จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,105.00408.0086.9 %5.0426.2962.7085.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,829.408,406.9043.3 %5.052.8941.8021.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี10,506.987,634.2827.3 %5.0711.51206.0171.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,474.512,038.0041.3 %5.0692.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี27,207.0821,509.9920.9 %5.02,963.97777.1073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,141.251,587.0069.1 %5.0293.5462.0378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,570.091,748.0061.8 %5.0317.70170.0546.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,255.491,303.0075.2 %5.0358.2957.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,300.71689.0084.0 %5.0338.1641.9287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,303.82796.0081.5 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,869.52513.0091.3 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,323.65583.0086.5 %5.0476.6062.7086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,039.68581.0088.5 %5.0265.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,487.91475.0089.4 %5.0120.2026.1778.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี9,036.745,512.6839.0 %5.01,567.23735.1353.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,319.44950.0082.1 %5.01,072.82392.1863.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,559.4528.0099.2 %5.0683.14226.0066.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,965.001,855.0053.2 %5.0483.34257.0046.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,516.185,809.0022.7 %5.02,099.681,298.7138.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,483.3310,817.00-14.1 %0.02,224.84511.1977.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,781.704,100.00-8.4 %0.0554.04522.505.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,893.834,284.0112.5 %5.01,768.23521.8870.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี6,431.57206.4996.8 %5.01,434.14792.0444.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี4,148.103,054.0026.4 %5.0844.64141.5583.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,034.0916,306.17-62.5 %0.01,453.52202.3586.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี13,201.623,215.4575.6 %5.01,129.88459.4259.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 87,094.817,637.75-7.7 %0.01,550.191,675.37-8.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,817.6116,043.78-1.4 %0.04,901.062,393.7451.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,045.4016,099.79-33.7 %0.04,334.021,191.3072.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,415.651,443.0067.3 %5.0825.61163.3080.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,405.901,568.3554.0 %5.0635.46467.4026.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี11,031.044,882.9555.7 %5.01,070.41250.0376.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,294.2947,906.00-661.1 %0.01,681.331,880.96-11.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,341.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ504.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,358.715,978.36-11.6 %0.0849.37190.6677.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,741.3915,990.12-48.9 %0.01,430.49127.1491.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี12,160.792,434.0080.0 %5.0692.50291.2257.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,051.18475.0088.3 %5.0825.62282.1565.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,477.261,184.0078.4 %5.0939.72532.4243.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,433.135,302.0017.6 %5.01,472.17618.3758.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,985.365,673.90-13.8 %0.0768.560.9599.9 %5.0
สพ.ราชบุรี53,890.6934,414.0036.1 %5.01,078.24194.0082.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,818.156,298.0080.2 %5.01,078.24755.4829.9 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 131,122.6757,826.5255.9 %5.01,673.413,173.56-89.6 %0.0
รจก.เขาบิน 130,443.32195,321.02-49.7 %0.01,370.861,852.50-35.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,937.221,093.0062.8 %5.0445.30131.2570.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,167.484,626.0010.5 %5.01,110.86785.1229.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี29,236.2386,326.83-195.3 %0.01,865.12378.5079.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,861.302,994.3066.2 %5.0692.51427.5738.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี7,821.426,850.3212.4 %5.01,453.15437.0069.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,849.710.00100.0 %5.0787.5959.6692.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,618.284,051.0012.3 %5.01,127.81739.5534.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี40,446.2323,129.8542.8 %5.04,828.00535.7788.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,799.924,786.220.3 %0.51,214.28326.2073.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)18,039.5810,894.0039.6 %5.03,797.96695.6381.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 178,648.5315,525.1480.3 %5.01,601.24780.9051.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 225,025.8611,983.7852.1 %5.0982.01680.7030.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบ5,120.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ13,577.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม40,636.1836,304.0010.7 %5.01,013.44828.7918.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ25.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,022.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,414.448,618.0069.7 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,021.2619,057.99-46.4 %0.02,018.471,919.384.9 %2.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,604.8410,689.46-61.8 %0.02,394.381.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,486.521,934.0044.5 %5.01,272.44302.3876.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี194,535.69113,569.0741.6 %5.01,476.47225.9384.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,582.804,343.005.2 %2.51,124.08424.0762.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,119.07662.0078.8 %5.0521.37228.2256.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี26,132.3717,968.3231.2 %5.04,483.263,462.3122.8 %5.0
รวม 1,183,390 915,633 22.63 % 84,355 37,621 55.40 %