จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,887.22839.0070.9 %5.0719.81132.3381.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 73,633.1438,063.0048.3 %5.0262.29298.39-13.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี24,154.3815,949.0534.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,963.649,918.30-24.5 %0.066.00177.15-168.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04697.01-302.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,281.623,848.4410.1 %5.0744.83278.3862.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,862.881,680.0056.5 %5.0948.0016.7098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี24,903.8316,063.2535.5 %5.02,925.65874.9570.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,856.782,030.0058.2 %5.0340.2036.6589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,734.101,581.0066.6 %5.0284.4286.9969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,515.491,043.0076.9 %5.0250.1386.3665.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,629.73809.0082.5 %5.0304.1985.9871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,413.64670.0084.8 %5.0415.5783.9079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,668.23608.0087.0 %5.0690.3985.0187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,396.00732.0083.3 %5.0895.8580.6391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,113.13410.0090.0 %5.0549.7282.6585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,205.67781.0081.4 %5.0414.1968.5983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,229.89577.0086.4 %5.0267.8483.8068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,177.78664.0084.1 %5.0357.7688.8275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,257.190.10100.0 %5.0321.1085.7473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2183.6078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,136.515,425.00-31.1 %0.01,225.38247.8379.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,347.558,025.86-9.2 %0.01,396.531,630.45-16.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,985.752,917.0041.5 %5.0986.0326.7897.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,518.892,133.0052.8 %5.01,916.97328.1882.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,525.061,436.0059.3 %5.0871.70121.1386.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13268,806.19290,271.56-8.0 %0.096,563.8742,165.9056.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,179.331,656.0047.9 %5.0909.821,035.05-13.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,338.764,801.0010.1 %5.01,739.131,187.5031.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,462.474,102.25-66.6 %0.0628.36331.8147.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,825.916,481.615.0 %2.51,610.74709.4056.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,083.246,560.00-60.7 %0.0811.53766.895.5 %2.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,758.1419,255.00-184.9 %0.01,385.3716.7098.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,962.193,464.0012.6 %5.0554.40319.1642.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,788.091,662.0056.1 %5.01,043.08101.3090.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,381.331,708.0049.5 %5.0890.95511.4142.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,371.754,519.50-3.4 %0.01,195.21216.3581.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,446.283,155.0042.1 %5.01,632.43425.7873.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,977.556,331.00-5.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,222.753,197.0024.3 %5.01,252.26183.2385.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,457.489,013.84-65.2 %0.01,333.5484.5293.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,931.523,606.0072.1 %5.01,099.98931.8815.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,279.734,559.55-6.5 %0.01,213.79482.4560.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,873.233,006.0038.3 %5.01,385.22662.1052.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,144.174,678.209.1 %4.51,480.45487.2667.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,108.735,796.255.1 %2.5891.68123.8186.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,326.2712,829.00-4.1 %0.0597.71707.20-18.3 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี163,422.3157,249.9065.0 %5.01,664.91612.8163.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,894.361,675.0042.1 %5.0719.8163.3491.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,824.263,957.0018.0 %5.01,427.17519.6363.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,510.823,229.838.0 %4.0921.44396.6956.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,821.686,567.063.7 %1.5636.69523.7617.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี11,770.844,407.0062.6 %5.0913.24582.5536.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,618.206,873.0065.0 %5.06,455.10409.2693.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี30,560.0910,218.9266.6 %5.0959.47218.3677.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,721.323,062.0068.5 %5.045.18129.12-185.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 124,991.5476,018.89-204.2 %0.01,928.71574.0870.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 249,181.5122,408.0054.4 %5.010,736.24509.1395.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,146.028,306.89-16.2 %0.02,542.90820.2567.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 419,679.3717,166.6012.8 %5.01,380.95544.9760.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,550.725,884.38-130.7 %0.0353.87214.9039.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี15,125.594,641.7069.3 %5.0408.83661.09-61.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี60,701.6248,430.0020.2 %5.01,493.56690.3653.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี87,848.4245,927.0047.7 %5.01,165.96691.7440.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี38,899.1941,841.01-7.6 %0.01,341.162,235.00-66.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี34,015.2832,159.005.5 %2.51,209.08399.2667.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี69,469.168,369.0088.0 %5.01,162.63418.9564.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,967.578,056.8446.2 %5.0981.24535.5445.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี51,637.0124,505.0052.5 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,078.694,421.00-8.4 %0.01,138.16827.4527.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,254.5511,702.5132.2 %5.03,597.35958.5673.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,122.003,878.55-24.2 %0.02,097.81366.2482.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี88,097.1037,117.5357.9 %5.06,385.775,446.6114.7 %5.0
รวม 1,453,469 1,021,221 29.74 % 190,247 79,042 58.45 %