จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,882.84893.0081.7 %5.0476.65260.4145.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์52,667.298,808.5083.3 %5.0336.37308.918.2 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,665.345,633.46-53.7 %0.0704.8445.2293.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,264.712,201.0032.6 %5.0628.7967.7689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,972.539,614.9243.4 %5.02,302.201,035.8555.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,720.602,047.0064.2 %5.0483.0938.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,811.111,689.0070.9 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,911.91457.0090.7 %5.0372.57106.4071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,924.831,631.4066.9 %5.0326.3568.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,099.071,617.0060.6 %5.0276.6862.8877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,489.87568.0087.3 %5.0256.79111.1556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,401.33825.0081.3 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,153.30469.0088.7 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,011.746,118.90-1.8 %0.0799.6857.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,801.075,916.08-23.2 %0.01,084.14307.4671.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,926.041,672.0042.9 %5.0553.24166.9769.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,845.051,273.0055.3 %5.0522.69256.3051.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,462.222,160.0037.6 %5.0666.83248.6362.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,103.912,018.0060.5 %5.0990.08465.9552.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,488.431,558.0055.3 %5.0685.82148.6278.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,706.104,757.28-28.4 %0.0761.89895.64-17.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,210.414,305.8075.0 %5.05,287.71956.6481.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,678.572,572.204.0 %2.0535.26681.12-27.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,255.282,059.9360.8 %5.01,102.531,000.489.3 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,742.412,071.8044.6 %5.0818.95131.9983.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,956.3912,539.0110.2 %5.01,237.30504.5159.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน90,361.7786,274.884.5 %2.0466.73192.2358.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,818.627,858.0843.1 %5.04,254.883,151.1525.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,960.352,501.0036.8 %5.0923.4850.5694.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,595.221,705.0034.3 %5.061.6762.70-1.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)2,063.29847.0058.9 %5.072.5754.3425.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,500.015,996.00-9.0 %0.089.9461.2731.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,622.47949.0079.5 %5.0761.9090.5488.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,341.75722.0078.4 %5.0628.79395.5937.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,033.623,984.301.2 %0.5876.00737.4515.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,014.183,226.0019.6 %5.01,584.78539.7065.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,455.085,910.0020.7 %5.01,541.56797.9148.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,715.851,291.2780.8 %5.0761.89163.4078.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,005.7212,178.78-73.8 %0.01,503.53173.1388.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์15,420.9713,320.0013.6 %5.01,771.641,847.00-4.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,558.402,846.0075.4 %5.0609.78342.7643.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,889.573,736.803.9 %1.5914.02240.4873.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,155.061,950.0038.2 %5.0780.90353.4254.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,709.03251.9493.2 %5.0799.94403.7549.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,640.286,340.0026.6 %5.0819.17108.2886.8 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์12,269.142,400.0080.4 %5.0802.78621.7922.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 64,110.9837,075.1242.2 %5.0994.84816.9717.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,169.55845.0073.3 %5.0514.68181.1964.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,149.355,571.2450.0 %5.01,465.48468.6968.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,690.472,312.4050.7 %5.0609.78222.6563.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,415.387,394.1821.5 %5.01,446.461,073.0225.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,835.807,992.63-108.4 %0.0761.89306.3659.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,538.182,899.4918.1 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์61,257.66162,120.00-164.7 %0.01,818.80917.5049.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,288.4112,201.6356.9 %5.01,344.71955.0929.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 225,903.8814,677.9643.3 %5.01,637.40642.8460.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์24,368.385,065.3479.2 %5.0310.25683.44-120.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,663.693,158.79-18.6 %0.0335.03237.5029.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์800,328.6956,262.4193.0 %5.04,343.58167.4896.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน62,487.653,460.0094.5 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี59,501.9617,615.0070.4 %5.0824.22415.6249.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล40,551.2114,104.0065.2 %5.0957.35653.5831.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,425.6920,400.00-10.7 %0.02,212.62353.6984.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10,002.874,773.0052.3 %5.0874.741,309.02-49.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,031.241,316.0056.6 %5.0514.71207.0359.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,392.9819,992.00-8.7 %0.04,734.142,767.3241.5 %5.0
รวม 1,664,397 652,959 60.77 % 70,078 31,904 54.47 %