จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,825.261,865.0034.0 %5.0166.36136.1418.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,428.402,056.0040.0 %5.0393.41104.1173.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,489.441,838.0047.3 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 126,295.2518,432.5129.9 %5.03,037.69524.4082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 236,216.6528,806.0020.5 %5.03,309.57394.8088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,842.977,899.65-0.7 %0.0279.3166.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร5,218.797,580.04-45.2 %0.01,013.85802.0720.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,169.863,034.0027.2 %5.0728.63396.7345.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,275.851,462.0055.4 %5.0405.36155.0261.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,413.191,925.0043.6 %5.0443.39416.016.2 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,626.552,772.0023.6 %5.0490.28308.3937.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,889.953,506.00-85.5 %0.0330.03203.9738.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร5,046.904,079.4919.2 %5.01,089.91937.0014.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,936.1818,330.00-67.6 %0.01,165.98337.2571.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,759.532,539.0032.5 %5.0576.50303.4547.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,985.571,545.0061.2 %5.0671.5934.6294.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,387.361,742.0048.6 %5.0443.39313.6229.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,266.145,444.96-27.6 %0.0728.63496.8531.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,901.7841,648.01-282.0 %0.01,566.73779.0650.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,655.691,900.0059.2 %5.0880.76339.6661.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,345.842,119.0036.7 %5.0451.5850.8388.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,931.7416,560.57-179.2 %0.01,136.0941.7096.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,074.571,561.0049.2 %5.0329.30336.30-2.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,824.902,454.0035.8 %5.0652.57204.0468.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,008.513,443.0014.1 %5.0766.66303.1560.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร5,106.953,780.2026.0 %5.0595.52305.2348.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,686.265,372.00-14.6 %0.0519.4567.8886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร13,028.484,272.0067.2 %5.0802.61205.1174.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 64,951.5281,765.34-25.9 %0.0932.90474.5049.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7199.781.0099.5 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,962.601,935.0034.7 %5.0329.30139.6757.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,123.8015,760.66-55.7 %0.02,078.77668.5067.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,416.546,714.00-52.0 %0.0804.69330.1359.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,412.9829,008.00-208.2 %0.01,687.68366.2578.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,924.331,655.0057.8 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,782.3010,246.85-4.7 %0.02,253.23128.5194.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร24,903.868,649.0965.3 %5.0302.30201.3833.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,111.6911,073.1942.1 %5.0992.83602.7939.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,518.273,899.9977.7 %5.0261.82238.668.8 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร81,977.2783,612.00-2.0 %0.01,206.9433.3597.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว17,267.6122,920.00-32.7 %0.0389.36362.177.0 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,041.4010,472.6413.0 %5.01,081.291,105.29-2.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,240.353,828.379.7 %4.5747.65588.7321.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,014.69520.0082.8 %5.0211.68157.8525.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร77,416.0215,950.0079.4 %5.015,240.754,911.4567.8 %5.0
รวม 554,904 505,978 8.82 % 52,691 18,876 64.18 %