จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,230.761,064.0074.9 %0.0346.23177.6448.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,900.883,589.008.0 %4.0612.81145.4476.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,768.002,608.0030.8 %5.0574.7834.1294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 632,186.588,187.5574.6 %5.05,822.31349.8594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 234,967.8826,307.0024.8 %5.02,695.80848.1168.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม127,006.6718,783.5030.4 %5.02,761.61606.1078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม20,678.802,429.0088.3 %5.0446.9958.9086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,654.491,401.0092.5 %5.0256.2452.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,629.431,176.0074.6 %5.0353.7757.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,536.831,395.0078.7 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,402.98796.0081.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,219.301,862.0064.3 %5.0197.2668.7465.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,274.604,099.0034.7 %5.0384.25106.5172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,386.301,489.0072.4 %5.0258.3497.5562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,530.9710,058.0035.2 %5.02,494.551,554.7437.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 14,039.691,873.0053.6 %5.0816.15236.9271.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,380.215,727.00-30.7 %0.0783.24475.7539.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,732.101,987.0065.3 %5.0898.05765.1614.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,998.103,115.0022.1 %5.01,368.57142.0289.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,415.182,271.0033.5 %5.0574.78203.2964.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,345.141,232.0063.2 %5.0593.78347.8741.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม13,089.028,752.1733.1 %5.01,715.741,211.7629.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,121.824,905.8219.9 %5.02,247.341,543.7531.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,809.944,366.42-14.6 %0.0523.73144.1872.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,480.174,582.0016.4 %5.01,183.28449.0462.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,744.862,446.0034.7 %5.0615.39123.5579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม18,236.7017,613.363.4 %1.51,867.86374.7979.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)16,201.139,633.1740.5 %5.0671.78418.0337.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,529.320.00100.0 %5.0612.80840.17-37.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,506.081,673.0052.3 %5.0650.8533.5294.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,304.611,576.0052.3 %5.0479.70131.1072.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,089.114,013.00-92.1 %0.0712.55126.7182.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,509.114,767.4826.8 %5.01,339.04365.6572.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,937.407,509.00-8.2 %0.01,715.74512.9770.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,858.0316.0099.7 %5.0917.8552.6094.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,458.6814,250.3613.4 %5.03,503.25102.3997.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,473.922,039.7083.6 %5.0707.89237.0466.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,886.68244.0093.7 %5.0745.93378.1049.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,128.042,818.0031.7 %5.0821.98135.4083.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,724.504,076.0047.2 %5.01,505.47728.6851.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,365.0910,818.00-101.6 %0.0764.93108.2285.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม15,811.448,246.5747.8 %5.01,120.99532.0052.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก24,618.2358,956.45-139.5 %0.0772.83729.885.6 %2.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา36,258.4318,960.0047.7 %5.0998.19254.2774.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา25,018.0521,904.0012.4 %5.01,142.04884.3622.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร52,694.1244,489.8115.6 %5.02,444.721,040.8957.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี55,906.5319,353.6065.4 %5.03,030.72396.2886.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม187,031.19190,216.00-1.7 %0.01,837.40931.0049.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม677.101,265.00-86.8 %0.0195.24202.90-3.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,551.411.00100.0 %5.01,259.36220.8482.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,162.502,662.0036.0 %5.0669.86466.9430.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,960.1514,682.271.9 %0.52,267.211,205.5546.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,549.963,420.0024.8 %5.0898.06372.0558.6 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,455.414,560.00-32.0 %0.0751.93160.5278.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม31,425.886,532.8579.2 %5.0621.37323.6047.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 135,837.8116,822.6653.1 %5.01,181.82483.5559.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 223,091.1711,843.4348.7 %5.0948.39691.4327.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม70,490.7211,634.7683.5 %5.0469.25561.32-19.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม171,660.7339,614.0076.9 %5.0899.11183.0979.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม60,018.829,349.1984.4 %5.0711.84608.5614.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม39,336.9722,237.0143.5 %5.0591.02292.1150.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)41,070.7119,304.0053.0 %5.0466.23440.695.5 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล29,026.2224,096.0017.0 %5.0474.78292.2838.4 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,950.4928,790.009.9 %4.5647.70584.999.7 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,218.5224,723.49-168.2 %0.01,207.431,824.27-51.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)266,039.31431,793.00-62.3 %0.01,619.071,141.5129.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,391.093,664.0016.6 %5.0745.93446.9540.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,905.971,775.0038.9 %5.0384.61328.3914.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 775,948.2768,339.2210.0 %5.020,437.8912,980.0736.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม48,827.2827,577.1143.5 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 1,733,246 1,339,453 22.72 % 99,625 47,628 52.19 %