จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,810.88860.0069.4 %5.0341.31148.7256.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,574.636,535.14-17.2 %0.0911.83168.8681.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,237.662,487.7823.2 %5.0825.93140.0283.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,571.672,392.0033.0 %5.0569.4634.1494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,333.6812,960.0025.2 %5.02,736.40722.6273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา225,269.2223,482.047.1 %3.52,250.35667.7670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,486.604,171.0035.7 %5.0283.8649.2382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,145.732,548.0050.5 %5.0201.1461.9269.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,382.801,194.0072.8 %5.0351.5634.4490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,272.94799.0084.8 %5.0324.2467.9979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,721.252,194.0053.5 %5.0223.23103.5653.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,234.75598.0085.9 %5.0225.5957.8874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,084.22322.0092.1 %5.0186.6554.1771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,335.51635.0088.1 %5.0222.2863.9171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,226.53521.0087.7 %5.0266.4382.5569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,917.48567.0085.5 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,835.35662.0082.7 %5.0198.106.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,568.58813.0082.2 %5.0148.7867.6654.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,348.45893.0079.5 %5.0269.7153.8180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,607.62672.0085.4 %5.0206.4578.4262.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,267.18702.0083.5 %5.0173.0235.4579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,058.621,486.0070.6 %5.0322.8569.3378.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,691.617,191.67-53.3 %0.01,005.04553.5644.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,065.334,852.00-19.4 %0.0649.09940.50-44.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,017.502,596.0014.0 %5.0493.44282.6942.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,837.182,551.0047.3 %5.0854.80632.3126.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,496.482,500.0028.5 %5.0588.48271.7053.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,913.302,591.0033.8 %5.0662.43689.68-4.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,418.951,394.0059.2 %5.0474.42493.70-4.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,449.434,152.0023.8 %5.01,327.64769.1742.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,612.833,521.14-34.8 %0.0518.301,109.98-114.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,934.903,731.1624.4 %5.01,303.931,039.3720.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,179.762,565.0038.6 %5.0835.72181.9678.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,642.8324.5799.5 %5.0968.82107.3588.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,709.8328,956.00-275.6 %0.01,676.96265.6884.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,377.964,044.007.6 %3.5892.76382.6357.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,023.831,398.0065.3 %5.0730.0465.6491.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,316.042,568.0022.6 %5.0485.98378.8322.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,963.064,796.00-21.0 %0.0834.25243.2570.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,734.043,301.0042.4 %5.01,330.14305.5277.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,580.948,609.00-13.6 %0.01,120.96642.1142.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,083.273,480.0050.9 %5.01,063.88220.0079.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,450.9013,539.07-43.3 %0.01,801.9383.8495.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,666.544,414.0065.2 %5.0683.58270.7160.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,829.246,490.00-34.4 %0.0797.68425.8246.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,619.745,182.0032.0 %5.01,158.98188.4383.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,661.314,793.9915.3 %5.01,177.97623.3047.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,246.945,704.00-8.7 %0.0759.7050.2293.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,699.097,893.009.3 %4.5376.48438.83-16.6 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,998.5112,489.0026.5 %5.0689.16237.9665.5 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 148,609.9764,499.8856.6 %5.0565.12503.0211.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 86,617.5698,978.00-14.3 %0.01,160.301,079.467.0 %3.5
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 45,282.3739,719.5912.3 %5.0575.33214.0162.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 34,046.25124,314.14-265.1 %0.0582.8377.5086.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,698.311,211.0067.3 %5.0282.50161.0043.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,816.521,453.0069.8 %5.0941.120.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,811.983,974.0017.4 %5.0721.59453.9437.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,296.219,399.00-49.3 %0.01,539.32692.9755.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,187.422,340.0044.1 %5.0797.8155.7193.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,856.286,946.2075.1 %5.01,333.92837.2537.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา29,114.724,460.2584.7 %5.0752.55377.8649.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,835.5626,691.25-22.2 %0.06,559.54314.6695.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑16,617.8816,007.473.7 %1.52,003.92653.6167.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 248,571.0517,469.0364.0 %5.02,695.89894.8566.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา939.451.0099.9 %5.0297.270.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา77,521.911.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,971.601.00100.0 %5.0616.610.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,876.0813,435.7935.6 %5.0447.52625.10-39.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 99,936.4150,413.3149.6 %5.0647.90602.996.9 %3.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,731.001.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา158,107.6922,089.9986.0 %5.0523.85367.4529.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 26,903.611.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 71,350.0220,482.0071.3 %5.0530.00807.00-52.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา50,379.9622,636.3655.1 %5.09,748.972,329.8876.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,313.462,279.0047.2 %5.0835.72776.157.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,498.592,835.0019.0 %5.0417.37195.7953.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,897.1130,502.56-53.3 %0.03,300.024,587.07-39.0 %0.0
รวม 1,358,302 800,210 41.09 % 77,073 31,023 59.75 %