จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,730.20829.0069.6 %5.0211.41268.85-27.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11692.00-651.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,427.8310,081.0248.1 %5.063.33134.04-111.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,767.5813,017.99-245.5 %0.0553.70203.7063.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,251.101,216.0062.6 %5.0458.62158.1065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,391.2421,909.6322.8 %5.03,215.94799.0475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,331.174,470.0068.8 %5.0401.5749.4087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,329.102,546.0052.2 %5.0401.5795.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,093.071,544.0069.7 %5.0367.3987.4076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,088.811,455.0071.4 %5.0390.2697.8574.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,832.435,524.0019.2 %5.0610.74207.1066.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,055.821.8599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,165.617,052.85-69.3 %0.0781.89540.5530.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,678.432,094.0068.6 %5.01,051.96159.0884.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,012.702,043.0049.1 %5.0762.87565.4425.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,446.572,920.0015.3 %5.0439.60270.1438.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,169.081,469.0053.6 %5.0344.52343.850.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,233.092,585.0020.0 %5.0439.60734.34-67.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,809.211,765.002.4 %1.0353.0384.0776.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,115.421,779.0056.8 %5.0724.84452.9837.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,256.623,561.00-9.3 %0.0439.60174.8060.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,005.9226,884.00-347.6 %0.01,238.27232.3781.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,077.004,398.00-7.9 %0.0762.87586.1223.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,105.074,017.002.1 %1.0781.89862.47-10.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,140.8017,358.2717.9 %5.0247.09170.5431.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,736.911,207.0030.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,447.511,611.0053.3 %5.0496.6588.3182.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,121.161,354.2056.6 %5.0401.57168.6658.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,086.673,925.004.0 %2.0686.81278.1059.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,090.7630,845.00-406.4 %0.01,352.372,458.06-81.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,432.76658.0087.9 %5.01,276.30805.2936.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,872.441,603.0058.6 %5.0705.82119.9483.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,944.1113,719.00-130.8 %0.01,181.22157.7586.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,215.672,603.0019.1 %5.0420.58374.5710.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,712.365,966.64-60.7 %0.0629.76640.05-1.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,877.951,811.0053.3 %5.0705.8263.8391.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,385.931,840.0045.7 %5.0496.65281.9743.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,647.085,884.00-61.3 %0.0591.7384.3585.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,995.844,641.5057.8 %5.0375.50388.12-3.4 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 59,278.6737,221.9037.2 %5.0927.66380.0359.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,683.29875.0067.4 %5.0249.44107.6556.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,988.782,731.5031.5 %5.0667.79217.4667.4 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,267.427,386.84-40.2 %0.01,048.11157.1185.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,955.662,145.0045.8 %5.0762.87133.3882.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,308.88894.0073.0 %5.0476.65278.0241.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,291.623,292.00-0.0 %0.0439.60206.1753.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต35,638.5313,332.0062.6 %5.0638.67319.7549.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,987.753,761.76-25.9 %0.0256.07105.0059.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,803.3225,200.00-1.6 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,937.4041,427.603.5 %1.5640.16299.5053.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต122,482.6448,661.0060.3 %5.0356.03657.15-84.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,535.1416,721.004.6 %2.0355.68118.3066.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,667.8715,120.79-10.6 %0.01,006.82959.994.7 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,404.174,681.00-37.5 %0.0496.65170.9465.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,862.00530.0081.5 %5.0268.46139.6248.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 64,903.2861,647.445.0 %0.08,539.305,044.3840.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,869.5212,960.0066.7 %5.02,540.524,398.00-73.1 %0.0
รวม 612,988 455,129 25.75 % 36,928 22,908 37.96 %