จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,979.7513,667.00-174.5 %0.01,763.79184.2589.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,584.6897.0097.9 %5.0178.89190.95-6.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี72,072.1058,563.2518.7 %5.0302.82881.36-191.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,532.081.00100.0 %5.085.80293.71-242.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,542.573,774.2042.3 %5.067.141,425.00-2,022.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,606.672,000.0056.6 %5.01,360.00511.1062.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,098.692,892.0029.4 %5.0766.9375.6190.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,073.651,954.0072.4 %5.0433.12104.5075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,375.674,619.5867.9 %5.04,634.88515.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,817.048,834.4440.4 %5.01,761.25681.8561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี10,749.787,624.4629.1 %5.02,928.89965.2067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,858.102,152.0055.7 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,353.661,121.0074.3 %5.0455.03121.5473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,985.59544.0086.4 %5.0242.0136.7084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,875.05422.0089.1 %5.0319.3239.3887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,015.32798.0080.1 %5.0378.0459.0184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ373.37544.00-45.7 %0.0361.8858.8683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,923.551,278.0067.4 %5.0419.1976.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,571.74617.0082.7 %5.0337.3167.3580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,673.57745.0079.7 %5.0491.6857.1788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,167.32638.0084.7 %5.0297.7768.1377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,699.83285.0092.3 %5.0310.2585.6972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,810.87252.0093.4 %5.0326.6114.9395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,938.26555.0085.9 %5.0262.0543.1783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน4,075.21285.0093.0 %5.0253.7384.8066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,816.36396.0089.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,832.231,528.0068.4 %5.0445.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,216.01896.0078.7 %5.0398.3262.2984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,874.45285.0092.6 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,808.037,414.0037.2 %5.0768.32154.8579.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,364.724,118.0050.8 %5.0544.23116.4078.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,438.548,497.62-56.2 %0.01,972.641,358.5031.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,515.1312,100.0061.6 %5.09,804.97873.0591.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,747.981.00100.0 %5.0362.85131.1063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,593.351,848.5028.7 %5.0411.09236.5542.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,102.071,465.0052.8 %5.0627.75644.10-2.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,516.612,588.0026.4 %5.0502.64332.5033.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,169.011,924.00-64.6 %0.0482.03134.9072.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,140.976,215.47-20.9 %0.01,453.151,413.772.7 %1.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,550.763,091.7212.9 %5.08,074.00233.1697.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,385.221,192.0064.8 %5.0897.36228.9574.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,285.601,447.0056.0 %5.0891.60582.3534.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,675.324,192.20-14.1 %0.0977.741,378.45-41.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,648.484,097.4211.9 %5.01,758.70404.0077.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,433.675,901.29-8.6 %0.02,038.622,180.04-6.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,245.8210,788.0075.1 %5.01,779.893,568.68-100.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,554.995,276.28-48.4 %0.0606.24665.00-9.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,325.063,416.0035.9 %5.01,643.301,818.43-10.7 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,363.353,458.0035.5 %5.01,374.031,213.5611.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,995.882,755.8431.0 %5.01,476.464,610.80-212.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,520.3224,411.00-57.3 %0.01,624.29285.0082.5 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี327,973.31356,211.09-8.6 %0.01,014.26961.405.2 %2.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,692.169,294.924.1 %2.03,013.59254.6091.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,952.356,574.64-66.3 %0.01,398.69200.0085.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,724.031,768.0052.5 %5.01,019.13427.5058.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,733.829,010.00-3.2 %0.03,012.46285.0090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,259.4811,168.74-35.2 %0.03,102.742,379.7523.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,755.425,590.002.9 %1.097.5233.4065.7 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,914.95447.0076.7 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,914.95713.0062.8 %5.089.61108.15-20.7 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,129.841,121.0064.2 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,689.331,821.0050.6 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,236.271,583.0051.1 %5.01,174.30281.2076.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,999.143,438.0014.0 %5.0669.25470.2029.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,518.7247,912.00-462.4 %0.02,502.383,309.00-32.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี9,209.991,304.0085.8 %5.01,320.03738.9044.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,722.7420.0099.8 %5.01,890.52246.0587.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,945.2814,515.00-109.0 %0.01,624.3085.6794.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี15,210.9816,342.80-7.4 %0.02,624.624,165.75-58.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,783.283,393.0073.5 %5.01,453.141,657.75-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,442.115,018.00-13.0 %0.01,282.01532.0058.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,292.912,916.0032.1 %5.01,243.97514.9058.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,129.483,923.0023.5 %5.01,415.14866.4038.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,285.724,189.142.3 %1.0901.71209.0076.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 28,641.512,647.0090.8 %5.0869.94389.1155.3 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,919.969,092.41-1.9 %0.0588.60398.0032.4 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี81,265.7573,903.999.1 %4.51,572.882,079.86-32.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,713.5414,910.00-1.3 %0.02,429.031,216.6549.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,081.175,222.0026.3 %5.0844.64195.7076.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,761.674,611.0020.0 %5.01,772.09494.0072.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี42,657.0818,261.0057.2 %5.0842.67683.5118.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,580.833,236.0029.4 %5.01,034.79209.9579.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,127.5510,171.44-42.7 %0.01,548.23648.8558.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,105.66699.0083.0 %5.0939.72180.5080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,739.555,630.44-50.6 %0.0939.72754.0019.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,745.2213,606.80-55.6 %0.0432.58507.30-17.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 251,231.3411,373.8577.8 %5.02,154.18596.2572.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 337,522.419,284.4675.3 %5.01,697.88551.3167.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)57,373.439,652.2683.2 %5.05,118.79228.9595.5 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,321.992,224.2081.9 %5.0381.70609.37-59.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,936.511,715.5541.6 %5.0282.39529.36-87.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,921.2954,553.9923.1 %5.01,643.79811.0550.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,553.0111,870.0028.3 %5.0933.63323.0065.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี148,000.7849,845.0066.3 %5.01,105.38513.9553.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,612.0522,182.00-7.6 %0.01,045.281,393.35-33.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,340.5115,226.0017.0 %5.0912.27156.7582.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา33,236.0615,872.0052.2 %5.01,023.77523.9448.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ30,315.9920,868.0031.2 %5.01,000.42177.1782.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,136.3827,708.9151.5 %5.019,549.933,687.7581.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี29,689.6125,974.0012.5 %5.01,136.26474.1458.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,201.881.00100.0 %5.01,247.27103.0591.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,856.344,547.00-17.9 %0.0763.56518.7032.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,299.068,992.00-69.7 %0.01,541.311,658.00-7.6 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,900.871,640.0043.5 %5.0183.650.9099.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี3,024.55853.0071.8 %5.0695.860.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี29,188.6725,970.0011.0 %5.09,780.277,207.3426.3 %5.0
รวม 1,725,393 1,224,184 29.05 % 158,473 74,966 52.69 %