จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4721,889.947,710.8398.9 %5.03,267.6869.6797.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,205.221,173.0072.1 %5.0141.7456.1860.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก243,234.8023,132.5090.5 %5.0215.33223.20-3.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,302.2226,294.000.0 %0.558.91243.94-314.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,211.406,015.65-42.8 %0.0917.36105.5888.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,461.741,533.0655.7 %5.0727.2299.9286.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก4,018.612,933.0027.0 %5.0532.4784.3084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 720,963.7223,840.00-13.7 %0.04,171.56578.0586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก48,821.7536,259.0025.7 %5.03,598.641,255.7165.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,719.5310,162.52-77.7 %0.02,223.781,482.1433.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,024.198,231.00-36.6 %0.01,620.971,365.0715.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,373.262,633.0021.9 %5.0228.19102.6555.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,740.882,211.0053.4 %5.01,164.571,037.4010.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,901.762,866.0026.5 %5.0534.51371.3330.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 322,439.90105,771.90-371.4 %0.07,601.176,367.4016.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,496.402,603.0052.6 %5.01,761.69727.9858.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,490.061,250.0064.2 %5.0784.25584.2025.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,760.575,717.000.8 %0.51,544.912,342.74-51.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,943.826,458.25-8.7 %0.02,395.551,468.6838.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,447.734,905.0010.0 %5.01,468.84176.8388.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 38,206.6335,687.006.6 %3.02,158.231,452.5832.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,992.633,526.00-77.0 %0.0378.731,033.60-172.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,678.596,887.00-21.3 %0.01,563.921,162.9225.6 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,535.511,966.0056.7 %5.01,031.46915.6911.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,957.573,633.0026.7 %5.01,868.182,704.84-44.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก14,901.5821,271.77-42.7 %0.01,599.50534.9566.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก443,689.28276,049.5937.8 %5.01,116.121,044.756.4 %3.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,868.9021,281.00-43.1 %0.04,733.263,986.5015.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,134.904,442.10-7.4 %0.0993.44660.2533.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,832.317,696.0012.9 %5.01,469.04105.4592.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,333.9324,637.00-21.2 %0.05,473.791,476.9173.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 912,680.5210,964.0013.5 %5.03,442.40499.7085.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,452.761,461.0073.2 %5.092.5335.5661.6 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก817,707.005,373.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,714.722,253.0039.3 %5.0822.28201.3075.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,356.13450.0086.6 %5.0689.17199.5071.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,706.934,878.00-3.6 %0.0871.20285.2567.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,744.9836,105.00-312.9 %0.01,922.961,879.752.2 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ6,453.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ670.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,251.781,666.0068.3 %5.0521.70124.5876.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,002.9420,351.78-154.3 %0.01,659.00100.1894.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก15,177.9513,578.4910.5 %5.02,265.201,444.9536.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก4,100.702,726.0033.5 %5.0917.38337.7063.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,834.943,946.0018.4 %5.01,221.62864.5029.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,790.283,352.0030.0 %5.01,183.60303.7174.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,528.1010,080.00-82.3 %0.01,259.67405.5467.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,760.012,800.0041.2 %5.0654.4635.0994.6 %5.0
สพ.พิษณุโลก28,692.425,386.0081.2 %5.0547.07506.307.5 %3.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 118,198.35120,152.00-1.7 %0.01,837.461,326.0027.8 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 86,820.6071,955.0017.1 %5.01,493.92875.0041.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก30,198.2427,375.119.3 %4.5889.07594.0333.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 617,027.3417,771.00-4.4 %0.03,180.511,091.7565.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,244.79680.0079.0 %5.0651.15224.2265.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,220.392,940.0030.3 %5.0955.40493.3448.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก24,368.4318,366.0024.6 %5.02,146.511,032.6551.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,711.141,830.0050.7 %5.0746.22220.6170.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,338.996,300.0014.2 %5.01,487.84442.4270.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,269.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,443.094,143.006.8 %3.0898.35147.1783.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,093.6711,582.0036.0 %5.03,329.59710.4178.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 156,178.8015,313.0072.7 %5.01,167.13414.3664.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 240,885.3916,798.1158.9 %5.02,577.22425.7883.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 346,353.2715,492.0066.6 %5.02,018.67349.9182.7 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล33,895.9518,341.2945.9 %5.0413.751,084.36-162.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 786,444.474,307.5095.0 %5.0349.32713.40-104.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก85,474.7387,958.00-2.9 %0.01,776.71262.4485.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว22,466.5619,550.0013.0 %5.0841.99319.4062.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก150,915.3657,779.0061.7 %5.01,030.31186.8381.9 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก490,839.0047,862.0090.2 %5.05,928.39811.2486.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก32,748.292,697.1291.8 %5.0953.75479.4649.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย44,385.7011,761.5573.5 %5.01,026.48810.7021.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก20,800.8145,869.00-120.5 %0.02,453.492,911.50-18.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,370.8722,780.00-100.3 %0.03,503.56211.0994.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,604.435,440.0074.8 %5.02,418.44571.9876.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,793.301.00100.0 %5.01,390.46379.0572.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,421.788,840.3273.5 %5.02,017.43556.2172.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,788.494,260.00-12.4 %0.0879.35383.0256.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,409.539,966.00-84.2 %0.01,269.5816.8398.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,739.19816.0070.2 %5.01,272.352.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,309.691.00100.0 %5.0445.54271.6239.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 659,986.3854,120.419.8 %4.511,492.798,312.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก63,934.0715,282.0076.1 %5.012,221.423,896.7968.1 %5.0
รวม 4,287,493 1,562,476 63.56 % 150,729 71,579 52.51 %