.21447.6264.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย10,158.203,361.8066.9 %5.01,567.36113.0592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 153,711.6720,657.0461.5 %5.0916.621,050.74-14.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 237,889.0318,768.0050.5 %5.02,699.23942.9465.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 310,491.0012,451.14-18.7 %0.02,715.96956.3864.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 466,817.2214,057.1379.0 %5.01,996.461,325.0733.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)81,347.933,147.4996.1 %5.03,266.351,014.1069.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย19,152.615,309.9372.3 %5.0406.44918.27-125.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,300.5343,130.00-164.6 %0.0808.91679.6416.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย36,677.9416,920.0053.9 %5.01,022.27365.0064.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย124,800.3185,420.0031.6 %5.01,120.961,391.41-24.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย25,537.1030,000.00-17.5 %0.0981.632,029.05-106.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย39,344.4915,257.0161.2 %5.0831.98889.20-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง25,675.1512,000.0053.3 %5.0851.18712.5016.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง107,699.188,700.0091.9 %5.0778.62807.50-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย19,648.9922,372.99-13.9 %0.02,375.712,368.540.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,882.554,702.00-21.1 %0.0971.96887.308.7 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,127.773,087.491.3 %0.5743.76315.2157.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 65,200.7213,560.0079.2 %5.04,388.843,896.4111.2 %5.0
รวม 4,859,295 929,759 80.87 % 118,645 49,443 58.33 %