จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,892.591,480.0069.8 %5.0412.23134.0167.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80187.01-235.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,077.091,227.0060.1 %5.0348.81116.3066.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,368.482,310.0031.4 %5.0640.3923.8596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่12,266.148,082.0034.1 %5.02,218.70636.9671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,981.271,892.0062.0 %5.0308.61233.3324.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,065.861,218.0070.0 %5.0349.1458.2683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,968.55562.0085.8 %5.0202.0943.5478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,988.72767.0080.8 %5.0332.95100.7769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,986.47508.8087.2 %5.0289.3767.2876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,015.53702.0082.5 %5.0328.4339.8387.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,973.93780.0080.4 %5.0420.3831.8292.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,931.104,964.00-0.7 %0.0849.4681.7090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,427.382,304.3932.8 %5.0678.39789.79-16.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,596.891,152.1974.9 %5.0362.63114.4768.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,516.52587.0076.7 %5.0404.81266.3934.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,941.811,654.0058.0 %5.0925.66270.4970.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,152.114,157.0019.3 %5.0906.64462.5749.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,255.731,397.0057.1 %5.0659.38214.6767.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,513.031,509.0057.0 %5.0716.34562.5021.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,921.452,600.0056.1 %5.0896.291,748.42-95.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,186.051,452.9033.5 %5.0472.98332.5329.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,722.754,685.770.8 %0.51,267.951,125.1711.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,804.832,282.0040.0 %5.0628.67241.8861.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,591.1710,356.4023.8 %5.01,096.80349.6068.1 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่824,302.00965,779.63-17.2 %0.04,227.042,167.7048.7 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,984.552,226.0055.3 %5.0792.49273.6065.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,195.386,726.006.5 %3.080.1066.7516.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,454.931,270.0063.2 %5.0697.4271.2589.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,226.31851.0073.6 %5.0509.39190.1262.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,445.303,108.009.8 %4.5716.44578.6019.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่6,236.932,274.0063.5 %5.0773.47209.4372.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,091.4511,488.8618.5 %5.01,305.9459.8595.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,060.501,612.0047.3 %5.0659.38327.7550.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,294.182,118.4860.0 %5.0830.54590.8928.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,259.201,803.0057.7 %5.0697.42341.9151.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,100.131,527.0070.1 %5.0849.54532.0037.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,325.743,019.0030.2 %5.0564.3083.6085.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,785.793,292.0072.1 %5.0735.46349.3952.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่68,400.5620,942.0069.4 %5.01,220.74731.5040.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,863.982,060.0028.1 %5.0431.24132.1969.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,918.773,079.0048.0 %5.0887.63353.4060.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,073.422,008.0034.7 %5.0583.37189.0567.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,043.394,110.2018.5 %5.0811.52308.6162.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,608.293,040.0034.0 %5.0697.47347.4050.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,236.669,985.9811.1 %5.03,017.38565.9881.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่57,309.1211,162.8880.5 %5.01,718.79448.0573.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,942.283,643.9538.7 %5.0408.83493.05-20.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,459.5547,442.0027.5 %5.01,243.13502.5559.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,224.9520,010.0010.0 %5.0786.961,626.64-106.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,403.869,969.1039.2 %5.0638.61526.7917.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม23,611.4910,186.0056.9 %5.0620.00515.2716.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก23,382.6223.8099.9 %5.0654.82311.8052.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่37,007.3517,263.0353.4 %5.011,383.661,222.0589.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,379.661,956.9542.1 %5.0637.54523.7317.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,821.54814.0071.2 %5.0450.20339.0724.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่36,613.431,650.0095.5 %5.03,148.13400.0087.3 %5.0
รวม 1,410,209 1,175,072 16.67 % 58,552 23,623 59.65 %