จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,172.49974.0069.3 %5.0452.37174.8061.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,429.4415,754.9026.5 %5.086.62285.00-229.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,441.742,626.0023.7 %5.0699.57153.9778.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,840.552,158.0043.8 %5.0661.5447.7292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,829.66556.6694.9 %5.02,391.44935.7560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,462.982,133.0061.0 %5.0306.3051.3083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,333.65728.0083.2 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,804.80638.0086.7 %5.0374.4227.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,877.811,506.0069.1 %5.0209.6989.2857.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,202.85879.0079.1 %5.0200.4658.2271.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,487.81951.0078.8 %5.0231.1443.5381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,731.171,677.0064.6 %5.0403.3561.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,451.48909.0079.6 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,414.02935.0087.4 %5.0278.5085.5069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,141.731,031.0075.1 %5.0323.0641.6787.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,395.224,527.9251.8 %5.01,174.971,267.34-7.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,659.661.00100.0 %5.0623.51441.1229.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,483.993,478.0022.4 %5.0984.81402.1359.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,608.971,398.0069.7 %5.01,025.71373.6563.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,375.892,154.0036.2 %5.0585.48805.94-37.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,723.613,381.0028.4 %5.01,060.881,749.14-64.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,351.154,488.00-3.1 %0.0675.22863.20-27.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,372.294,187.0022.1 %5.01,251.041,506.03-20.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,529.024,630.19-2.2 %0.01,041.86577.5044.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,170.483,371.4077.8 %5.01,669.39321.4380.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,432.0213,212.27-6.3 %0.04,209.606,093.95-44.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,029.312,004.0050.3 %5.0870.72854.051.9 %0.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,650.938,084.78-5.7 %0.02,125.771,075.1049.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี4,033.191,646.0059.2 %5.0832.6968.0691.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,736.34844.0077.4 %5.0604.49435.3428.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,848.204,671.403.6 %1.5794.65530.6833.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,441.0647,915.00-543.9 %0.01,688.412,196.72-30.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี14,100.607,959.0043.6 %5.01,289.071,350.94-4.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,577.871,919.0058.1 %5.0908.7591.6589.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,082.6011,401.87-41.1 %0.01,555.29125.5691.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี16,342.3917,753.83-8.6 %0.02,424.83480.8580.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,961.442,365.0070.3 %5.0813.67307.8062.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,315.754,499.4015.4 %5.0851.70774.109.1 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,819.743,121.0046.4 %5.0965.80436.7254.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,638.853,070.0045.6 %5.01,384.15585.9157.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,620.264,059.0038.7 %5.0623.5161.1490.2 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี21,653.808,522.0060.6 %5.0509.63546.25-7.2 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 94,006.9785,205.949.4 %4.51,350.24710.8047.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,910.99722.0075.2 %5.0471.38142.5069.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,832.023,232.0015.7 %5.0641.33473.1026.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี34,978.0923,242.0033.6 %5.02,323.16785.0466.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,519.291,432.0059.3 %5.0566.46154.4272.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,051.284,963.001.7 %0.5908.75602.5533.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,530.851,837.5059.4 %5.0629.06351.5044.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,860.864,585.00-18.8 %0.0870.721,314.50-51.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี9,242.274,913.8046.8 %5.0536.84596.14-11.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1730,560.5622,986.5396.9 %5.0930.26399.7357.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 238,735.6016,388.3957.7 %5.01,110.83656.9840.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 331,756.9413,355.2557.9 %5.01,398.10722.5248.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,103.448,112.0010.9 %5.02,135.28225.0089.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี8,105.331.00100.0 %5.0433.652.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี88,275.6460,695.0131.2 %5.01,341.471,344.65-0.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี136,074.1933,581.5875.3 %5.0822.54728.0911.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี31,346.0140,611.00-29.6 %0.0946.57683.0027.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,694.1721,753.0018.5 %5.0747.11448.7239.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง45,277.3211,106.1275.5 %5.0766.162.8599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง82,434.7815,135.1681.6 %5.0689.63519.3224.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,996.6526,274.00-14.3 %0.01,885.852,134.10-13.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 5,012.223,833.7023.5 %5.0839.55601.3428.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,917.5912,162.00-75.8 %0.02,205.9195.8995.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,735.891,541.0058.8 %5.0623.51227.5363.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี41,435.8116,282.0060.7 %5.03,635.754,351.52-19.7 %0.0
รวม 1,761,972 642,072 63.56 % 68,611 44,616 34.97 %