จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,871.031,055.0063.3 %5.0216.13102.5552.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,616.044,468.113.2 %1.5406.29108.2773.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,345.783,477.30-3.9 %0.0387.2857.9185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม32,138.4623,998.0125.3 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,534.94832.0081.7 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,137.75692.0083.3 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,175.525,947.81-42.4 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,256.914,471.5514.9 %5.0653.43237.5063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,209.851,430.0066.0 %5.0710.55285.8359.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,253.91767.0076.4 %5.0406.29325.8219.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,508.961,144.0067.4 %5.0368.26418.16-13.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,723.16780.2083.5 %5.0463.34315.1132.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,282.963,661.00-11.5 %0.0603.67293.0951.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,337.023,399.5421.6 %5.0672.52342.1249.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม14,062.4312,794.939.0 %4.5902.8368.4292.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,988.621,462.0063.3 %5.0524.66236.4354.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,338.341,231.0063.1 %5.0482.3678.1083.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,334.511,761.0047.2 %5.0858.96378.4155.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,743.333,935.16-5.1 %0.0520.39118.5377.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,313.983,880.0027.0 %5.01,109.88494.2755.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,826.082,262.0061.2 %5.01,357.091,039.1823.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,212.391,953.0053.6 %5.0539.40180.4566.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,359.125,706.31-6.5 %0.01,033.8241.0096.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,963.1516,456.00-37.6 %0.0406.29194.6452.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,805.761,598.0058.0 %5.0596.45203.2765.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,015.163,126.0022.1 %5.0615.47164.3673.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม5,057.442,462.5851.3 %5.0539.40159.5370.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,035.283,214.0020.4 %5.0349.2426.0792.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,735.694,474.0061.9 %5.0444.32114.0074.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 42,882.0916,704.0161.0 %5.0629.56299.4452.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,909.56969.0066.7 %5.0273.18169.5437.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม5,766.874,193.1227.3 %5.0767.60547.5728.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,348.801,479.9055.8 %5.0425.31345.9318.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,615.463,821.0017.2 %5.0653.5026.7395.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม16,180.081,541.0090.5 %5.0634.48340.4246.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,662.853,772.27-3.0 %0.0463.34364.2121.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,519.4917,884.38-23.2 %0.0577.92245.1557.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,867.193,150.0046.3 %5.0292.26101.2065.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม64,532.8842,060.9034.8 %5.01,049.14811.3022.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,776.839,383.9640.5 %5.0348.10230.8533.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา18,453.2245.3699.8 %5.0231.64238.50-3.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม20,791.5117,415.3316.2 %5.0936.80350.4662.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม36,768.8029,168.0020.7 %5.01,362.58605.1555.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,429.081,872.0045.4 %5.0463.34359.7422.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,070.47955.0068.9 %5.0273.18142.6047.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,996.693,126.0075.9 %5.02,678.892,462.388.1 %4.0
รวม 449,755 279,981 37.75 % 31,103 14,342 53.89 %