จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,085.071,519.0050.8 %5.0482.43153.3468.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,440.155,987.4036.6 %5.054.6154.80-0.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,448.752,356.0031.7 %5.0672.60140.7079.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,475.233,498.00-0.7 %0.0634.5666.9789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย18,672.0911,622.2237.8 %5.01,889.62820.6956.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,221.512,580.0050.6 %5.0250.2054.1578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,920.821,822.0063.0 %5.0328.14142.3656.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,533.301,076.0076.3 %5.0261.6531.0288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,436.821,319.0070.3 %5.0468.5154.6388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย5,061.441,015.0079.9 %5.0296.0053.2082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,382.811,049.0076.1 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,274.46665.0084.4 %5.0243.89100.7058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,323.13859.0080.1 %5.0289.7952.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,267.19774.0081.9 %5.0345.9489.5674.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,640.8110,716.28-90.0 %0.01,395.202,198.32-57.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,603.491,278.0064.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,551.773,634.0020.2 %5.01,071.25511.8852.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,771.281,856.0050.8 %5.0748.66399.6246.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,685.891,324.0064.1 %5.0710.63317.9755.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย8,192.765,565.0032.1 %5.02,460.101,434.1441.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,374.004,149.76-74.8 %0.0526.97951.22-80.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,338.084,103.005.4 %2.51,128.98780.6830.9 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,093.895,544.00-79.2 %0.0425.38159.2062.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,858.1118,198.00-165.4 %0.01,281.11149.1588.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,035.952,998.8025.7 %5.0824.72539.6034.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,234.401,089.0074.3 %5.074.5650.2732.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,640.941,633.0055.1 %5.0418.350.03100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,028.92632.0079.1 %5.0614.87384.9437.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย4,366.912,730.0037.5 %5.0900.79250.3572.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย17,153.3632,877.00-91.7 %0.01,376.193,561.88-158.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย3,279.557,067.00-115.5 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย6,129.113,203.0047.7 %5.0805.71355.1155.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย6,201.0421,088.37-240.1 %0.01,319.14114.4491.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,901.13598.0084.7 %5.0748.63679.259.3 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย4,047.856,738.90-66.5 %0.0843.74529.8437.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,381.106,103.00-13.4 %0.01,319.14403.3469.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,599.032,576.0054.0 %5.0602.85514.6414.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,475.023,095.0010.9 %5.0634.56101.0084.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,602.042,222.0082.4 %5.0729.64362.9150.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย34,922.9328,707.5017.8 %5.0697.50730.55-4.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,779.261,684.0039.4 %5.0482.445.9498.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,547.91445.9590.2 %5.0767.68423.6544.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,622.271,642.2054.7 %5.0596.53307.5748.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,138.446,241.10-21.5 %0.0909.68637.6729.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย4,701.765,424.00-15.4 %0.01,071.93422.7560.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,963.946,945.00-16.4 %0.01,693.65961.4043.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,559.427,207.10-102.5 %0.0710.63109.9484.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)67,280.079,623.0985.7 %5.03,661.901,069.0570.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 115,894.2323,624.83-48.6 %0.02,031.15575.8071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 236,772.1115,915.2756.7 %5.02,105.88328.1084.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย2,016.294,702.10-133.2 %0.0258.78511.36-97.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย66,388.5155,680.0016.1 %5.01,222.30460.0562.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย63,612.0527,096.0057.4 %5.0787.68305.5561.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,449.3126,853.36-45.6 %0.0778.471,140.00-46.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย23,096.7621,758.005.8 %2.5615.46576.956.3 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย38,391.1318,625.6551.5 %5.0834.511,014.59-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง83,339.1022,728.0072.7 %5.0736.40983.75-33.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,735.5421,055.25-116.3 %0.01,428.031,520.91-6.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,948.224,379.28-10.9 %0.0748.66590.1621.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,565.921,610.0054.9 %5.0501.45241.2651.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย32,178.7720,905.7035.0 %5.04,397.734,566.57-3.8 %0.0
รวม 742,633 520,014 29.98 % 55,576 34,505 37.91 %