จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,480.46840.0075.9 %5.0533.8279.8085.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์6,046.633,760.7637.8 %5.0895.13278.1068.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,318.772,763.1816.7 %5.0800.4033.3395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,071.7212,340.005.6 %2.52,947.55880.6570.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4356.4186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,262.441,110.0074.0 %5.0385.24100.1874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,483.511,084.0080.2 %5.0285.9226.4890.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,132.18571.0086.2 %5.0416.3550.9587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,881.77855.0082.5 %5.0345.3352.9984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,598.56668.0085.5 %5.0387.3634.6191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,120.53893.0078.3 %5.0523.3761.6388.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,718.171,224.0074.1 %5.0326.8233.3589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,757.30145.0096.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,562.9510.0099.8 %5.0344.05100.5470.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,965.80789.0080.1 %5.0329.696.8297.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,253.961,145.0081.7 %5.01,427.57783.7545.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,567.093,350.0039.8 %5.01,275.81598.0053.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,509.142,124.0039.5 %5.0838.08436.1948.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,936.74820.0079.2 %5.0704.97296.4058.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,826.224,194.0057.3 %5.02,131.161,797.1515.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,522.313,543.00-40.5 %0.0517.26732.28-41.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,072.494,410.7227.4 %5.01,503.641,407.416.4 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,843.895,804.00-51.0 %0.0774.41443.5042.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,337.6916,158.00-12.7 %0.01,373.2318.0098.7 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์81,490.9125,115.8069.2 %5.0699.65365.2547.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,094.0815,601.00-10.7 %0.04,635.275,435.80-17.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,210.252,323.4027.6 %5.0762.01474.6537.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,846.791,134.0038.6 %5.075.5973.932.2 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,618.661,866.0048.4 %5.0971.190.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,075.371,098.0073.1 %5.0762.01339.2455.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,782.656,203.08-7.3 %0.01,028.23590.9142.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,997.056,551.4640.4 %5.01,503.641,708.53-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,950.015,602.125.8 %2.51,062.41504.7152.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,102.222,373.2066.6 %5.0870.71107.0987.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์20,286.1516,266.9619.8 %5.01,164.06163.4086.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,821.853,102.0073.8 %5.0762.01149.2380.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,599.715,310.005.2 %2.5990.21579.5041.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,153.966,358.0011.1 %5.01,902.97330.5782.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,052.332,728.5061.3 %5.01,009.21347.5665.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,305.034,131.0034.5 %5.0598.25126.8478.8 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,444.044,046.0052.1 %5.02,268.53668.8070.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์62,762.2147,524.9124.3 %5.01,305.981,289.401.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,284.861,700.0060.3 %5.0609.89462.4024.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,462.462,907.0034.9 %5.0890.71414.2953.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,444.512,259.0049.2 %5.0819.42521.5336.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,828.275,403.967.3 %3.5997.00640.7635.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,163.561,834.0064.5 %5.01,161.35620.5046.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์17,038.0911,915.9430.1 %5.05,363.89908.3183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)30,112.889,848.3167.3 %5.02,723.46993.3663.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 148,696.9716,120.0066.9 %5.01,596.33423.7073.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 229,317.7715,020.0048.8 %5.01,787.60851.0852.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 327,251.8516,480.3039.5 %5.01,839.84759.7258.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,702.836,604.50-40.4 %0.0343.24554.42-61.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์37,010.5913,113.0064.6 %5.0376.36265.1029.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์219,584.5674,500.9966.1 %5.01,824.671,385.3224.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์27,183.492,020.0092.6 %5.01,115.85474.0057.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์43,522.0318,147.0058.3 %5.0837.49337.5859.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,148.2123,392.0050.4 %5.0944.67909.823.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี26,524.1716,372.8038.3 %5.01,100.501,470.64-33.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,041.4621,021.21-61.2 %0.02,619.002,606.700.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,638.632,396.0034.2 %5.0952.531,729.00-81.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,074.542,082.0032.3 %5.0666.93253.4562.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,940.912,781.0090.0 %5.06,012.149,868.59-64.1 %0.0
รวม 1,056,766 510,969 51.65 % 76,711 48,195 37.17 %