จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,444.99763.0068.8 %5.0376.72272.9127.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา12,660.1625,427.64-100.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,743.056,683.6947.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,284.482,890.1712.0 %5.0566.8877.7986.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,294.241,422.0056.8 %5.0623.9333.2594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,941.419,003.549.4 %4.51,726.86793.6954.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,649.35707.0084.8 %5.0209.4476.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว433.91473.00-9.0 %0.0475.0876.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,407.10428.0090.3 %5.0256.149.2196.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,259.46431.0089.9 %5.0188.0584.6355.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,142.901,117.5073.0 %5.0356.4344.4987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,126.62429.0089.6 %5.0209.2083.0160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,425.01613.0088.7 %5.0321.5075.9876.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,559.913,480.0023.7 %5.0833.11902.50-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,092.937,105.0052.9 %5.0871.14390.4455.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,598.971,713.0062.8 %5.0871.14380.0656.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,545.17954.0073.1 %5.0382.96277.7427.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,088.271,255.0059.4 %5.0373.74454.89-21.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,699.181,953.0047.2 %5.0653.53581.5111.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา7,485.494,206.0043.8 %5.0943.72803.0714.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,155.372,268.3045.4 %5.01,023.271,136.66-11.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,182.251,283.0059.7 %5.0623.9373.0388.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา10,659.6412,314.25-15.5 %0.01,061.30585.3144.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,129.242,091.0033.2 %5.0425.34411.103.3 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบ570.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ67.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,288.73868.0073.6 %5.0680.98143.0179.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,809.73905.0067.8 %5.0509.87508.250.3 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,439.232,615.2024.0 %5.0681.01174.1374.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,727.6435,826.02-525.5 %0.01,175.401,494.73-27.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,006.962,892.5327.8 %5.01,080.32638.9240.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,866.064,245.0012.8 %5.01,308.51834.7436.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,736.865,693.5626.4 %5.0703.8598.4786.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,965.881,932.0082.4 %5.0623.93838.85-34.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,491.492,042.0841.5 %5.0627.131,257.85-100.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,489.223,509.0053.1 %5.0719.01225.6068.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,281.532,507.2052.5 %5.0719.01198.9172.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,685.452,577.604.0 %2.0399.2749.8887.5 %5.0
สพ.พังงา11,135.341,914.0082.8 %5.04,501.24469.3289.6 %5.0
รจจ.พังงา 68,100.3485,725.00-25.9 %0.0656.71389.5040.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,689.981,036.0061.5 %5.0414.76198.5852.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,125.953,043.0074.9 %5.0900.74755.5116.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,684.93869.0076.4 %5.0450.78200.4555.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,572.805,663.85-23.9 %0.0721.89581.9519.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,199.382,212.0030.9 %5.0661.96228.4665.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,550.9011,262.7816.9 %5.02,506.52587.8776.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,202.197,657.2369.6 %5.01,590.48264.1883.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,826.777,872.2863.9 %5.01,588.17339.4878.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,204.212,753.4066.4 %5.0313.43363.92-16.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,214.3846,013.708.4 %4.0996.95144.4085.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,790.4616,483.88-28.9 %0.0583.81419.2528.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,012.207,699.0067.9 %5.0650.11100.8184.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,079.635,516.8167.7 %5.0672.21384.6442.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,008.3217,237.56-23.1 %0.01,466.043,182.76-117.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,271.772,114.0035.4 %5.0700.00472.3532.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,863.13614.0078.6 %5.0452.82147.5367.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,046.618,798.0141.5 %5.03,907.543,223.2617.5 %5.0
รวม 510,377 389,110 23.76 % 46,338 26,541 42.72 %