จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,801.47ไม่ครบประเมินไม่ได้5.0635.0265.8989.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,895.2610,992.6752.0 %5.067.0371.54-6.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,300.9011,836.50-4.7 %0.034.8433.623.5 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,830.577,704.88-101.1 %0.0958.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,619.872,935.0018.9 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,714.9111,432.0042.0 %5.02,802.851,596.0743.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด16,282.8823,379.50-43.6 %0.03,103.251,302.9258.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,028.932,743.0054.5 %5.01,186.491,722.35-45.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,621.81ไม่ครบประเมินไม่ได้5.01,224.531,053.7613.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,667.443,908.00-6.6 %0.0901.25126.4786.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,631.291,687.0053.5 %5.0882.24883.74-0.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,200.463,990.005.0 %2.51,208.641,061.1512.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,813.162,696.9029.3 %5.0586.95580.451.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,790.376,212.00-7.3 %0.01,642.88684.0058.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)4,253.174,746.00-11.6 %0.01,110.43314.2171.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก14,454.2713,623.845.7 %2.51,124.54289.6274.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก23,958.414,565.0080.9 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด83,411.02160,747.20-92.7 %0.01,210.99558.5053.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,242.462,060.0051.4 %5.01,110.43513.8453.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)19,512.6412,446.7036.2 %5.06,265.09441.6493.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,497.20863.0075.3 %5.097.2376.0921.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,341.55322.0076.0 %5.033.8226.7221.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,341.55225.0083.2 %5.082.557.9590.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,424.371,724.0049.7 %5.0939.29121.3687.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,500.25595.0083.0 %5.0806.17234.5970.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,430.904,866.66-9.8 %0.01,167.48446.2861.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,376.4529,509.00-184.4 %0.01,795.013,218.43-79.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก17,152.608,373.0051.2 %5.02,498.59578.3176.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,933.482,871.0027.0 %5.0996.37210.8978.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก116,663.829,854.4891.6 %5.04,648.04196.7095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,919.373,189.0018.6 %5.0977.31563.5742.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,840.074,971.1814.9 %5.0792.26390.7150.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,884.932,293.0041.0 %5.0977.31532.7345.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,666.252,503.0831.7 %5.0725.20378.5447.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,142.152,025.6051.1 %5.0768.1336.6395.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,130.212,715.0061.9 %5.0407.52691.67-69.7 %0.0
เรือนจำกลางตาก 51,492.2353,284.01-3.5 %0.01,193.26462.3561.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,251.121,071.0067.1 %5.0692.0789.6087.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,070.84ไม่ครบประเมินไม่ได้5.01,890.06648.2365.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,380.651,194.0064.7 %5.0563.88391.7630.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,368.455,315.2216.5 %5.01,015.35390.2661.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,819.263,863.3519.8 %5.01,300.58260.5080.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก26,550.554,115.7084.5 %5.08,792.90516.0694.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 144,243.5672,431.88-63.7 %0.05,675.08390.6093.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,304.5310,346.8455.6 %5.02,759.321,146.6158.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,892.2810,646.48-19.7 %0.0ไม่ครบ360.24ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,318.424,980.8231.9 %5.0422.50722.75-71.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก30,516.4234,294.91-12.4 %0.01,069.382,021.99-89.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก48,661.9618,808.0061.3 %5.01,393.57562.9459.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด91,398.083,401.0096.3 %5.01,235.69263.8778.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก18,287.8426,368.52-44.2 %0.01,300.452,381.03-83.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,593.683,811.4417.0 %5.01,286.81756.6741.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก3,190.01985.0069.1 %5.0692.08126.3581.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก48,314.2518,896.0060.9 %5.06,433.734,002.9137.8 %5.0
รวม 903,064 665,079 26.35 % 81,713 34,213 58.13 %