จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,722.751,205.0067.6 %5.0259.3993.8463.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,140.562,124.0032.4 %5.0373.77128.1065.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,226.362,037.0036.9 %5.0405.3616.9795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง15,615.8814,183.059.2 %4.51,628.82666.9059.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,842.932,051.0057.6 %5.0212.650.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,173.231,144.0072.6 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,330.49423.0090.2 %5.0145.2487.6639.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,311.79452.0089.5 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,146.51334.0091.9 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,548.99465.0089.8 %5.0175.33138.7020.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้3,215.47140.0095.6 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,712.452,044.0044.9 %5.0495.77441.3311.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,290.802,722.0036.6 %5.0792.12732.647.5 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,738.66422.0088.7 %5.0506.88112.5977.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,663.851,386.0062.2 %5.0468.85412.7912.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,706.071,975.0046.7 %5.0620.951,271.64-104.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,641.786,030.24-267.3 %0.0289.91435.29-50.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,743.203,034.0036.0 %5.0830.15518.5237.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,658.7018,054.24-32.2 %0.0868.18169.9080.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,583.492,137.0053.4 %5.0620.98230.7762.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,937.44790.0079.9 %5.0582.9552.7591.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,207.43666.0079.2 %5.0316.7247.5085.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,686.494,649.00-26.1 %0.0601.96236.9760.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง7,086.5617,847.00-151.8 %0.01,039.331,327.55-27.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,225.585,392.00-3.2 %0.0697.04639.648.2 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,646.622,810.0022.9 %5.0563.93214.2262.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,092.1113,656.65-92.6 %0.01,153.4088.6292.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง5,051.704,526.0010.4 %5.0487.86410.6515.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,928.772,708.0031.1 %5.0620.98288.1953.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,757.512,359.0050.4 %5.0582.95644.67-10.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,877.812,264.0053.6 %5.0620.98307.3150.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,806.672,438.0049.3 %5.0468.8553.6188.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,590.492,542.0029.2 %5.0629.09289.2454.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 41,655.6846,044.24-10.5 %0.0660.10687.77-4.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,984.251,097.0063.2 %5.0278.69168.5039.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,372.261,138.0066.3 %5.0269.50210.6721.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,049.625,157.68-27.4 %0.0601.96430.3528.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,601.144,221.00-17.2 %0.0449.83144.0868.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,954.556,215.14-4.4 %0.0572.86357.7237.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง35,549.4620,570.3442.1 %5.01,020.58579.3843.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,803.816,918.14-44.0 %0.0271.83166.8738.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง50,308.5063,700.00-26.6 %0.0682.42865.40-26.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,744.0218,218.002.8 %1.0293.85561.47-91.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ30,455.5012,676.1858.4 %5.0368.70370.50-0.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,589.0220,068.85-204.6 %0.0977.451,818.43-86.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,863.362,743.0029.0 %5.0525.90400.3223.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,294.431,023.0068.9 %5.0335.74207.4338.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,631.539,135.1753.5 %5.02,428.031,894.6022.0 %5.0
รวม 394,789 343,936 12.88 % 27,404 18,230 33.48 %