จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,683.77890.0066.8 %5.0168.9199.1741.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,684.375,535.2052.6 %5.077.50130.63-68.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์13,568.0013,341.291.7 %0.564.1450.7820.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,193.8312,739.00-145.3 %0.01,375.87252.1381.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,672.692,017.0045.1 %5.0786.3853.4793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์72,864.3739,485.7045.8 %5.04,456.472,721.1938.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,609.762,510.3030.5 %5.0709.86703.021.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,331.722,463.3026.1 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,311.53693.0079.1 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,876.44636.0077.9 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,881.06563.0080.5 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,911.212,703.0045.0 %5.01,185.71987.7516.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,423.071,825.0046.7 %5.0369.8466.8281.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,631.672,053.0043.5 %5.0824.41243.7370.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,496.144,838.3125.5 %5.01,851.271,419.0123.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,014.234,626.8823.1 %5.02,058.062,910.71-41.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,067.825,566.00-81.4 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,615.024,445.3020.8 %5.01,489.971,295.1213.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,244.226,587.00-5.5 %0.01,242.77241.3380.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์12,008.2225,682.00-113.9 %0.01,775.21529.0070.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,095.0810,041.56-24.0 %0.02,635.00561.4578.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)91,169.4710,099.0088.9 %5.04,619.90802.0382.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,327.792,474.0042.8 %5.0957.52239.6975.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,212.8311,627.774.8 %2.04,052.571,237.7669.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,960.291,944.0050.9 %5.01,033.59134.5587.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,519.671,992.0443.4 %5.0772.54304.1060.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,410.464,654.20-5.5 %0.0976.54544.3044.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์10,532.8739,073.18-271.0 %0.01,908.322,331.25-22.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,128.508,625.0034.3 %5.03,866.14136.2796.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,977.8712,259.00-36.5 %0.02,440.771,102.7854.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์9,048.4118,332.93-102.6 %0.01,302.32162.1987.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,439.051,580.0064.4 %5.01,071.60426.0760.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,166.512,745.9034.1 %5.0995.54408.5559.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,730.593,428.0040.2 %5.01,223.73252.6179.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,311.434,958.006.7 %3.01,337.85702.7747.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,603.054,973.0011.2 %5.01,033.5980.5492.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์441,651.6625,752.6894.2 %5.0905.15810.6810.4 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์69,236.5011,114.0083.9 %5.0781.52348.8255.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 87,959.8474,962.0014.8 %5.01,458.85751.8548.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,274.0213,930.00-23.6 %0.0596.27599.22-0.5 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,939.645,570.47-89.5 %0.0352.852.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,101.811,214.0060.9 %5.0577.20245.5757.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,132.733,975.003.8 %1.5900.47236.6473.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์29,647.5219,362.0034.7 %5.01,778.49181.6689.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,555.022,658.0025.2 %5.0642.25425.4433.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,368.619,054.54-168.8 %0.01,152.36506.9656.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,673.233,101.6733.6 %5.01,242.75622.4449.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,104.874,952.00-20.6 %0.0938.49373.8560.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์29,073.665,967.0079.5 %5.01,204.76155.5887.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 131,046.98181,936.84-486.0 %0.012,580.43995.1192.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 222,582.0815,364.4632.0 %5.01,301.24852.0834.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3112,458.3719,257.6082.9 %5.01,695.41589.0065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)29,319.3717,763.5239.4 %5.03,713.0025.7299.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,621.345,867.0423.0 %5.0284.03215.7324.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์114,174.7289,256.0021.8 %5.01,849.17914.3150.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,983.6917,235.0031.0 %5.01,050.67673.5035.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์125,480.3869,479.0044.6 %5.01,084.37637.1641.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,439.9639,200.00-42.9 %0.0909.371,949.83-114.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์84,526.2217,268.9479.6 %5.0865.45420.8551.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย43,172.6622,380.0048.2 %5.0817.29689.2515.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,891.8727,476.00-113.1 %0.02,222.453,069.77-38.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์11,822.7217,416.57-47.3 %0.04,043.21264.3993.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 33,779.5229,448.0012.8 %5.01,228.441,069.7412.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,649.851,979.0045.8 %5.01,197.29547.0854.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์180,863.84124,571.8031.1 %0.52,139.281,840.1914.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,378.993,587.5418.1 %5.0976.54726.6325.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,531.462,187.0038.1 %5.0653.27465.1428.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,995.6349,936.99-24.9 %0.04,733.191,964.5658.5 %5.0
รวม 1,799,298 1,086,661 39.61 % 103,679 43,203 58.33 %