จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,097.17790.0074.5 %5.0648.15109.7483.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,059.548,990.5040.3 %5.074.24106.50-43.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,856.934,189.0073.6 %5.092.4999.65-7.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน21,640.8917,761.8317.9 %5.0126.30310.33-145.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,917.683,312.0032.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,370.631,168.0050.7 %5.0271.2771.4473.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,933.301,989.0049.4 %5.0487.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน10,972.399,276.7115.5 %5.01,285.80684.8646.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,449.96844.0081.0 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,233.93825.0080.5 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,327.54293.0093.2 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,170.35536.0087.1 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,088.16460.0088.7 %5.0697.7876.0089.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,964.424,283.0028.2 %5.01,155.07435.5762.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,469.153,734.0031.7 %5.0582.98396.1532.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,379.576,298.7024.8 %5.0990.44643.1535.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,944.602,495.4015.3 %5.0888.30170.3280.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,158.311,765.0044.1 %5.0686.18121.3082.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,515.961,063.0083.7 %5.0829.01449.1445.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,796.172,148.0043.4 %5.0895.3696.3789.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,411.981,420.0058.4 %5.0762.25173.5077.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,217.434,218.0019.2 %5.01,484.851,190.4919.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,058.574,705.00-128.6 %0.0408.1760.2885.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,172.332,281.0055.9 %5.01,313.71865.2334.1 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,629.902,932.3036.7 %5.0838.31126.6284.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,966.9310,559.72-166.2 %0.0933.39156.2783.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 78,262.0348,971.0037.4 %5.0462.38507.05-9.7 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 37,906.607,690.0079.7 %5.0640.40201.4068.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,102.732,520.0038.6 %5.0990.44200.4579.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,553.591,853.0047.9 %5.079.940.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,652.611,619.0055.7 %5.0895.36115.9087.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,120.641,016.8067.4 %5.0686.18115.9883.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,246.023,591.0015.4 %5.0990.44250.6574.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,595.880.00100.0 %5.01,484.850.00100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,547.822,441.0556.0 %5.01,503.87175.7588.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,137.342,356.00-107.2 %0.0600.05218.5263.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,086.255,604.39-37.2 %0.01,066.50118.9288.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,126.593,147.8174.0 %5.0724.21465.5135.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,145.555,091.00-22.8 %0.0971.42395.6259.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน4,078.883,526.0013.6 %5.0914.37231.6774.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,853.342,280.0040.8 %5.0895.36338.7062.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,125.691,060.0066.1 %5.0535.8448.1691.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,113.512,531.8038.5 %5.0306.01122.9559.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25,965.7322,815.6312.1 %5.0867.93599.3830.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน634.941,236.00-94.7 %0.0629.13273.9756.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,662.521,882.0048.6 %5.0876.34333.5361.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน3,154.03926.0070.6 %5.0667.1791.3686.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,836.825,285.64-37.8 %0.0914.37340.8762.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,449.432,187.0050.8 %5.01,085.52309.5671.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,079.263,032.5025.7 %5.0544.1648.3291.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 125,387.7718,850.1225.8 %5.02,103.06170.0091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 241,511.7317,064.0958.9 %5.02,240.95505.1977.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,253.354,574.1073.5 %5.0233.19293.77-26.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน47,850.7517,061.3664.3 %5.0826.15248.8469.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง40,004.759,048.0077.4 %5.01,190.23444.7862.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,196.4315,163.72-110.7 %0.01,199.121,478.36-23.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,493.712,875.0017.7 %5.0876.34129.6285.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,119.291,256.0059.7 %5.0610.11162.0873.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน47,327.5112,994.0072.5 %5.03,705.363,107.5416.1 %5.0
รวม 615,791 329,888 46.43 % 48,170 18,446 61.71 %