จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,799.861,380.0050.7 %5.0452.83123.1172.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,208.162,988.2529.0 %5.0700.03162.0776.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,349.402,160.0035.5 %5.0700.040.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี16,395.5812,768.5222.1 %0.02,433.051,026.3257.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,316.27892.0079.3 %5.0226.1042.7581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,078.73489.0088.0 %5.0236.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,384.21888.0086.1 %5.0221.5154.8975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,499.03646.0088.3 %5.0197.5128.3785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,857.00653.0083.1 %5.0196.990.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,666.94566.0087.9 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,247.57877.0079.4 %5.0524.09101.2380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,249.04961.0077.4 %5.0346.9380.8576.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,450.137,878.24-44.6 %0.0985.27951.613.4 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี8,026.542,038.0074.6 %5.01,061.331,060.520.1 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,547.171,096.0075.9 %5.0923.28492.4246.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,540.521,578.0075.9 %5.0680.99923.84-35.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,941.262,418.8075.7 %5.02,316.3921,327.50-820.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี6,526.035,326.8618.4 %5.0689.86808.28-17.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,883.595,113.59-4.7 %0.01,194.44831.2830.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,959.513,301.0063.2 %5.01,012.01142.1686.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,252.7212,943.00-56.8 %0.01,349.4050.7396.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,896.584,638.6532.7 %5.0814.62774.045.0 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี6,769.462,329.0065.6 %5.0776.0974.4190.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,517.63925.0079.5 %5.0585.94277.1052.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,768.243,539.506.1 %3.0795.08290.1863.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,432.594,840.0053.6 %5.01,275.601,919.07-50.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,830.444,920.0015.6 %5.01,099.37678.8138.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,784.062,980.0021.2 %5.0795.11162.0079.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี12,407.9211,509.687.2 %3.51,798.72112.3793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,607.882,245.0082.2 %5.0757.08401.5047.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,882.493,344.0013.9 %5.0824.10462.2643.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,214.632,040.0051.6 %5.0833.14135.2883.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี5,057.963,036.4440.0 %5.0844.25366.7056.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,378.972,253.0033.3 %5.0528.8837.3192.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,529.792,627.0079.0 %5.01,017.43342.0066.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี34,953.3528,429.2418.7 %5.0728.28619.9014.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,709.62819.0077.9 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,688.581,175.0068.1 %5.0649.63202.9268.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,996.281,548.0089.7 %5.04,731.42357.4492.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,002.266,369.00-6.1 %0.0833.14373.3155.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,706.843,146.0053.1 %5.0795.11167.2679.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,691.32274.1896.4 %5.01,327.56186.9585.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 215,471.8217,512.00-13.2 %0.02,366.15953.4659.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 139,236.8816,676.5957.5 %5.0943.50952.97-1.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,770.536,028.04-4.5 %0.0287.17152.2347.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี68,236.6373,040.00-7.0 %0.01,260.49607.8451.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี39,738.3535,998.809.4 %4.5838.851,295.93-54.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,381.0410,952.8340.4 %5.0666.13546.5318.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,371.4522,474.10-81.7 %0.01,838.191,979.80-7.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,919.001,762.0064.2 %5.0845.14421.7550.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,223.562,509.0040.6 %5.0509.87334.5834.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี19,381.4914,820.0023.5 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 528,737 365,384 30.89 % 53,083 45,066 15.10 %