จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร4,235.171,909.0054.9 %5.0466.46110.8376.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,382.322,714.0019.8 %5.0543.73239.9055.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,533.412,420.0031.5 %5.0412.950.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร26,599.1220,190.0024.1 %5.02,710.35698.7474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9832.3085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน6,526.101,174.0082.0 %5.01,300.0999.1992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,337.841,319.0069.6 %5.0368.77101.1372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,461.78793.0082.2 %5.0222.3883.7662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,267.69963.0077.4 %5.0333.26101.1869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,172.67811.0080.6 %5.0242.7684.6665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,166.111,089.0073.9 %5.0201.3484.1958.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,357.18604.0086.1 %5.0178.6683.3453.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,746.32544.0088.5 %5.0221.1778.4564.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,680.354,103.0012.3 %5.01,055.96968.648.3 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,122.641,922.0053.4 %5.0633.11552.6612.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,744.002,351.0037.2 %5.0637.61345.4945.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,271.481,520.0053.5 %5.0332.33655.50-97.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,637.382,776.0050.8 %5.01,374.611,207.5012.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,581.584,899.00-89.8 %0.0515.23832.83-61.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,820.973,886.0019.4 %5.01,151.04919.9120.1 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,863.144,100.00-6.1 %0.0746.17129.5882.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,673.3611,738.00-53.0 %0.01,398.25409.6470.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,828.131,361.0064.4 %5.0460.7441.5791.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,949.19898.0053.9 %5.050.6046.737.6 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,538.571,209.0065.8 %5.0656.6264.3190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,189.461,362.0057.3 %5.0523.51451.4913.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,104.143,620.0011.8 %5.0846.78356.3357.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร15,173.933,263.0078.5 %5.01,284.151,365.18-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร9,166.007,691.0016.1 %5.01,360.21686.1749.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,954.562,906.0026.5 %5.0732.69168.2877.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร7,271.3413,086.60-80.0 %0.01,512.3449.9896.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,866.733,762.902.7 %1.0675.64248.5863.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,517.603,166.3074.7 %5.0884.81427.5051.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,885.644,460.008.7 %4.01,113.01648.5441.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,879.393,051.0037.5 %5.0846.78321.3862.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,389.845,464.00-61.2 %0.0580.56101.0382.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร12,204.132,783.0077.2 %5.0656.62579.5011.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 41,774.6737,680.419.8 %4.5742.81558.7024.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,964.401,494.0049.6 %5.0447.4554.9887.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,986.091,560.9060.8 %5.0694.65208.7769.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,492.281,298.4062.8 %5.0436.83109.7474.9 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,810.786,665.9114.7 %5.0903.83446.3950.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4,133.073,929.044.9 %2.0846.81126.5085.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,600.966,932.60-50.7 %0.0808.7543.5794.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,300.8118,303.5841.5 %5.01,197.9641.7996.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 238,477.1213,040.1966.1 %5.01,312.59436.6266.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,844.494,788.6418.1 %5.0324.93542.37-66.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร41,055.3212,977.5468.4 %5.0610.461,346.64-120.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร143,931.3648,102.0066.6 %5.0887.761,370.52-54.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,704.7324,359.011.4 %0.5720.241,451.33-101.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร11,067.9028,380.00-156.4 %0.01,440.982,227.32-54.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,397.812,240.5034.1 %5.0618.62373.4839.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,695.167,932.99-39.3 %0.01,494.52584.5660.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,143.64492.0084.3 %5.0492.42237.8551.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร20,320.5922,230.60-9.4 %0.03,499.353,705.09-5.9 %0.0
รวม 606,800 372,317 38.64 % 44,932 27,243 39.37 %