จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,692.471,057.0060.7 %5.0435.0098.2877.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,790.085,317.3654.9 %5.070.3047.1033.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,384.085,544.72-26.5 %0.0525.78237.5654.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 5,166.431,451.0071.9 %5.0682.19101.3385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,731.4511,759.5933.7 %5.02,298.57685.7570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,666.03941.0079.8 %5.0222.0884.5861.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,086.29676.0083.5 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,546.60883.0080.6 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,048.64526.0087.0 %5.0166.6274.2055.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,203.58762.0081.9 %5.0305.7333.2589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,027.08627.0084.4 %5.0411.5783.6279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,127.621,383.0077.4 %5.0377.32101.7573.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,842.16388.4386.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,116.566,478.4650.6 %5.01,138.571,116.551.9 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0662.52202.1869.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,180.093,228.0022.8 %5.0986.4462.1793.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,606.613,938.0029.8 %5.0896.53666.2525.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,425.151,648.4051.9 %5.0701.20342.0051.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี11,691.843,555.0069.6 %5.03,686.741,389.7962.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,966.293,860.21-30.1 %0.0522.98377.3927.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,094.313,796.0025.5 %5.01,271.681,107.4212.9 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,645.363,702.3057.2 %5.0847.48316.0162.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,446.0814,588.00-1.0 %0.01,556.92198.5387.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,834.6412,958.00-65.4 %0.02,785.99940.5066.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี6,080.553,114.0048.8 %5.0853.33323.5062.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,679.961,182.0067.9 %5.0759.0232.7695.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,455.351,476.0057.3 %5.0606.12353.9841.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,746.113,712.400.9 %0.5834.31207.4275.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,524.858,240.003.3 %1.51,947.4181.3495.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,836.835,137.82-6.2 %0.01,195.64499.2858.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,932.032,015.0048.8 %5.0796.2874.1590.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี17,984.1613,367.0625.7 %5.03,648.6830.5099.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,001.572,021.0074.7 %5.0853.33280.3567.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,044.405,871.22-16.4 %0.0948.41533.8043.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,628.123,596.0045.7 %5.01,005.46100.9990.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,362.113,863.0011.4 %5.0967.43512.6347.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,253.802,570.0039.6 %5.0777.27135.6182.6 %5.0
สพ.เพชรบุรี12,188.532,812.0076.9 %5.0731.11418.8242.7 %5.0
รจก.เพชรบุรี 63,329.4054,990.7913.2 %5.01,203.27868.1127.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,867.071,216.0057.6 %5.0492.03219.7655.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,465.943,273.9040.1 %5.01,062.53456.4457.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,927.782,481.0049.7 %5.0701.20157.4677.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,440.184,749.1212.7 %5.01,155.37341.3670.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,874.312,320.0940.1 %5.0777.27306.5060.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,455.3314,925.003.4 %1.53,477.44362.3089.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 184,685.258,482.9690.0 %5.0886.931,237.25-39.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 249,629.3014,639.0470.5 %5.01,651.25563.9465.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,768.1111,051.0937.8 %5.02,870.16531.0181.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,480.946,065.006.4 %3.0406.09513.00-26.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี33,137.0527,868.4715.9 %5.0981.951,629.86-66.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี32,071.0620,172.0037.1 %5.0853.71716.2016.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย21,505.898,564.5860.2 %5.0602.28492.5918.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด87,055.4222,451.0074.2 %5.0825.58914.05-10.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี55,061.7436,173.2634.3 %5.01,143.27917.2419.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี90,694.8632,538.0064.1 %5.0829.75604.2227.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,862.3721,568.78-98.6 %0.01,823.442,991.50-64.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,086.762,790.6031.7 %5.0720.22380.2147.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,392.371,859.0057.7 %5.0568.09320.0943.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี31,089.8524,674.0020.6 %5.06,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 880,920 472,620 46.35 % 67,254 32,036 52.37 %