จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,633.071,009.0061.7 %5.0538.64210.0061.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช28,233.5021,368.7524.3 %5.0536.54507.005.5 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,824.888,196.9030.7 %5.069.24244.54-253.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,348.672,433.8074.0 %5.061.25221.04-260.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,116.022,277.0026.9 %5.0728.80153.4179.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,076.101,860.0039.5 %5.0709.7919.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,841.3121,130.5911.4 %5.03,838.49925.3075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,183.94858.0083.4 %5.0234.0037.5184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,105.53290.0092.9 %5.0440.3846.5589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,540.76529.0085.1 %5.0407.1781.6979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,365.451,268.0071.0 %5.0337.0267.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,766.70420.0088.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,986.86650.0083.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,999.86566.0085.8 %5.0246.6266.5873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,785.39582.0084.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,564.440.00100.0 %5.0462.3690.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,345.47513.0088.2 %5.0185.8289.6751.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,831.37553.0085.6 %5.0178.0033.2181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,125.471,834.0055.5 %5.0462.0349.8589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,778.47210.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,878.77716.0081.5 %5.0246.14100.8359.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,977.39679.0082.9 %5.0334.510.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,095.86891.0078.2 %5.0246.3633.3486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,123.732,002.5060.9 %5.0603.8167.1888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,234.89343.0091.9 %5.0274.8057.2179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,871.21466.0088.0 %5.0369.0566.9881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,509.01850.0081.1 %5.0278.8638.0086.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,985.554,423.3026.1 %5.0785.85108.7086.2 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,600.486,176.00-71.5 %0.0602.79206.1565.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,893.276,359.577.7 %3.51,812.71513.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35271.7011.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,693.881,388.0048.5 %5.06,286.94383.8093.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,092.171,450.0053.1 %5.0718.66291.6559.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,659.811,450.0060.4 %5.0484.48332.5031.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.770.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,196.503,785.0027.2 %5.01,318.29771.3041.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,499.761,745.0050.1 %5.0880.93538.6538.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,558.9831,026.31-128.8 %0.05,200.6739,510.05-659.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,227.621,730.5059.1 %5.01,533.47208.7286.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช6,191.931,686.0072.8 %5.01,907.801,048.5345.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,876.527,046.09-19.9 %0.01,698.622,385.24-40.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,752.454,562.23-21.6 %0.0709.22660.016.9 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,892.015,134.8725.5 %5.02,174.012,860.67-31.6 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,591.693,332.0027.4 %5.01,120.59532.0052.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,352.4214,809.68-43.1 %0.01,307.800.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช153,897.81156,846.00-1.9 %0.0721.881,008.90-39.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,913.6911,732.52-18.3 %0.03,471.277,680.30-121.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,896.393,205.0017.7 %5.01,033.06570.0044.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,356.851,401.4958.2 %5.0550.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สอต.นครศรีธรรมราช3,479.711,788.0048.6 %5.081.4695.63-17.4 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,962.151,281.0034.7 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,962.15511.0074.0 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,777.891.00100.0 %5.0899.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,146.201,192.5062.1 %5.0759.29445.1941.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,814.274,993.66-3.7 %0.01,071.10350.0867.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,960.2135,782.00-299.3 %0.02,307.133,032.77-31.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,848.407,965.0010.0 %5.01,584.52831.0847.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,388.543,313.0024.5 %5.01,128.13568.1949.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,064.9414,124.00-55.8 %0.01,603.54137.2391.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,705.15353.4492.5 %5.01,128.14856.0024.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,222.574,524.87-7.2 %0.01,071.10513.5352.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,944.962,705.0045.3 %5.01,413.38549.1361.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,727.303,291.0042.5 %5.01,542.58743.5151.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,178.385,625.009.0 %4.5899.9566.3592.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช31,144.044,563.4885.3 %5.0631.19378.5440.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 185,646.94130,000.0030.0 %5.02,392.961,605.0032.9 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 42,017.7424,962.2340.6 %5.0879.95833.475.3 %2.5
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,632.414,900.0026.1 %5.0474.87254.5046.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,674.231,591.0040.5 %5.0557.65131.1076.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,536.374,466.0019.3 %5.01,204.21700.6041.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,410.841,452.0057.4 %5.0747.81283.1862.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,479.263,709.00-6.6 %0.01,052.07201.4080.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,195.002,915.0043.9 %5.01,844.72656.8564.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,783.796,332.556.7 %3.01,063.55782.8026.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,967.505,975.5783.4 %5.0757.09365.4151.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 135,325.7313,210.6462.6 %5.0926.11501.9545.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,145.6111,076.0063.3 %5.01,676.46815.0151.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 319,269.8610,164.0047.3 %5.02,572.53895.3365.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 19,780.0112,710.8335.7 %5.01,342.58518.0061.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)30,504.299,400.0069.2 %5.02,831.98699.3975.3 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล40,838.3344.4799.9 %5.0713.43595.6816.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,617.745,500.0016.9 %5.0305.41244.0020.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,345.036,817.8062.8 %5.0456.05458.85-0.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช91,721.8887,000.005.1 %2.51,752.69702.5059.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช49,775.0522,500.0054.8 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล774,216.1918,309.0097.6 %5.01,101.09166.9884.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช175,451.69476.4099.7 %5.01,157.32667.7942.3 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,308.8912,303.0058.0 %5.0786.60270.0465.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช481,678.5336,700.3392.4 %5.01,109.081,334.97-20.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,574.4610,033.0053.5 %5.0904.33589.8034.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช49,165.0019,900.0059.5 %5.0888.35360.5059.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,695.439,000.0078.4 %5.0957.38380.0060.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,942.067,918.0065.5 %5.0766.38201.2973.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง165,669.1734,076.6079.4 %5.01,388.06636.4554.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,675.7837,808.00-82.9 %0.02,579.262,155.9116.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช234,152.1321,253.1590.9 %5.03,411.862,710.3720.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช117,685.1262,000.0047.3 %5.02,086.15368.6082.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,121.654,441.52-7.8 %0.01,014.04528.2747.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,291.992,151.0034.7 %5.0785.85331.1557.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช47,931.1052,875.00-10.3 %0.05,603.113,703.2333.9 %5.0
รวม 3,362,292 1,127,918 66.45 % 112,419 97,730 13.07 %