จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,889.761,341.0053.6 %5.0529.44125.9476.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,971.415,462.8045.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,504.382,787.0020.5 %5.0529.51323.5538.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,114.731,983.0051.8 %5.0757.6467.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร15,841.288,061.7949.1 %5.02,069.75914.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,740.001,869.0067.4 %5.0409.9952.9487.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,599.051,115.0075.8 %5.0448.4931.4493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,523.09909.8279.9 %5.0341.8363.4281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,232.87483.0088.6 %5.0253.3145.9781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,258.541,069.0074.9 %5.0303.0551.0583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,102.04658.8883.9 %5.0360.4769.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,211.101,018.0075.8 %5.0268.9556.2179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,525.15575.0087.3 %5.0383.7433.2291.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,902.287,776.88-58.6 %0.01,252.051,148.028.3 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,773.884,341.009.1 %4.51,214.03465.5061.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,676.122,011.0045.3 %5.0814.68226.0172.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,933.7243,865.58-25.6 %0.05,928.687,971.45-34.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,925.471,688.0042.3 %5.0548.30408.5025.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,927.733,132.0047.2 %5.01,315.16777.1040.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,594.804,585.00-76.7 %0.0589.97398.9632.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,853.661,710.5470.8 %5.01,518.271,377.509.3 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,215.141,970.0062.2 %5.01,328.12623.2553.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร12,240.8026,500.00-116.5 %0.05,808.10209.0096.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,263.832,306.4045.9 %5.0987.2249.8894.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,298.81617.0073.2 %5.068.9266.144.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,941.921,450.0063.2 %5.0871.7467.0092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,297.701,375.0058.3 %5.0681.58473.4330.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,753.823,510.956.5 %3.0525.40281.2046.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,745.125,780.00-0.6 %0.01,271.07210.9083.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,323.755,870.00-35.8 %0.01,042.88660.2536.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,923.784,395.56-12.0 %0.0833.71144.2382.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร19,224.4630,802.34-60.2 %0.02,088.76422.0179.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,303.3018,490.00-20.8 %0.02,162.362,762.40-27.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,585.452,662.0078.8 %5.0795.67743.856.5 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,822.254,719.00-23.5 %0.0776.67447.4542.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,361.033,485.0035.0 %5.01,195.01331.1572.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,443.453,451.2022.3 %5.01,042.87608.8341.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร9,012.494,400.0051.2 %5.0700.5966.6490.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร12,516.563,523.0071.9 %5.0738.63746.75-1.1 %0.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 77,190.0950,302.0034.8 %5.01,303.75717.0545.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,989.851,422.0052.4 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,724.462,008.0046.1 %5.0814.6933.3295.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,980.461,912.0035.8 %5.0567.48233.1958.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,514.335,837.26-5.9 %0.01,156.97586.1449.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,463.292,129.0052.3 %5.01,099.92649.9240.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,395.294,716.64-7.3 %0.0954.32113.4488.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)30,834.9813,229.6057.1 %5.02,806.111,096.8060.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 134,454.1919,772.7542.6 %5.01,631.99607.2962.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 215,356.0715,952.00-3.9 %0.01,775.701,267.8028.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร923.335,650.00-511.9 %0.0267.29427.50-59.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร80,819.9785,324.00-5.6 %0.01,510.61839.8044.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบ1,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร37,227.7812,626.0066.1 %5.0834.97362.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี28,858.67340.1998.8 %5.0835.56247.0070.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร21,361.3523,901.46-11.9 %0.01,876.351,898.20-1.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,690.972,816.0023.7 %5.0776.66391.4949.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 218,246.755,936.3167.5 %5.02,344.911,321.7643.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,155.841,348.0057.3 %5.0586.50655.95-11.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร22,089.879,482.4657.1 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 667,652 486,456 27.14 % 70,323 36,705 47.80 %